Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter II
2015-2016 - IMT3811 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT2591 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I

Anbefalt forkunnskap

"Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter" (I-III) er tre emner som er koblet sammen med hverandre. Studentene kan jobbe med praktiske utviklingsprosjekter gjennomgående over flere av emnene. Noe av læringslitteraturen vil være overlappende. Og alle tre emnene har til felles at de trekker inn kunnskap fra alle andre emner studentene har i sitt studieløp, særlig med tanke på å øve seg i å velge riktig kunnskap i forhold til aktuell problemstilling. Samtidig har disse tre emnene hvert sitt tydelige særpreg, der det første gir oversikt over mediebransjen, det andre spisser seg mot innovasjon og medias rolle i samfunnet, mens det tredje emnet retter seg inn mot prosjekter som blir en øvelse før bacheloroppgaven.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om innovasjon i medierelaterte utviklingsprosjekter.

Kandidaten skal ha opparbeidet kunnskaper om relasjonen mellom medier og samfunnet, og forstå hvilken samfunnsrolle mediene spiller.

Kandidatenen skal ha opparbeidet kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse og teamledelse.

Kandidaten skal kunne identifisere problemstillinger og løsningsmuligheter, og ut fra en problemstilling kunne definere og beskrive et medierelatert utviklingsprosjekt.

Emnets temaer

  • Innovasjon og nyskaping i media
  • Produkt- og tjenesteutvikling
  • Kreative teknikker til utviklingsarbeid
  • Problemdefinisjon og formulering
  • Idéstimulerende teknikker, brainstorming
  • Media i samfunnet, og medienes samfunnsrolle
  • Prosjektledelse

Kandidatene skal planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt. Det kan gjerne være for en ekstern eller intern oppdragsgiver, og også evt. i samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved HiG.

Utviklingsoppgaver som kandidatene jobber med i de "emneoverbyggende innovasjonsprosjektene" (I-III) kan dreie seg om konseptuell problemløsning, produktutvikling i alle typer medier eller i ulike kanaler, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, innovative kommunikasjonsløsninger, brukersentrerte og sosiale medier, eller innovativ utvikling av arbeidsprosesser i mediene.

Det prosjektet kandidaten jobber med i dette emnet kan gjerne være en videreutvikling av tidligere prosjekt, eller bli utformet for å bli fortsatt på i senere prosjekt. Dette skjer i samråd med veileder.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosjektveiledninger og/eller formativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger. Selvstudier av oppgitt faglitteratur er også vesentlig, samt skriving av fagtekst tilknyttet semesteroppgave og refleksjonsnotat.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av et prosjekt som innleveres som skriftlig rapport. Obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektet. Det kan leveres i et annet format etter avtale med emneansvarlig dersom det er relevant for oppgaven. Normalt utføres prosjektene i grupper på ca. tre studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).

Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del som besvarer oppgitte spørsmål. (30%).

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Innleverte skriftlige arbeider vurderes av intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Det er et obligatorisk arbeidskrav at prosjektoppgavene (semesteroppgavene) fremføres muntlig gruppevis, og at alle studentene er til stede på hverandres presentasjoner.

Læremidler

Dette oppgis ved kursstart, og vil blant annet inneholde:

Aasen og Amundsen (2011), Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal.
Krokan, Arne (2013), Nettverksøkonomi : digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Schwebs, Ture og Helge Østbye (2007/2013), Media i samfunnet. Oslo: Samlaget.
Eide, Martin, Leif Ove Larsen og Helle Sjøvaag (red.) (2012), Nytt på nett og brett : journalistikk i forandring. Oslo: Universitetsforlaget.

Vaagan og Barland (red.), Entreprenørskap og ledelse i media (under utgivelse 2015)
Barland, Jens (2012), Journalistikk for markedet : Redaksjonell produktutvikling i VG og Aftonbladet på papir og nett 1995-2010. Oslo: Universitetet i Oslo (tilgjengelig som gratis e-bok her: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-32655).