Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter III
2015-2016 - IMT3821 - 10sp

Forutsetter bestått

fra 2014: IMT2591 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I og IMT3811 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter II

Anbefalt forkunnskap

  • SMF 2051 Ledelse med arbeidslivsjuss
  • SMF 1202 Prosjektstyring
  • SMF 1042 Økonomistyring 

"Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter" (I-III) er tre emner som er koblet sammen med hverandre. Studentene kan jobbe med praktiske utviklingsprosjekter gjennomgående over flere av emnene. Noe av læringslitteraturen vil være overlappende. Og alle tre emnene har til felles at de trekker inn kunnskap fra alle andre emner studentene har i sitt studieløp, særlig med tanke på å øve seg i å velge riktig kunnskap i forhold til aktuell problemstilling. Samtidig har disse tre emnene hvert sitt tydelige særpreg, der det første gir oversikt over mediebransjen, det andre spisser seg mot innovasjon og medias rolle i samfunnet, mens det tredje emnet retter seg inn mot prosjekter som blir en øvelse før bacheloroppgaven.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal nå være klar til å starte på sin bacheloroppgave på grunnlag av inngående kunnskaper om produkt- og tjenesteutvikling i mediebransjen.

Kandidaten skal ha øvelse i å trekke inn relevante metoder og teorier blant alt de har lært så langt i utdanningen, og ut fra det løse den aktuelle problemstillingen.

Kandidaten skal styrke sine ferdigheter som prosjektleder gjennom praktisk arbeid innenfor så vel utviklingsarbeid som prosjektgjennomføring.

Kandidaten skal etter gjennomført emne være i stand til å gjennomføre praktisk markedsanalyse og utvikle en forretningsplan.

Kandidaten skal etter gjennomført emne være i stand til å utvikle en forretningsidé både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.

Kandidaten har spesiell kunnskap på områder der de har fordypet seg i selvvalgt prosjektarbeid.

Emnets temaer

  •     Prosjektledelse
  •     Innovasjon og nyskaping i media
  •     Praktisk markedsanalyse
  •     Praktisk prosjektkalkyle
  •     Utvikling av forretningsplan
  •     Produkt- og tjenesteutvikling, prototyping

Kandidatene skal planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt for en ekstern eller intern oppdragsgiver, gjerne i samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved HiG. Prosjektene kan være knyttet til studiets samarbeidsbedrifter, og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.

Utviklingsoppgaver som kandidatene jobber med i de "emneoverbyggende innovasjonsprosjektene" (I-III) kan dreie seg om konseptuell problemløsning, produktutvikling i alle typer medier eller i ulike kanaler, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, innovative kommunikasjonsløsninger, brukersentrerte og sosiale medier, eller innovativ utvikling av arbeidsprosesser i mediene.

Det prosjektet kandidaten jobber med i dette emnet kan gjerne, i samråd med veileder eller emneansvarlig, videreutvikles til å bli det prosjektet man jobber med i bacheloroppgaven.

Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter III er rettet inn mot metodebruk og forberedelser til bacheloroppgaven.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosjektveiledninger og/eller formativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger. Selvstudier av oppgitt faglitteratur er også vesentlig, samt skriving av fagtekst tilknyttet semesteroppgave og refleksjonsnotat.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av et prosjekt som innleveres som skriftlig rapport. Obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektet. Det kan leveres i et annet format etter avtale med emneansvarlig dersom det er relevant for oppgaven. Normalt utføres prosjektene i grupper på ca. tre studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).

Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del som besvarer oppgitte spørsmål. (30%).

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Innleverte skriftlige arbeider vurderes av intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Det er et obligatorisk arbeidskrav at prosjektoppgavene (semesteroppgavene) fremføres muntlig gruppevis, og at alle studentene er til stede på hverandres presentasjoner.

Læremidler

Dette oppgis ved kursstart, og vil blant annet inneholde:

Krumsvik og Morlandstø (red.) (2014): Innovasjon og verdiskapning i lokale medier
Aasen og Amundsen (2011), Innovasjon som kollektiv prestasjon.
Bang og Solvoll (red.) (2014), Medieøkonomi : konflikt og samspill

Vaagan og Barland (red.), Entreprenørskap og ledelse i media (under utgivelse 2015)

Supplerende opplysninger

I dette emnet vil det kunne bli trukket inn litteratur og læremidler fra alle andre tidligere emner kandidatene har hatt ved HiG.