Webprosjekt III
2015-2016 - IMT3891 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT2671 Web Project II

Forventet læringsutbytte

Praksisprosjektene ved bachelorprogrammet for webutvikling (Webprosjekter I-III) har som mål å gi studentene praktisk kompetanse og erfaring med å utvikle kommunikasjonsløsninger for web og mobil. Hovedtema for Webprosjekt III er komplette webløsninger.

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

 • ha god kunnskap om metoder for prosjektstyring og planlegging av webutviklingsprosjekter
 • ha oversikt over de mest brukte publiseringssystemene for web, og fordeler og ulemper ved dem

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne delta som et rutinert, initiativrikt og effektivt medlem i en selvorganiserende prosjektgruppe som jobber systematisk mot et felles mål
 • kunne planlegge og bidra effektivt til en iterativ design- og utviklingsprosess over tid
 • kunne bidra til å se og forebygge ineffektivitet, konflikter og kontraproduktiv gruppeadferd før de oppstår, og håndtere problemer effektivt
 • kunne designe og implementere en komplett webløsning fra skisse til fullt funksjonell prototype eller beta-versjon
 • kunne vurdere en funksjonell prototype opp mot tilbakemelding fra brukerevalueringer, og gjøre nødvendige justeringer på bakgrunn av disse

Generell kompetanse

Gjennom arbeidet med dette emnet skal studenten utvikle sin kompetanse på følgende områder:

 • Prosjektarbeid
 • Problemløsning
 • Arbeid i team
 • Kommunikasjon
 • Erfaringsbasert kompetanse

Emnets temaer

Så langt det er praktisk mulig vil oppgavene for Webprosjekt I-III bli gitt av eksterne oppdragsgivere, normalt bedrifter skolen samarbeider med. Oppdragene vil i hovedsak være knyttet til bedriftens egne webutviklingsprosjekter. Der det er mulig vil det bli tilrettelagt for et nært samarbeid med bedriften og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.

Det kan også i noen grad være aktuelt med oppdrag for oppdragsgivere på høgskolen, som for eksempel høgskolens webavdeling eller web-relaterte forskningsprosjekter.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på selvstendig arbeid i grupper, samt jevnlig veiledning. I tillegg vil det bli gitt noen forelesninger om temaer som er relevante for de aktuelle prosjektene.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karakter blir satt på grunnlag av en grupperapport. Rapporten skal ha to deler, som hver teller 50% av karakteren: En del som presenterer prosjektet og det faglige arbeidet med det; og en del som presenterer og drøfter gruppeprosessen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon. Ved "ikke bestått" må emnet tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Erstatter

IMT 3391_03 Webutvikling III

Supplerende opplysninger

Emnet er bare tilgjengelig for studenter ved bachelorprogrammet i webutvikling, eller maksimalt 25 studenter.