Brukerorientert informasjonsarkitektur
2015-2016 - IMT4042 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

K unnskap

 • Identifisere og inngående gjøre rede for ulike brukerorienterte tradisjoner innen informasjonsarkitektur.
 • Analysere og drøfte ulike prinsipper for kategorisering og organisering av informasjon, bygging av aksesstruktur og design av navigasjons- og søkeinnretning

Ferdigheter

 • Kritisk analysere etablerte systemer for informasjonsarkitektur
 • Selvstendig skissere, prototype og rasjonalisere designvalg for ulike typer informasjonsarkitektur, og gjennomføre og analysere et praktisk prosjekt med hovedfokus på prototyping og designprosesser.

Generell kompetanse

 • Ved å trekke veksler på flere etablerte fagtradisjoners tilnærming og strategier til bygging av informasjonsarkitekturer skal studenten etter gjennomført emne kunne bidra til å utvikle rasjonelle og brukervennlige informasjonsarkitekturer for blant annet kommersielle og offentlige nettsteder. I tillegg skal studenten kunne diskutere og reflektere over det teoretiske rammeverket og etablert praksis for å utvikle brukervennlige informasjonsarkitekturer.

Emnets temaer

 • Kodeksboken.  Kodeksbokens informasjonsteknologiske innretninger i et evolusjonært perspektiv. Global og lokal aksesstruktur i kodeksboken
 • Klassifisering. Hierarkiske klassifikasjonssystemer, fasettbaserte klassifikasjonssystemer
 • Indeksering. Automatiske metoder, intellektuelle metoder, thesaurusbygging
 • Informasjonsgjenfinning. Indeksering, søkespråk, matching, rangering, boolske operatorer, metadata
 • Informasjonsstrukturer. Sekvensiell struktur, matrisestruktur, hierarkisk trestruktur, hyperstruktur, dyp kontra grunn struktur
 • Emnekart (topic maps)
 • Søkemotorer
 • Sosial navigasjon i «informasjonsrommet»
 • Collaborative filtering
 • Asossiativ navigasjon
 • Brukerrepresentasjoner: utvikling av personas og scenariometodikk
 • Teknikker for prototyping

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Essay
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Prosjekt (teller 40%)
 • Essay (teller 60%)
 • Begge deler må bestås.

Studenter skal levere 1 essay med omfang ca 3-4000 ord  I tillegg leveres rapport av prosjektarbeid.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern (2 interne) sensor. Ekstern sensor brukes periodisk, neste gang høst 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinær eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ordbok engelsk/morsmål

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

 

Læremidler

Pensum:         

 • Rosenfeld, Louis and Peter Morville (2006). Information architecture for the world wide web: Designing large scale web site s. Third edition. Sebastopol: O’Reilly
 • Garrett, Jesse James (2003). The elements of user experience: User-centered design for the web . New York / Berkeley: American Institute of Graphic Arts / New Riders.
 • Morville, Peter (2005): Ambient findability, O´Reilly: Sebastopol
 • Hearst, Marti A. (2009). Search user interfaces. New York: Cambridge University Press

Støttelitteratur: 

 • Porter, Joshua (2008). Designing for the social web . Berkeley: New Riders
 • Resmini, Andrea and Luca Rosati (2011).  Pervasive information architecture: designing cross-channel user experiences.  Burlington: Morgan Kaufmann
 • Hunter, Eric J. (2009).  Classification made simple: An introduction to knowledge organisation and information retrieval . Third edition. Farnham: Ashgate
 • Levene, Mark (2010):  An Introduction to Search Engines and Web Navigation, 2nd edition, Wiley
 • Russel Rose, Tony og Tate, Tyler (2012): Designing the Search Experience: The Information Architecture of Discovery, Elsevier / Morgan Kaufman

Supplerende opplysninger

IMT4042 overlapper 5 studiepoeng med IMT3950006 Informasjonsarkitektur.

Emnet er tenkt samkjørt med bacheloremnet IMT3950006 Informasjonsarkitektur.