Metoder for brukersentrert design
2015-2016 - IMT5341 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer i interaksjonsdesign
  • IMT4042 Brukerorientert informasjonsarkitektur

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentpresentasjoner

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Hjemmeeksamen, 5 timer (teller 40%)
  • Vurdering av prosjekt (teller 60%)
  • Begge deler må bestås.

For mer informasjon, se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer. Ekstern sensor periodisk, første gang vår 2014.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

Se engelsk versjon.