Praktisk BIM-modellering
2015-2016 - BIM1023 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

  • BIM1001 Grunnleggende intelligent modellering
  • BIM1012 Digital modellering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:

  • Helhetlige, praktiske buildingSMART-kunnskaper og ferdigheter som er relevante for bygg- og anleggsnæringen
  • Kunnskap og ferdigheter for å utføre mer krevende B/A-oppgaver og ivareta lederfunksjoner i følge buildingSMART prinsipper hos byggherrer, konsulenter, arkitekter, entreprenører og i offentlige etater
  • Kunnskap om kravspesifikasjon/bestillerkunskap til BIM og FDV-BIM
  • Erfaring og kunnskap om samhandling mellom ulike fag og ulike BIM-baserte dataprogrammer i et BIM-prosjekt
  • Erfaring med utarbeidelse av tverrfaglig dokumentasjon (rapport) i et avgrenset BIM-prosjekt
  • Evne til å overføre BIM-kunnskap til andre relevante BIM-prosjekter 

Emnets temaer

  • Informasjonsorganisering
  • Kravstilling, Krav-BIM, FDV-BIM, bestillerkompetanse/ BIM-manualer
  • BIM i alle faser fra vugge til grav - informasjonsflyt
  • Modellering av ulike fag i bygg i aktuell programvare, samt terrengmodellering med egenskaper
  • Modellering av nybygg kontra eksisterende bygg
  • Modellering av anlegg (samferdsel)
  • Bakkebasert laserskanning og annen aktuell datafangst for å etablere modeller av eksisterende bygg
  • Digital samhandling og dataflyt i henhold til standarder
  • Arbeid etter BuildingSMART-prinsipper inkludert informasjonsorganisering og leveranse
  • Erfaringsoppsummering og refleksjoner over egen læring

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring med samling(er), prosjektarbeid, samt veiledning til prosjektoppgaver.

Gruppearbeid og individuelle deloppgaver.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

5  prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter til slutt. 3 av oppgavene løses i en større gruppe og evalueres samlet, mens første og siste oppgave er individuell.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

  • Besvarelser vurderes av emnelærer
  • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor, neste gang høsten 2018

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Læremidler

  • Eastman, Chuck; Teicholz, Paul; Sacks, Rafael; Liston, Kathleen (2011): BIM Handbook. John Wiley & Sons, Inc ISBN 978-0-470-54137-1
  • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)
  • Eksisterende BIM-manualer og BIM-håndbøker
  • Diverse utdelte notater
  • Bruk av dataprogrammer som Revit, ArchiCad, Solibri, dRofus, Tida m.fl. etter behov.

Erstatter

BIM1022 Praktisk modellering