VA-teknikk for ingeniører
2015-2016 - BYG1351 - 10sp

Forutsetter bestått

BYG2251 Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene har grunnleggende kunnskap om hydraulikk og vannkjemi med fokus på vannkvalitet, vannforurensning og rensemetoder, samt overordnet kunnskap om ledningsnett for både vannforsyning, avløps-, og overvannsystemer. I tillegg skal studentene ha overordnet kunnskap om vannbehandlings- og avløpsrensemetoder. 

Ferdigheter:

Videre skal studentene kunne

 • beskrive hovedkomponentene i et vannforsynings-, avløps-, og overvannssystem 

 • foreta elementær dimensjonering av ledningsnett
 • beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann
 • beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
 • gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder
 • gjøre et begrunnet valg mellom vannbehandling- og avløpsrensemetoder
 • gjøre rede for basis-drift av VA-anlegg

Generell kompetanse:

 • formidle oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon

Emnets temaer

 • Grunnleggende hydraulikk
 • Transportsystemer
 • Drift av VA-anlegg
 • Rensemetoder
 • Slam, FDV

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys som kombinert nettbasert og med ekskursjoner/samlinger. Forelesninger og veiledning skjer ved bruk av webkonferanseverktøy, og det vil arrangeres 2 - 3 ekskursjoner til renseanlegg i Mjøsregionen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Periodevis ekstern sensor, første gang i 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Obligatoriske arbeidskrav

3 - 6 obligatoriske arbeidskrav, deltakelse på ekskursjoner.

Læremidler

Norsk vann (2012): Vann- og avløpsteknikk.