Bygningsfysikk
2015-2016 - BYG1371 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de grunnleggende bygningsfysiske forhold som klima, fukt, energi, lyd og brann. Emnet tar også sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen.

Etter gjennomføring skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om fasthetslære, varmetransport i bygningsdeler og lyd som fysisk fenomen og hvordan man prosjekterer bygninger i forhold til dette. Videre skal studenten ha opparbeidet forståelse for oppbygning av Plan og bygningsloven med hovedfokus Byggteknisk forskrift. 

Ferdigheter:

 • beskrive ulike lasttyper og hvordan byggverk prinsipielt utformes for å ivareta disse
 • beskrive tradisjonelle bygningstekniske løsninger i tilknytning til gulv, vegger og tak
 • gjøre rede for hvilke konsekvenser dårlige bygningstekniske løsninger kan ha på innemiljøet
 • anvende beregningsmetoder gitt i Norsk Standard for dokumentasjon av energi- og lydkrav til bygninger
 • anvende Byggteknisk forskrift til kontroll/dokumentasjon/prosjektering av løsninger
 • utføre laboratoriemålinger på et utvalg av bygningsfysiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • gjøre rede for utvikling av byggverk i Norge i et historisk perspektiv

Emnets temaer

 • Fasthetslære, Hooks lov 
 • Konstruksjonsprinsipper og begreper
 • Temperatur og varme
 • Grunnleggende bygningsfysiske forhold:
  • Vær og klima
  • Innemiljø
  • Varmeisolering
  • Fukt
  • Lyd
  • Brann

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med 10 – 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig fra internett.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. I tillegg tilbys 4 – 6 forelesninger/ veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta. Obligatorisk deltakelse på lab-øvelser.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Neste ordinære kontinuasjons-eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

3-5 obligatoriske arbeider som alle må være godkjent. En del av dette innebærer obligatorisk laboratoriearbeid.

Læremidler

Trond Ramstad, Knut Ivar Edvardsen: Trehus .  Sintef Byggforsk

Espedal, Knut Jonas (2011). Bygningsfysikk . Byggenæringens Forlag.

Sears and Zemansky (2012). University Physics. Pearson.

Byggforsk kunnskapssystemer (studentabonnement bestilles gjennom høgskolen)

Ressurser tilgjengelig på nett som oppgis særskilt.

Erstatter

BYG1261 Byggteknikk

Supplerende opplysninger

Fra og med høsten 2016 inngår Idélab 24 som obligatorisk arbeidskrav i dette emnet:

Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.