Mekanikk
2015-2016 - BYG2251 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet gir en grunnleggende innføring i statikk og fasthetslære, likevekt og elastisitet.
Etter gjennomføring skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • forklare hvordan elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses
 • beskrive hva som menes med statisk likevekt
 • forklare forskjellige opplagerbetingelser
 • gjøre rede for materialers elastisitet og stivhet, Hookes lov og Youngs modul

Ferdigheter:

 • sette sammen krefter til en resultant, og dekomponere krefter
 • finne opplagerkrefter og leddkrefter
 • beregne normalkrefter, skjærkrefter, bøyemomenter, torsjonsmomenter
 • beregne bøye-, normal- og skjærspenninger, samt kombinasjon av nevnte spenninger
 • beregne arealsenter, 1. og 2. arealmoment og motstandsmoment, og kunne anvende Steiners teorem

Generell kompetanse:

 • kjenne innholdet i Euler-Bernoulli bjelketeori
 • gjøre rede for Naviers hypotese om plane tverrsnitt

Emnets temaer

STATIKK

 • Statikkens grunnlag
 • Plane kraftsystemer -  Bjelker og enkle rammer
 • Fordelte krefter - Resultanter
 • Plane stavsystemer - Fagverk
 • Normalkraft-, skjærkraft- og momentdiagrammer
 • Kabler og tau

FASTHETSLÆRE

 • Arealsenter og arealmomenter
 • Spenninger og tøyninger (innledende)
 • Spenninger i bjelker – enkle tverrsnitt
 • Torsjon – sirkulære tverrsnitt
 • Knekking

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Oppgaveregning med veiledning.

Veiledning via internett tilbys for fleksing.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor.

Periodevis bruk av ekstern sensor. Neste gang 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

C:  Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Godkjent formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

8-12 obligatoriske regneøvinger, hvorav minst 65 % må være godkjent. Regneøvingene utføres individuelt.

Læremidler

Kolbein Bell (2014) Konstruksjonsmekanikk. Del 1 – Likevektslære, Fagbokforlaget
Kolbein Bell (2015) Konstruksjonsmekanikk. Del 2 – Fasthetslære, Fagbokforlaget