Konstruksjonsteknikk
2015-2016 - BYG2301 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1141 Matematikk 1
 • BYG2251 Mekanikk
 • BYG1371 Bygningsfysikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • kunne prinsippene ved virkemåten til ulike bæresystemer og fundamenteringsmetoder.
 • kjenne til både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN), for emnets temaer.

Ferdigheter:

 • bestemme en byggkonstruksjons dimensjonerende laster ved hjelp av NS-EN 1990:2002+NA:2008, egenlaster og nyttelaster ifølge NS-EN 1991-1-1, snølaster ifølge NS-EN 1991-1-3 og vindlaster ifølge NS-EN 1991-1-4. Seismisk last ifølge NS-EN 1998-1 og trafikklast på bruer ifølge NS-EN 1991-2
 • dimensjonere bjelker i tre for moment, skjær, vipping, nedbøyning og lokale effekter samt dimensjonere trykk- og strekkstaver i tre for aksiallast.
 • dimensjonere bjelker i stål for, moment, skjær, vipping og nedbøyning, dimensjonere trykk- og strekkstaver i stål for aksiallast samt tverrsnittsklassifisering av stålprofiler

Generell kompetanse:

 • ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.
 • ha en overordnet forståelse for konstruksjonsteknikk.

Emnets temaer

 • Konstruksjonskomponenter
 • Fundamenteringsprinsipper
 • Lastlære
 • Dimensjonering av komponenter i stål og tre

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Vurderingsformer

Eksamen teller 100 %.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016, muntlig eksamen. Ved muntlig eksamen brukes hjelpemiddelkode D hvis annet ikke er avtalt med faglærer.

Tillatte hjelpemidler

Kode B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

5-7 øvinger, hvorav alle unntatt én må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Erstatter

Erstatter delvis BYG2201 Materialer og konstruksjoner, og delvis BYG3281 Stål og trekonstruksjoner