Materiallære for bygg
2015-2016 - BYG2311 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 BYG1371 Bygningsfysikk

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi innføring i oppbygging, bestandighet og teknologiske egenskaper for de vanligste bygningsmaterialene.
Studentene skal få forståelse for og kunnskaper om kvalitetskrav i henhold til aktuelle standarder og kjenne bransjens miljømål om energieffektivitet i hele materialets levetid.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

Kunnskap:
- beskrive materialets oppbygging for henholdsvis tre, limtre, betong, stål og aluminium
- drøfte ulike teknologiske egenskaper som fasthet og brannmotstandsevne
- drøfte fuktvirkning, temperaturvirkning og ytre påvirkninger av kjemikalier og klima etc. hos forskjellige materialtyper
- begrunne valg av materialer til ulike konstruksjoner og formål

Ferdigheter :
- vise sammenhengen mellom valg av materialer, fysiske materialegenskaper og miljøhensyn
- anvende standard betegnelser for materialkvalitet
- identifisere spenningsforhold i materialer som følge av påførte belastninger
- utføre laboratorieøvelser for de vanligste bygningsmaterialene
- anvende sentrale laboratorietester for fastlegging av betongens materialegenskaper

Generell kompetanse :
- gjøre rede for ulike materialers bærekraft i hele levetiden, fra uttak av råvarer, energieffektivitet i produksjon og bruk, og til sist gjenbruk og gjenvinning
- kjenne til ulike sekundære bygningsmaterialer som isolasjonsmaterialer, plate-materialer, plast- og fugematerialer og deres materialegenskaper

Emnets temaer

Materialer til bærende konstruksjoner, tre, limtre, betong, stål og aluminium:

  • Råvarer, oppbygging og produksjon
  • Belastning, spenninger, styrke og stivhet
  • Bestandighet og brannmotstandsevne
  • Miljøhensyn fra vugge til grav

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.
Emnet foreleses med 10 til 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Det tilbys 3 til 4 forelesninger/veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.
Øvinger i laboratorie er en viktig del av emnet.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor
Periodevis ekstern sensor, første gang i 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator som som ikke kan kommunisere med andre
Godkjent formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må alle være godkjent:

  • 3 laboratorieøvelser dokumentert med rapport
  • 1 individuell oppgave
  • 1 gruppeoppgave med presentasjon i plenum

Læremidler

Oppgis ved semesterstart