Veg og geoteknikk
2015-2016 - BYG2321 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG2251 Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal kandidaten

 • kjenne til bakgrunnen for bestemmelsene i vegnormalene 017 og 018 samt de viktigste håndbøkene
 • grunnleggende kunnskap om prinsippet for geometrisk utforming og teknisk utførelse av veger og gater
 • kjenne til oppbyggingen av digitale veg- og terrengmodeller, og anvendelsen av dette i et EDB-basert vegprosjekteringssystem
 • forstå jordas oppbygging og de geologiske prosesser som virker og har virket samt jordas kretsløp
 • forstå bruk av jord som byggeteknisk materiale, kunne vurdere geotekniske problemer og delta i diskusjoner rundt både ‘normale’ og vanskelige grunnforhold
 • kunne dimensjonere og konstruere veger og gater i henhold til gjeldende krav til materialer, linjeføring, miljø og estetikk
 • ved bruk av EDB-verktøy kunne foreta en enkel prosjektering av en vegstrekning, med hovedvekt på terrengtilpasning, linjeføring og mengdeberegning
 • framstille plan- og profiltegninger samt lese og forstå kontraktsdokumenter etter prosesskoden

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne

 • gjennomføre enkle prosjekter innenfor fagfeltet ved å vurdere problemer og beregne fundamenter med tilhørende kapasitet slik som bæreevne og setninger
 • beregne stabilitet av skråninger og skjæringer
 • beregne jordtrykk og kraft mot kjellervegg, støttemur og spuntvegg
 • beregne hvordan inngrep i terrenget innvirker på sikkerheten til byggverket slik at krav fra Norsk Standard/Eurokode ivaretas 
 • finne, bruke og henvise til info. og fagstoff i faget. Bl.a benytte NGFs sjekklister for E7 – Geoteknisk prosjektering.
 • bruke faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor geoteknikk/vegprosjektering/vegbygging, og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Emnets temaer

 • Vegnormal 017 Veg- og gateutforming
 • Vegnormal 018 Vegbygging. 
 • Fjellarbeider på veganlegg.
 • Drift- og vedlikehold
 • EDB-basert prosjektering
 • Geologiske prosesser
 • Anleggsgeoteknikk
 • Spenninger i jord
 • Vannstrømning

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

1 intern sensor, ekstern sensor hvert 4. år, første gang 2016

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

D:  Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

4 - 6 obligatoriske individuelle oppgaver

Læremidler

Fagbøker fra Statens Vegvesen

Aarhaug, Olav (2004): Geoteknikk