Betongkonstruksjoner
2015-2016 - BYG3211 - 10sp

Forutsetter bestått

  • BYG1063/2251 Mekanikk
  • BYG1261 Byggteknikk
  • TØL1001 Ingeniørrollen
  • REA1141 Matematikk 1

Anbefalt forkunnskap

  • BYG2201 Materialer og konstruksjoner
  • BYG3281 Stål- og trekonstruksjoner
  • BYG2221 Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført emne skal studenten kjenne til både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN) for dimensjonering av betongkonstruksjoner.

Ferdigheter: Etter fullført emne skal studenten kunne anvende det europeiske standardverket (NS-EN) til å dimensjonere bjelke- og dekkeelementer i slakkarmert betong, i både bruks- og bruddgrensetilstand.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha oversikt over prinsippene bak betongkonstruksjoners bæreevne.

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.

Emnets temaer

Betongkonstruksjoner ifølge NS-EN 1992-1-1:

  • Dimensjonering av bjelke- og dekkeelementer i slakkarmert betong for moment, skjær, riss og nedbøyning, samt kontroll av armeringsforankring.
  • Dimensjonering av trykkstaver mot knekking.
  • Dimensjonering av fundamenter for moment, skjær og riss.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved muntlig eksamen brukes hjelpemiddelkode D hvis annet ikke er avtalt med faglærer.

D:  Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

B:  Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

5-7 øvinger, hvorav alle unntatt én må være godkjent.
 

Læremidler

Oppgis ved undervisningsstart.

Erstatter

BYG3061 Konstruksjonslære 2 og BYG3201 Konstruksjonslære 3