Elementbygg
2015-2016 - BYG3331 - 10sp

Forutsetter bestått

 • BYG2251 Mekanikk
 • REA1141 Matematikk 1

Anbefalt forkunnskap

 • BYG3311 Tre- og stålkonstruksjoner
 • BYG2301 Konstruksjonsteknikk
 • BYG1371 Bygningsfysikk
 • BYG2221 Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Etter fullført emne skal studenten kunne gjøre rede for prinsippene for bære- og avstivningsystemene i komplette bygg.
 • Etter fullført emne skal studenten kjenne til prinsippene for utarbeidelse av tegninger og dokumentasjon i henhold til det europeiske standardverket (NS-EN).
 • Etter fullført emne skal studenten kjenne til prinsippene for BygningsInformasjonsModellering (BIM).

Ferdigheter:

 • Etter fullført emne skal studenten kunne anvende et modelleringsprogram for å utarbeide tegninger og dokumentasjon for et komplett bygg i henhold til det europeiske standardverket (NS-EN).
 • Etter fullført emne skal studenten kunne beregne bære- og avstivningssystemene for et komplett bygg i henhold til det europeiske standardverket (NS-EN). Eventuelt vha. analyseprogrammer.
 • Etter fullført emne skal studenten kunne bruke det europeiske standardverket (NS-EN) på en tilfredsstillende måte innenfor temaene i emnet.

Generell kompetanse:

 • Etter fullført emne skal studenten ha oversikt over prosjektering av komplette bygg.
 • Etter fullført emne skal studenten ha oversikt over grunnprinsippene i BIM.

Emnets temaer

 • Bære- og avstivningssystemer for et elementbygg
 • Knutepunkter og elementer
 • Utarbeide BIM-modell
 • Form-, detalj- og armeringstegninger ut fra BIM-modellen

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Prosjektoppgave: Prosjektering av elementbygg

Prosjektoppgaven må vurderes som bestått (i henhold til karakterskalaen) for å få adgang til avsluttende muntlig eksamen. Men karakter for prosjektoppgaven oppgis ikke.

Muntlig eksamen vil omhandle:

 • spørsmål fra prosjektoppgave-besvarelsen
 • temaer som ikke dekkes helt av prosjektoppgaven

Kun total emnekarakter gis, etter en helhetsvurdering av prosjektoppgave og muntlig eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Ekstern og intern sensor hvert 4. år, første gang skoleåret 2016-17.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

Læremidler oppgis ved studiestart.

Erstatter

Erstatter delvis BYG3271 BIM for byggkonstruksjon, og delvis BYG3211 Betongkonstruksjoner.