Elektronikk
2015-2016 - ELE1051 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1071 Elektriske kretser eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper om anvendelse av halvledere og kunne bruke halvlederkomponenter i konstruksjon av grunnleggende elektroniske kretser.

Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling (Idelab-24).

Kunnskap

 • Kunne beskrive hvordan halvledere som dioder og transistorer er bygd opp og fungerer.
 • Kunne gjøre rede for bruk av dioder for å lage likerettere, låsekretser, spenningsbegrensere og spenningsdoblere.
 • Kunne gjøre rede for virkemåte til transistoren som forsterkerelement og svitsj.
 • Kunne gjøre rede for hvordan bipolar, JFET og MOSFET transistorer kan benyttes i ulike forsterkerkoblinger
 • Kunne forklare virkemåten til ulike oscillatorkretser.
 • Kunne gjøre rede for prinsipiell virkemåte for spenningsregulering med lineære og svitsjede strømforsyninger.
 • Kjenne til hvordan ulike støyformer opptrer i elektroniske systemer.
 • Kunne forklare prinsipiell virkemåte for faselåste sløyfer (PLL).
 • Kjenne til hvilke egenskaper en ikke-ideell operasjonsforsterker har.
 • Kjenne til kobling med komparatoren for å få hysterese.

Ferdigheter:

 • Kunne beregne arbeidspunkt og forsterkning til en forsterkerkrets med transistor.
 • Kunne anvende dataverktøy for å simulere elektriske kretser.
 • Kunne analysere årsaker til forskjeller mellom teoretiske konstruksjoner basert på ideelle modeller og praktiske konstruksjoner.
 • Kunne etablere en feilsøkingsprosedyre og følge denne i feilsøkingsprosessen.
 • Kunne rapportere sitt laboratoriearbeid i faglige rapporter.

Generelle kunnskaper:

 • Studenten skal kjenne norske og engelske faguttrykk for komponenter og kretser som gjennomgåes i kurset.

Emnets temaer

 • Dioder
 • Transistoren som forsterkerelement og svitsj
 • Bipolar, JFET og MOSFET transistorer
 • Differensialforsterker
 • Effektforsterker
 • Oscillatorer
 • Spenningsregulatorer
 • Støy
 • PLL
 • Ikke-ideell operasjonsforsterker
 • Komparator

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet baserer seg i stor grad på at studenter skal kunne omsette teorien fra forelesningene til praktisk laboratoriearbeid ved å utføre laboratorieoppgaver. To til tre studenter jobber sammen på laboratoriet.

Emnet er tilrettelagt for nettstøttet læring. Nettstudenter kan benytte myDAQ (en enhet som inneholder forsyningskilder, multimeter, signalgenerator og oscilloskop) for å gjennomføre de obligatorisk laboratorieoppgavene uten å måtte møte på campus.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hver 4 gang kurset kjøres, neste gang i 2018/2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 6 av 11 øvingsoppgaver må være levert inn i henhold til gitte frister og være godkjent for å få gå opp til skriftlig eksamen.
 • 8 laboratorieoppgaver må være utført og dokumentert for å få gå opp til eksamen.
 • Rapport og journal på en utvalgt laboratorieoppgave må være skrevet og godkjent for å få gå opp til eksamen. 
 • Idélab 24: Studenten skal ha deltatt i et 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Læremidler

"Electronic Devices" av Thomas L. Floyd, Prentice Hall, utgave 9.
Forskjellige kapitler fra Arne Wold sine "Elektronikk" lærebøker og kompendier - gis som pdf dokumenter.

Erstatter

Deler av ELE3321 Elektronikk 2 og Lineær Systemteori

Supplerende opplysninger

Inngår i campusstudier og fleksibel ingeniørutdanning