Elektriske kretser
2015-2016 - ELE1071 - 20sp

Anbefalt forkunnskap

Emnet bygger på følgende fra matematikken: Komplekse tall, derivasjon, integrasjon, 1. og 2.ordens differensiallikninger, oppsett av lineære likninger på matriseform. Emnet bygger på klassisk mekanikk og særlig statikk fra fysikken. Fysikk for Y-vei og TRES må undervises før eller parallelt med dette emnet. Grunnlag er Newtons 1.,2. og 3.lov samt disse på vektorform. Arbeid  og effekt. Potensiell og kinetisk energi. Elektrostatikk og elektromagnetisme legges på slutten av emnet Elektriske kretser.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha en forståelse av de grunnleggende elektriske , elektrostatiske og elektromagnetiske egenskapene til grunnleggende lineære kretser. Studentene skal kunne konstruere enklere koplinger etter spesifikasjoner.

Kunnskap Ellære

Studenten skal:

 • Kjenne elektriske størrelser og deres målenheter.
 • Kunne anvende Ohms lov og Kirchoffs spennings- og strømlov.
 • Kunne anvende kompleks regning til beregning av vekselstrømsketser.
 • Kunne anvende nodespenningsanalyse og maskestrømsanalyse til å analysere kretser.
 • Kunne anvende Thevenin og Norton ekvivalenter.
 • Kunne anvende Superposisjonsprinsippet.
 • Kunne beregne forsterkningen med bruk av ideell operasjonsforsterker i enkle forsterkerkretser.
 • Kunne gjøre beregninger med en ideell transformatormodell.
 • Kunne regne med koblede kretser og gjensidig induktans.
 • Kunne beregne dynamiske forløp av RL,RC og RLC kretser
 • Kunne beregne frekvensrespons til enkle 1.ordens passive filtere
 • Fysikk:
  • Kjenne Coulombs-, Biot Savarts-, Faradays-,Lenz-, og Gauss lov.
  • Kunne beregne elektriske felt fra punktladning, kulekondensator og koaxialkabel.
  • Kunne beregne kapasitans til koaxialkabel.
  • Kjenne til elektrisk polarisasjon.
  • Kjenne elektriske og magnetiske felters egenskaper.
  • Kunne beregne kraftvirkning på en strømførende leder.
  • Kjenne til dia,para og ferromagnetisme.

Ferdigheter

 • Kunne konstruere enkle kretser etter spesifikasjoner og foreta oppkobling og kontrollmålinger av disse.
 • Kunne anvende dataprogram til løsning av linære likningssett.
 • Kunne anvende et dataprogram for analyse av enkle elektriske kretser.
 • Kunne anvende instrumenter som spennings- og strømkilder, voltmeter,ampermeter, multimeter, funksjonsgenerator og oscilloscope.
 • Kunne etterleve sikkerhetsinstrukser for laboratoriarbeid.
 • Kunne rapportere laboratoriearbeid i tekniske rapporter. 

Generell kompetanse:

 • Kjenne norske og engelske faguttrykk for komponenter/størrelser og måleenheter
 • Kjenne til noen personer betydning for den historiske utviklingen innen fagområde elektrisitet

Emnets temaer

 • Nettverksteoremer
 • Kretsanalyse
 • Kompleks regning og viserdiagram
 • Gjensidig induktans/koblede kretser
 • Målemetoder
 • Elektriske felt og feltstyrke
 • Coulombs lov
 • Elektrisk kraft og arbeid
 • Kraft på ladninger i fart
 • Kraft på strømførende ledere
 • Amperes lov
 • Faradays lov
 • Gauss lov
 • Biot Savarts lov
 • Induksjon: fluks og flukstetthet,kapasitans
 • Kapasitet til plate og sylinderkondensatorer
 • Polarisasjon og polarisasjonstap

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet baserer seg i stor grad på laboratoriearbeider som er praktisk anvendelse av forelest stoff. Studentene jobber med å konstruere elektriske kretser, for deretter å lage dem og foreta målinger på om de samsvarer med konstruksjonsmålsetningene.

Nettstudentene (fleksibelt løp) må til campus to ganger to dager for å gjennomføre obligatoriske laboratorieoppgaver.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen 5 timer (teller 75% av endelig karakter) i elektriske kretser -delen.
 • Skriftlig eksamen 3 timer (teller 25% av endelig karakter) i fysikk-delen.
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor.  (Ekstern sensor neste gang i 2017)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen på begge skriftlige eksamener i august 2016.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

C:  Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Godkjent formelsamling er tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er 12-15 øvinger i emnet. 3 av øvingene i høstsemesteret og 4 av øvingene i vårsemesteret må være levert inn i henhold til gitte frister og være godkjent for å få ta eksamen.
Det er obligatorisk med gjennomføring av alle laboratorieoppgavene og innlevering av 2 laboratorierapporter. Laboratorierapportene må være levert inn i henhold til gitte frister og godkjent for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

"Engineering Circuit Analysis"

J.David Irwin & R.Mark Nelms, 10.utgave Wiley

Elektro Fysikk:

"Sears and Zemansky'sUniversity Physics with Modern Physics"
Young Freedman Ford
13.utgave 
Pearson
ISBN 10:1-292-02439-9 
ISBN 13:978-1-292-02439-4

Erstatter

ELE1042 Elektriske kretser

Supplerende opplysninger

Innholdet i emnet er i samsvær med tidligere emnebeskrivelse, men studiet er nå delt over høst og vår mot kun våren tidligere.