Reguleringsteknikk med PLS og robotprogrammering
2015-2016 - ELE3381 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA2081 Matematikk 2 for elektro
 • ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om modellering av fysiske systemer og beregning av regulatorparametere, og de skal kunne programmere både en PLS og en industrirobot.

Kunnskap:

 • Kunne forklare teori for matematisk modellering av fysiske systemer.
 • Kunne gjengi prinsippet for seriekompensasjon og stabilitet.
 • Kunne gjøre rede for grunnleggende bruk av PLS, automatiseringsceller og industriroboter.
 • Kunne beskrive grunnleggende instrumenteringsteknikk.

Ferdighet:

 • Kunne modellere et fysisk system ved hjelp av differensialligninger og løse disse ligningene.
 • Kunne beregne reguleringssløyfer med tilbake- og foroverkobling.
 • Kunne utføre simuleringer i MatLab og programmering i LabView.
 • Kunne programmere PLS og industriroboter.
 • Kunne bruke sensorer i automatiserte systemer.

Generell kompetanse:

 • Jobbe sammen med andre studenter i gruppe.
 • Kunne anvende dataverktøy.

Emnets temaer

 • Matematisk modellering av fysiske systemer
 • Transferfunksjon og Laplacebeskrivelser
 • S-plan analyse
 • Frekvensresponser
 • Seriekompensasjon
 • Metoder for beregning av regulatorparametere
 • Foroverkobling fra referanse og forstyrrelse
 • Kaskade- og forholdsregulering
 • Tilstandsrommodell og multivariabel regulering
 • MatLab og LabView
 • PLS
 • Industrirobot

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

D:  Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Det gis 7 øvinger relatert til temaet Reguleringsteknikk hvorav minst 5 må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.
 • Det gis 7 øvinger/lab relatert til PLS, Labview og industrirobot hvorav minst 5 må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen.

Læremidler

Kompendier.

Supplerende lærebøker:

 • Dynamiske systemer - modellering, analyse og simulering, Finn Haugen (3. utg.)
 • Praktisk reguleringsteknikk, Finn Haugen (2. utg.)
 • LabVIEW 2009 Student Edition, Robert H. Bishop, National Instruments, ISBN-10: 0132141299
 • Instrumenteringsteknikk, Odd Arild Olsen, Tapir forlag

Erstatter

ELE3331, ELE3241 og deler av ELE3321

Supplerende opplysninger

ELE3331 Reguleringsteknikk og Instrumenteringsteknikk, ELE3241 Verkstedteknisk Automatisering og deler av ELE3321 Elektronikk 2 og Lineær Systemteori