Digital signalbehandling
2015-2016 - ELE3411 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA2081 Matematikk 2 for elektro
 • ELE1051 Elektronikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunne anvende diskret Fouriertransformasjon (DFT) og z-transformasjon.
 • Kjenne til oppbyggingen av et generelt DSP-system.
 • Kunne gjøre rede for FIR og IIR filtre.
 • Kunne gjøre rede for basisbåndoverføring.
 • Kunne gjøre rede for signaloppbygning for de vanlig modulerte signaler.
 • Kjenne til grunnleggende metoder for koding av signal.

Ferdigheter:

 • Kunne regne med algoritmer for digital signalbehandling.
 • Kunne bruke dataverktøy, som for eksempel Matlab, for konstruksjon og simulering av algoritmer for digital signalbehandling.
 • Kunne regne med modulerte signal.
 • Kunne simulere modulerte signal med dataverktøy.

Generell kompetanse:

 • Anvendelse av dataverktøy.

Emnets temaer

 • Bruk av MATLAB
 • Diskret Fourier Transformasjon (DFT)  
 • Z-transformasjonen
 • DSP-system
 • FIR og IIR filtre
 • Basisbåndoverføring.
 • Analog og digital modulasjon
 • Kodeteori

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av én intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

C:  Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Godkjent formelsamling: John Haugan: Formler og tabeller

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis 12 øvinger hvorav minst 8 (4 fra første del og 4 fra siste del av emnet) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Kompendier.

Tilleggslitteratur:

 • E. C. Ifeachor and B. W. Jervis: Digital Signal Processing
 • B. Skalar: Digital Communications - Fundamentals and Applications

Erstatter

Erstatter deler av ELE3021 og deler av ELE3401