Innføringsemne med energiprosjekt
2015-2016 - ENE1001 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse.  Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse.

Emnet skal i tillegg til å skape forståelse hos studentene for den instrumentelle nytten av sine fag, også gi forståelse for fagenes betydning for vårt verdensbilde, vår livsform, tenkemåte og kultur.

Emnet skal gjøre studenten bevisst de samfunnsmessige utfordringer bransjen står ovenfor og de krav og forventninger som stilles til studentrollen.

Kunnskap:

 • gjøre rede for de miljøutfordringer samfunnet står ovenfor
 • beskrive hva bærekraftig utvikling av egen profesjon innebærer, med spesielt fokus på miljø
 • gjøre rede for energiforsyningen i Norge og beskrive de mest vanlige nye fornybare energikilder
 • forklare de grunnleggende teorier for prosjektledelse
 • redegjøre for akademisk dannelse

Ferdigheter:

 • planlegge og gjennomføre enkle prosjekter
 • anvende internett til informasjonsinnhenting samt digitale verktøy for å formidle et faglig budskap på sosiale medier

Generell kompetanse:

 • presentere faglige resultater i form av rapporter og artikler
 • presentere egne faglige vurderinger på en profesjonell måte
 • Studenten skal kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Emnets temaer

 • Prosjektstyring
 • Miljølære
 • Energisituasjonen i Norge
 • Innovasjon
 • Bærekraft i egen profesjon
 • Akademisk skriving

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Gruppebasert prosjektoppgave
 • Individuell faglig artikkel
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid.