Elektriske energisystem og fjernvarme
2015-2016 - ENE1031 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kjenne til hvordan det elektriske energisystemets infrastruktur er bygd opp i Norge og hvordan dette henger sammen med kontinentet.

Studenten skal kjenne oppbygningen av fjernvarmenett.

Studenten skal få erfaring med å jobbe i et tverrfaglig prosjekt som omhandler elkraft og fjernvarme og hvordan disse må integreres med hverendre. Studenten skal få erfaring og kunnskaper om prosjektarbeid

Kunnskap:

 • Studenten skal tilegne seg kunnskaper om deltakelse i prosjektarbeid.
 • Studenten skal kjenne til hvordan det elektriske energisystemets infrastruktur er bygd opp i Norge og hvordan dette henger sammen med kontinentet.
 • Kjenne til hvordan et fjernvarmenett er bygd opp
 • Kjenne til energiforbruk knyttet til oppvarmingsbehov, tappevann, belysning etc ut fra type bebyggelse
 • Kjenne til engelske termer og faglig begrep innen fagområdet

Ferdigheter:

 • Kunne stipulere års og døgnvariasjoner for forskjellige laster
 • Kunne stipulere årsforbruk av energi av forskjellige laster
 • Kunne beregne energi og effektbehov for et utbygningsområde ut fra blandet bebyggelse og blandet leveranse el- og fjernvarme

Generell kompetanse:

 • Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling
 • Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter til å skrive møteinnkallelser, lage referater og lede prosjektmøter
 • Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter til å lage prosjektplan med tilhørende detaljplaner, tidsplaner med milepeler
 • Studenten har tilegnet seg kunnskaper om prosjektmedarbeiderens rolle og ansvar i et prosjektarbeid

Emnets temaer

 • Effekt og energi
 • Belastningstyper
 • Års og døgnvariasjoner
 • Brukstid for last
 • Brukstid for tap
 • Velander koeffisienter
 • Elnett og fjernvarmenettet sin oppbygning og infrastruktur
 • Vannbåren varme:
  • Vannbåren varme og energifleksibilitet
  • Energitransport med vann
  • Distribusjonssystemer for fjernvarme
  • Mengderegulerte varmesystemer
  • Rørnett for fjernvarmedistribusjon
  • Abonnement systemer for fjernvarme
  • Konsekvenser ved valg av tur- og returtemperaturer
  • Pumper og pumpesystemer
  • Sikkerhetssystemer ved vannbåren varme

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

enkelte tema blir undervises på engelsk

Studiebesøk

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
 • En prosjektoppgave (teller 40%)
 • Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen. Prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 1 obligatoriske studiebesøk
 • 1 obligatorisk innlevering
 • Idelab 24: Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart. Dette kravet gjelder ikke for de som har deltatt i Idélab 24 i et tidligere emne.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart