Investering og finansiering
2015-2016 - ENE1041 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Emnet gir en innføring i investerings- og finansieringsteori og tar opp teorier og modeller knyttet opp mot spørsmål som gjelder fremskaffelse og bruk av kapital i bedriften; Hvordan bør bedriften finansieres og hvilke eiendeler bør bedriften besitte? Studenten skal gjennom emnet skaffe seg innsikt i analyse og lønnsomhetsvurdering av bedriftens langsiktige kapasitetsbeslutninger. Risiko, risikohåndtering og risikotilpassing er sentrale stikkord.

Kunnskap:

 • Kjenne de sentrale modellene for kontantstrømkartlegging knyttet til investeringsprosjekter; totalkapital- og egenkapitalmodellen. Innenfor disse modellene skal de ha god innsikt i behandlingen av skatt og arbeidskapital
 • Se sammenhengen mellom kontantstrøm og relevant avkastingskrav
 • Forstå  de sentrale metodene for analyse og vurdering av risiko; følsomhetsanalyse og scenarioanalyse
 • Ha forståelse for verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter i en usikker verden

Ferdighet :

 • Kunne anvende de sentrale modellene for kontantstrømkartlegging knyttet til investeringsprosjekter; totalkapital- og egenkapitalmodellen
 • Kunne budsjettere relevant kontantstrøm ved både investerings- og finansieringsbeslutninger
 • Kunne anvende de sentrale rentebegrepene; nominell rente, reell rente og risikojustert rente
 • Kunne gjennomføre lønnsomhetsanalyser etter de tradisjonelle metodene;
  • Nåverdimetode
  • Internrentemetoden og effektiv rente metoden
  • Annuitetsmetode
 • Kunne anvende de sentrale metodene for analyse og vurdering av risiko; følsomhetsanalyse og scenarioanalyse
 • Kunne utarbeide beslutningsgrunnlag for investeringsbeslutninger og låneopptak der lønnsomhet, risikovurdering og risikoavveininger er sentrale elementer

Generell kunnskap:

 • Kunne identifisere beslutninger og situasjoner der investeringsanalytiske metoder er relevante å bruke
 • Ha innsikt i hvordan gjeldsgraden i bedriften påvirker risikoen i bedriften

Emnets temaer

 • Særpreget ved investerings- og finansieringsprosjekter
 • Alternativkostprinsippet
 • Modeller for kontantstrømbudsjettering
 • Nominelle og reelle størrelser – om prisstigning
 • Renteregning og diskontering
 • Modeller for lønnsomhetsvurdering av investeringsprosjekter
 • Følsomhetsanalyser og stjernediagram
 • Kapitalkostnad og risikojustert rente
 • Ulike typer finansiering
 • Sammenhengen mellom gjeldsgrad og risiko

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

I påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

D:  Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk-administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer

Obligatoriske arbeidskrav

2-3 arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form og omfang kunngjøres ved semesterstart

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Emnet gjennomføres av Høgskolen i Lillehammer.