Andre fornybare energiformer
2015-2016 - ENE2011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om teknologiene:

 • Hydrogen /Brenselceller
 • Sol kraft
 • Sol termisk
 • Bølgekraft/Tidevannskraft
 • Saltvannsosmose
 • Geotermisk

Studenten skal kjenne til engelske termer og faglig begrep innen fagområdet

Generell kompetanse:

 • Studentene skal ha generell kompetanse innen andre energiformer som kull, olje, gass og atomkraft

Emnets temaer

 • Hydrogen /Brenselceller
 • Sol kraft
 • Sol termisk
 • Bølgekraft/Tidevannskraft
 • Saltvannsosmose
 • Geotermisk

Orientering om andre energiformer:

 • Kull
 • Olje
 • Gass
 • Atomkraft

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Noen utvalgte tema undervises på engelsk

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
 • En prosjektoppgave (teller 30%)
 • Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen for skriftlig eksamen i august 2016.

Ny prosjektoppgave må gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

1 obligatoriske innlevering

Læremidler

Oppgis ved semesterstart