Bioenergi forsyningskjeder - ressurser og egenskaper
2015-2016 - ENE2021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ENE1021 Bioenergi grunnkurs

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten skal ha tilegnet seg en dypere forståelse av råstoffene innen bioenergi, foredling og energiomformingsegenskapene til disse.

Ferdigheter:

 • Studenten skal videre anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Emnets temaer

 • Forsyningskjeder basert på råstoff av trevirke
 • Energiråstofftilgang
 • Råstoffutnyttelse
 • Driftsteknikk
 • Transport
 • Logistikk og miljøaspekter til ulike typer av bioenergianlegg
 • Oversiktlig orientering om energiomforming av biobrensler og oppgradering av biobrensler til foredlet brensel

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Muntlig eksamen (teller 60%)
 • Semesteroppgave/Prosjektoppgave (teller 40%)
 • Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to eksterne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved stryk på semesteroppgave/prosjektoppgave gis ny oppgave.
Ved stryk på muntlig må ny eksamen avholdes.

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av semesteroppgaver og presentasjon av disse.

Én ekskursjon/studiereise.

Læremidler

Bioenergi-till vad och hur mycket  (Engelsk eller Svensk versjon), Utgitt av Formas i Sverige.

Skogen – en växande energikälla.  Utgitt av SkogForsk, Uppsala, Sverige (Link)

Det henvises også til fordypningslitteratur utlagt i Fronter.

Supplerende opplysninger

Emnet gjennomføres av Høgskolen i Hedmark.