Energimarkeder
2015-2016 - ENE2041 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk
 • ENE1011 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse
 • ENE1041 Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en innføring i hvordan ulike energimarkeder fungerer og hvordan energipolitikk påvirker utvikling av produksjonsteknologier og distribusjon av ulike energiformer i Norge og ellers i Europa. Emnet vil gi en innføring i hvordan sammenhengen mellom energiressurser, teknologi, marked og politikk påvirker energiproduksjon og energidistribusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap:

Studentene skal etter fullført emne:

 • ha kjennskap til energimarkedene i Norge og Europa
 • ha kjennskap til energipolitikken i Norge og Europa
 • forstå hvordan energimarkedene og energipolitikken påvirker pris, produksjon og distribusjon av ulike energiformer 

Emnets temaer

 • Tilbud og etterspørsel i energimarkedet
 • Prisdannelse (m/reguleringsavtalene)
 • Omsetningssystemer
 • Politiske virkemidler og usikkerhet
 • Nasjonal og internasjonal energipolitikk
 • Grønne sertifikater

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
 • Muntlig fremføring (teller 40 %)

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

I påfølgende semester eller ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/administative studiene ved Høgskolen i Lillehammer

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Emnet gjennomføres av Høgskolen i Lillehammer.