Vindkraft
2015-2016 - ENE2051 - 7.5sp

Anbefalt forkunnskap

 • ENE2011 Andre fornybare energiformer
 • ENE1051 Vannkraft

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten skal ha tilegnet seg en riktig forståelse av de ulike aspekter av vindenergi som ressurs, teknologi, miljø og økonomi.

Ferdigheter:

 • Studenten skal videre anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Emnets temaer

 • Vindenergi innføring
 • Energi og kraft i vind
 • Vindenergi ressurs
 • Vindturbin teknikk
 • Estimering av vindenergi
 • virkningsgrader
 • Vindenergi konverteringssystem
 • Vindpark
 • Økonomi og kostnader
 • Installasjon og vedlikehold
 • Applikasjon av vindenergi
 • GIS i forhold til data oversikter for utbygging av nye områder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Enkelte tema undervises på engelsk

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70 %)
 • En prosjektoppgave (teller 30 %)
 • Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen for skriftlig eksamen i august 2016.

Prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

1 obligatoriske innlevering

Læremidler

Oppgis ved semesterstart