Universell utforming for svaksynte II
2015-2016 - K1172 - 5sp

Forutsetter bestått

K1142 Universell utforming for svaksynte

Forventet læringsutbytte

Emnet er en videreføring innen universell utforming for svaksynte. Etter gjennomført emne skal kandidatene kunne lage løsninger mhp til universell utforming ut fra norske lover og standarder og foreta tekniske analyser av bygninger mhp lovverket. Kandidaten skal også kunne skape løsninger ut fra spesielle behov ved utredning i laboratorium.

Emnets temaer

 • Plan og bygningsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, TEK, REN, NS-EN 11001-1/2
 • Innføring i lystekniske emner inkl. laboratorieoppgaver
 • Testing av ulike synshemninger inkl. aldring
 • Lys og kontrasters påvirkning på perseptuelle prosesser for ulike typer synshemninger (utprøving i laboratoriet)
 • Uttesting av ulike lysarmaturtyper i laboratoriet 
 • Uttesting av ulike lyskildetyper i laboratoriet

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kombinasjon av selvstudium og konsentrert undervisning hele dager i én arbeidsuke. Det vil være utstrakt bruk av tester i UU-laboratoriet. Daglige gruppeoppgaver i løpet av uka som skal være godkjent.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Prosjektoppgave, individuell eller som gruppe. Omfang minimum én arbeidsuke per student.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Prosjektoppgave rettes av emneansvarlig. Annen intern sensor kvalitetssikrer hvert andre år.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved underkjent prosjektoppgave, kan oppgaven forbedres og leveres inn på nytt etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

4 obligatoriske gruppeoppgaver, med obligatorisk deltakelse i alle oppgavene

Læremidler

 • Lys= å se eller ikke se. Norges blindeforbund, 2008
 • Kontraster – farger – belysning. Et forsøk på å kategorisere hjelpetiltak med hensyn på universell utforming og svaksynte. Norges blindeforbund, 2010
 • Estetisk, trygt og tilgjengelig. En veileder for universelt utformede boliger. Norges blindeforbund, 2009
 • Prosjektering for synshemmede. Foredragssamling etter seminar 27.03.2009 i regi av Norges blindeforbund og NAL Akademiet. Norges blindeforbund, 2010     
 • Plan og bygningsloven, 2010
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 2009