Byggteknikk og tekniske anlegg
2015-2016 - K1202 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha

 • Forståelse av bygningens kvaliteter med fokus på bærekraft og kjenne til sentrale indikatorer for bærekraft.
 • Grunnleggende forståelse for bygningens systemfunksjonalitet som f.eks. bæresystem, ventilasjonssystem, energisystem etc.
 • Basiskunnskap om bygningsfysiske forhold som varmetransport, fukt, lyd og brann, og hvordan dette påvirker bygningens egenskaper og funksjonalitet.
 • Kunnskap om lovmessige forhold knyttet til materialer og løsninger som benyttes i bygningen.
 • Kunnskap om sentrale utfordringer og muligheter knyttet til rehabilitering av eksisterende bygg

Etter gjennomført kurs skal studenten kunne

 • Gjennomføre grunnleggende U-verdiberegninger og anvende disse i en helhetlig vurdering av bygningens varmeisolerende egenskaper.
 • Vurdere risikoen for fukt i bygningskonstruksjonen og identifisere gode og dårlige løsninger og hvordan denne påvirker inneklimaet.
 • Kartlegge og vurdere bygningens branntekniske egenskaper og løsninger.
 • Gjennomføre lyd- og fuktmålinger.

Emnets temaer

 • Bærekraftige bygg
 • Byggverkets hovedsystemer
 • Grunnleggende bygningsfysikk
 • Lovverk

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Undervisningen tilrettelegges gjennom læringsplattformen, hvor studentene får tilgang til læringsstoff, veiledning og leverer inn sine oppgaver.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Prosjektoppgave.

Denne gjennomføres i utgangspunktet individuelt, men kan i spesielle tilfeller gjennomføres av flere studenter i fellesskap. Tema og problemstilling skal godkjennes før arbeidet igangsettes.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Nytt prosjekt kan leveres innen 1 mnd etter opprinnelig frist.

Obligatoriske arbeidskrav

To individuelle oppgaver

Læremidler

Oppgis ved oppstart.

Supplerende opplysninger

Kurset gjennomføres i samarbeid med Senter for eiendomsfag.