Byggherrens kontrakter og økonomi
2015-2016 - K1203 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha

 • Kunnskap om investeringskostnader og livsløpskostnader (LCC), og sammenhengen mellom disse
 • Kunnskap om konkurransegrunnlaget for bygg og anlegg
 • Grunnleggende kunnskap om entrepriseretten og de ulike entreprisekontraktene
 • Grunnleggende kunnskap om anbudsretten og regelverket om offentlige anskaffelser
 • Kunnskap om kontraktsinngåelse under usikre økonomiske vilkår
 • God forståelse for forbrukerlovgivningen med hovedvekt på Bustadoppføringslova
 • Kunnskap om forholdet prosjektøkonomi og byggelån

Etter gjennomført kurs skal studenten kunne

 • Anvende rettskilder som grunnlag for vurdering av konflikter i byggeprosjekter
 • Anvende NS3450 for oppsett av konkurransegrunnlaget
 • På et grunnleggende nivå anvende NS8400, NS8405 og Bustadoppføringslova i kontraktssammenheng
 • Vurdere kvalitetskrav på byggverket med utgangspunkt i NS3420
 • Se prosjektets i en eiendomsverdikjede, og bidra ved overtakelse av et bygningsmessig arbeid slik det er beskrevet i NS8405

Emnets temaer

 • Konkurransegrunnlaget for bygg
 • Budsjettering og økonomi
 • Entrepriserett
 • Bustadoppføringslova

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Undervisningen tilrettelegges gjennom læringsplattformen, hvor studentene får tilgang til læringsstoff, veiledning og leverer inn sine oppgaver.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Prosjektoppgave.

Denne gjennomføres i utgangspunktet individuelt, men kan i spesielle tilfeller gjennomføres av flere studenter i fellesskap. Tema og problemstilling skal godkjennes før arbeidet igangsettes.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Nytt prosjekt kan leveres innen 1 mnd etter opprinnelig frist.

Obligatoriske arbeidskrav

To individuelle oppgaver.

Læremidler

Oppgis ved oppstart.

Supplerende opplysninger

Kurset gjennomføres i samarbeid med Senter for eiendomsfag.