Byggherrens ansvar, plan- og gjennomføringsstrategi
2015-2016 - K1204 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha

 • Grunnleggende forståelse for eiers overordnede mål med prosjektet og nødvendig bestillerkompetanse.
 • God forståelse for byggherrens ansvar i byggeprosjekter, byggherreforskriftene og hvordan valg av entrepriseform påvirker byggherrens ansvar og handlingsrom
 • Grunnleggende kunnskap rammebetingelser for innkjøp, herunder offentlige anskaffelser, og forståelse for hvordan anskaffelsesstrategi kan brukes som verktøy for organisasjonens overordnede mål.
 • Kunnskap om og forståelse for byggherrens krav til bygget (bruker-, funksjons- og tekniske krav)
 • Kunnskap om digitale verktøy, som BIM, kan brukes for å møte byggherrens og brukerens behov
 • Kunnskap om dagens og morgendagens krav til bærekraftige bygg

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne

 • Utarbeide overordnet kravspesifikasjon for et byggeprosjekt som grunnlag for valg av gjennomføringsstrategi
 • Planlegge gjennomføringsstrategier som møter eierens/ byggherrens overordnede mål
 • Utarbeide krav til produkter og tjenester som grunnlag for anskaffelser og vise hvordan disse kravene støtter overordnede mål.

Emnets temaer

 • Byggherrerolla, ansvar og handlingsrom
 • Anskaffelsesstrategier
 • Funksjonskrav/ brukerkrav

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Undervisningen tilrettelegges gjennom læringsplattformen, hvor studentene får tilgang til læringsstoff, veiledning og leverer inn sine oppgaver.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Prosjektoppgave.

Denne gjennomføres i utgangspunktet individuelt, men kan i spesielle tilfeller gjennomføres av flere studenter i fellesskap. Tema og problemstilling skal godkjennes før arbeidet igangsettes.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Nytt prosjekt kan leveres innen 1 mnd etter opprinnelig frist.

Obligatoriske arbeidskrav

To individuelle oppgaver.

Læremidler

Oppgis ved oppstart

Supplerende opplysninger

Kurset gjennomføres i samarbeid med Senter for eiendomsfag.