Vedlikeholds- og driftsplanlegging
2015-2016 - K1205 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha

 • Grunnleggende kunnskap om vedlikeholdsplanlegging
 • Grunnleggende kunnskap om ulike nedbrytningsmekansimer og betydningen for produkter, systemer og funksjoners levetid for levetidsplanlegging
 • Kunnskap om systematisk tilstandsregistrering og sammenhenger med behovsstyrt versus tidsstyrt vedlikehold, og forholdet mellom vedlikehold og drift.
 • Forståelse for rammebetingelsene i vedlikeholdsplanlegging og – programmering, som lovverk, økonomiske forhold og muligheter/begrensninger
 • Innsikt i ulike verktøy som anvendes i drifts- og vedlikeholdsplanlegging

Etter gjennomført kurs skal studenten kunne

 • Gjennomføre tilstandsanalyser basert på blant annet NS3424
 • Utføre enkle levetidsvurderinger som basis for planlegging av vedlikeholdsintervaller
 • Utforme systematiske vedlikeholdsplaner og – program
 • Utarbeide konkrete vedlikeholdsplaner basert på tilstandsanalyse, med kostnadsoverslag og prioriteringer
 • Gjennomføre lyd- og fuktmålinger

Emnets temaer

 • Vedlikeholdsplanlegging
 • NS3424
 • Tilstandsanalyser

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Undervisningen tilrettelegges gjennom læringsplattformen, hvor studentene får tilgang til læringsstoff, veiledning og leverer inn sine oppgaver.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Prosjektoppgave.

Denne gjennomføres i utgangspunktet individuelt, men kan i spesielle tilfeller gjennomføres av flere studenter i fellesskap. Tema og problemstilling skal godkjennes før arbeidet igangsettes.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Nytt prosjekt kan leveres innen 1 mnd etter opprinnelig frist.

Obligatoriske arbeidskrav

To individuelle oppgaver

Læremidler

Oppgis ved oppstart

Supplerende opplysninger

Kurset gjennomføres i samarbeid med Senter for eiendomsfag.