Matematikk 2 for Elektro
2015-2016 - REA2081 - 10sp

Forutsetter bestått

For TRES og Y-VEI studenter:

Prøve i REA0011 Forkurs i matematikk for TRES og Y-vei og mappen i REA1141 Matematikk 1 må være bestått

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Emnet vektlegger modellering og anvendelser.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på. 
 • Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning 
 • Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser 
 • Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring. 
 • Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataprogrammer. 

Emnet skal gi kunnskap i områdene lineær algebra, potensrekker, Fourierrekker, Laplacetransformasjoner og z-transformasjoner.

  Ferdigheter:

 • Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat 
 • Bruke matematiske metoder og dataverktøy 
 • Vurdere resultater fra matematiske beregninger 
 • Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk 
 • Anvende enkel matematisk modellering 

 Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag 
 • Kan kommunisere i, med og om matematikk 
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

Lineær algebra: 
Likningssystemer, matriser og determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egensystemer og diagonalisering.
Rekker, følger, konvergens og Taylorrekker.

Fourierrekker, Fouriertransformasjoner

Laplacetransformasjoner

z-transformasjon

Differenslikninger

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Forelesninger
 • Oppgaveløsing

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Eksamen teller 60%
 • Mappekarakter teller 40%.

Mappekarakteren settes på grunnlag av 3 skoleprøver.
Både mappe og eksamen må være bestått hver for seg.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen i august 2016.
Ingen kontinusjon for mappen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Hjelpemiddelkode C (NTNU-kode beskrevet under https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/tillatte+hjelpemidler ).

Tillatt formelsamling.

Obligatoriske arbeidskrav

En obligatorisk innlevering med dataverktøy (Maple) må være godkjent for å få mappekarakter.

Læremidler

Otto Bretscher :  Linear algebra with applications  

Glyn James:  Advanced Modern Engineering Mathematics

Edwards & Penney: Calculus 

Forelesningsnotater som legges ut i Fronter.

Supplerende opplysninger

Faglig overlapp: 100% med REA2051 Matematikk 20