Kvalitetsledelse
2015-2016 - SMF1183 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • ha kjennskap til teorien om ”Total quality management”
 • ha kjennskap til hvordan analyser kvalitet i et produkt/tjeneste og den tilvirkningsprosess
 • ha kjennskap til hvordan forbedre kvalitet til et produkt/tjeneste/prosess
 • ha kjennskap til forholdet mellom kunders behov og kvalitet i produktene
 • ha kjennskap til hvordan bedrifter organiseres og ledes for å levere kvalitet til kunden

Ferdighet:

 • Kunne identifisere sammenheng mellom kunders behov og kvalitet
 • Kunne identifisere forbedringer i kvalitet til et produkt/tjeneste
 • Kunne forklare sammenhengen mellom hvordan en er organisert og hva som produseres i en bedrift

Generell kompetanse:

 • Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.

Emnets temaer

 • Organisering i prosesser, prosessforståelse og - analyse.
 • Organisering av forbedringsprosjekter.
 • Kvalitetssystemer.

 • Egenskaper ved kvalitetsledelse.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

Eksamen i kvalitetsledelse avholdes ca midtveis i semesteret.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære avvikling av emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne.

Obligatoriske arbeidskrav

1 obligatoriske innlevering.

Læremidler

Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 9780538469371 / ISBN-10: 0538469374

Erstatter

Delvis SMF1181