Prosjektledelse
2015-2016 - SMF1212 - 10sp

Forventet læringsutbytte

 Studentene skal etter fullført emne:

 • Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
 • Ha ferdigheter til å kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
 • Ha generell kompetanse i å kunne bruke teknikker og verktøy for styring av tradisjonelle samt innovative prosjekter
 • Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse i et bærekraftsperspektiv
 • Ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om entreprenørskap, herunder blant annet kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

 • Prosjektmodeller
  • begreper og type prosjekter
 • Etablering, organisering og ledelse
  • bemanning, ledelsesmodeller
  • roller for prosektleder og -medarbeidere
  • samarbeid og motivasjon
 • Faser i prosjektet
  • analyse, målformulering
  • ideskisser og problemløsning
  • gjennomføring og implementering
  • testing og godkjenning
 •  Planlegging og oppfølging
  • Tid, aktivitet og ressursplanlegging
  • Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
  • Kvalitetskontroll
 • Økonomi, budsjett og kalkyler 
 • Kreativ problemløsning og innovasjon anvendt i produktutviklingsprosessen
  • Kreative tankeprosesser, idéutvikling
  • Problemdefinisjon og formulering
  • Idéstimulerende teknikker- Brainstorming
  Entreprenørskap og innovasjon

 Bærekraft og prosjektledelse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Ekstern sensor neste gang i 2015

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Obligatoriske arbeidskrav

 • To cases i gruppearbeid må være godkjent for å ta eksamen
 • Studentene fra Økonomi og ledelse skal ha deltatt i Idélab-24 eller tilsvarende. Idélab-24 er en idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.

Læremidler

Oppgis ved emnestart

Erstatter

SMF1211

Supplerende opplysninger

 Emnet overlapper med BYG3171 Ledelse og drift av byggeplasser.