Merkevarebygging
2015-2016 - SMF1261 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 * Kjenne til merkevarebygging i et historisk perspektiv
 * God kunnskap om sentrale teorier for strategisk utvikling og ledelse av merkevarer
 * Gjøre rede for hvilken funksjon merkevarer har for bedrifter og forbruker i samfunnet i dag
 * Gjøre rede for relasjonen mellom merkevareledelse og bærekraftstankegang
 * Kjenne til oppdatert forskning innenfor fagfeltet

Ferdigheter:
 * Kunne anvende sentrale teorier innen strategisk merkevarebygging i bedrifter
 * Kunne vurdere perspektiver og ta beslutninger i tråd med bærekraftig bedriftsutvikling
 * Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

Generell kompetanse:
 * kunne forstå, formidle og diskutere sentrale teorier innen merkevarebygging
 * kunne forstå, formidle og diskutere dilemmaer relatert til merkevarebygging og bærekraft
 * kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon (dette gjelder kun for studenter i Bachelor i økonomi og ledelse)

Emnets temaer

 * Introduksjon til merkevarebygging
 * Effekter av merkevarer for kunder og bedrifter
 * Merkets posisjon hos kunder og marked
 * Merkekjennskap
 * Merkeassosiasjoner
 * Merkeevaluering
 * Relasjonelle aspekter ved merkevarer
 * Merkeposisjonering
 * Merkeelementer
 * Vekststrategier for merker
 * Styring av merkeportefølje
 * Kommunikasjon av merkevarer
 * Merkesamarbeid
 * Bærekraft og merkevareledelse

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning og veiledning.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emnet har intern sensor, men benytter ekstern sensor periodisk hvert 5. år, neste gang vår 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.
Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis to obligatoriske arbeidskrav som skal løses i grupper. Omfang opplyses ved utlevering.
Begge obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

I tillegg:
Studenter på Bachelor i økonomi og ledelse skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid. Gruppearbeidet krever obligatorisk frammøte.

Læremidler

Samuelsen, Bendik M, Adrian Peretz og Lars E. Olsen, (2010). Merkevareledelse på norsk 2.0. (2. utgave). Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.

Vitenskapelige artikler eller kompendium blir oppgitt nærmere kursstart.

Anbefalt litteratur:

Lindstrom, Martin ( 2005). BrandSense: Bygg sterkere merker ved hjelp av våre fem sanser: berøring, lukt, smak, hørsel og syn. Oslo: N.W.Damm & Søn
Bjerke, Rune og Nicholas Ind (2007). Organisasjonsdrevet merkevarebygging.Oslo: J.W.Cappelens Forlag