Foretaksstrategi
2015-2016 - SMF2211 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF1261 Merkevarebygging
SMF2062 Markedsføring
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus
SMF2111 Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kjenner til strategiemnets utvikling i et historisk perspektiv
 • Har bred kunnskap om sentrale teorier og analyser innen strategifaget
 • Har god kunnskap om utfordringer og metoder knyttet til strategiarbeidet i ulike bransjer
 • Har god kunnskap om sammenhengen mellom bærekraft, innovasjon og strategi
 • Kan gjøre rede for strategiemnets sammenheng med fagområder som økonomi, ledelse og markedsføring.
 • Kjenne til nyere forskning innen strategiemnet

Ferdigheter:

 • Kan utvikle visjon og forretningside, verdier og mål for en virksomhet
 • Kan foreta interne og eksterne analyser av virksomheter
 • Kan vurdere beslutningsalternativer og foreta strategisk gode, bærekraftige valg for virksomheter
 • Kan anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

Generell kompetanse:

 • Kan forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer, valg og konsekvenser.
 • Kan diskutere og vurdere dilemmaer knyttet til bærekraft og strategi.

Emnets temaer

 • Hva er strategi?
 • Visjon, forretningside, verdigrunnlag og mål
 • Strategiske valg
 • Verdiskapning i ulike bransjer
 • Analyser i strategiarbeidet og evaluering av alternativer
 • Beslutning og gjennomføring
 • Oppfølging - balansert målstyring
 • Innovasjon og bærekraft

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2015

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.
To godkjente obligatoriske arbeidskrav fra tidligere semester gir adgang til kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har to obligatoriske oppgavecaser inkl. obligatoriske presentasjoner og oppmøte, og disse arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Begge obligatoriske oppgavecaser,presentasjoner og oppmøter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Løwendahl, Bente R og Fred Wenstøp (2010) Grunnbok i strategi
Cappelen Damm
ISBN 9788202294397
Kompendium foretaksstrategi SMN2211/2211F
Utviklet av: Anne Grethe Syversen, Høgskolen i Gjøvik.