Foretaksstrategi
2015-2016 - SMF2211F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF1261F Merkevarebygging
SMF2062F Markedsføring
SMF2051F Ledelse med arbeidslivsjus
SMF2111F Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kjenner til strategiemnets utvikling i et historisk perspektiv
 • Har bred kunnskap om sentrale teorier og analyser innen strategifaget
 • Har god kunnskap om utfordringer og metoder som knyttes til strategiarbeid i ulike bransjer
 • Har god kunnskap om sammenhengen mellom bærekraft, innovasjon og strategi
 • Kan gjøre rede for strategiemnets sammenheng med fagområder som økonomi, ledelse og markedsføring.
 • Kjenner til nyere forskning innen strategiemnet

Ferdigheter:

 • Kan utvikle visjon, forretningside, verdier og mål for en virksomhet
 • Kan foreta interne og eksterne analyser av virksomheter
 • Kan vurdere beslutningsalternativer og foreta strategiske gode, bærekraftige valg for virksomheten
 • Kan anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

Generell kompetanse :

 • Kan forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer, valg og konsekvenser.
 • Kan diskutere og vurdere dilemmaer knyttet til bærekraft og strategi

Emnets temaer

 • Hva er strategi?
 • Visjon, forretningside, verdigrunnlag og mål
 • Strategiske valg
 • Verdiskapning i ulike bransjer
 • Analyser i strategiarbeidet og evaluering av alternativer
 • Beslutning og gjennomføring
 • Oppfølging - balansert målstyring
 • Innovasjon og bærekraft

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesningsmateriell gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2015

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.
To godkjente obligatoriske arbeidskrav fra tidligere semester gir adgang til kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har to obligatoriske oppgavecaser, som vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Begge obligatoriske oppgavecaser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Løwendahl, Bente R og Fred Wenstøp (2010) Grunnbok i strategi
Cappelen Damm
ISBN 9788202294397
Kompendium foretaksstrategi SMN2211/2211F
Utviklet av: Anne Grethe Syversen, Høgskolen i Gjøvik.