Organisasjonspsykologi og endringsledelse
2015-2016 - SMF3012 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss

SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer

SMF1212 Prosjektledelse

SMF1183 Kvalitetsledelse

SMF1182 Vitenskapelig metode

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Grunnleggende kunnskap om individualpsykologiske prosesser
 • Grunnleggende kunnskap om sosialpsykologiske prosesser
 • Gjøre rede for forholdet mellom makt, tillit og ledelse
 • Grunnleggende kunnskap om organisasjonskultur
 • Grunnleggende kunnskap om ulike teorier om hvordan endring faktisk skjer

Ferdigheter:

 • Utvikle selvstendig og kritisk tenkning knyttet til forholdet mellom individ, grupper og ledelse i organisasjoner
 • Selvstendig og i grupper identifisere, planlegge og gjennomføre endringsprosjekter

Generell kompetanse:

 • Være seg bevisst utfordringer i å organisere og lede ansatte
 • Vurdere og avveie bruk av ulike ledelsesformer i å utvikle og endre organisasjoner

Emnets temaer

 • psykologi og organisasjon
 • indivisualpsykologiske prosesser
 • sosiale prosesser
 • makt, tillit og ledelse
 • organisasjonskultur
 • perspektiver på organisasjonsendring
 • praktisk organisasjonsendring
 • endringsstrategi og endringsledelse

Pedagogiske metoder

Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • To essay (25%)
 • To innleveringer (25%)
 • Skriftlig eksamen, 4 timer (50%)
 • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang høsten 2017

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Psykologi i organisasjon og ledelse (2009), G. Kaufmann & A. Kaufmann, Fagbokforlaget

Organisasjonskultur (20xx), H. Bang, Gyldendal?

Organisasjonsendring og endringsledelse (201x), D.I. Jakobsen, Fagbokforlaget

Erstatter

SMF3011 og SMF2191

Supplerende opplysninger

Delvis overlapp med SMF3011 Endringsledelse og SMF2191 Ledelse og organisasjonspsykologi.