Materiallære for ingeniører
2015-2016 - TEK2011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
-  ha bred kunnskap om grunnleggende materiallære, spesielt for metaller og generelt for andre konstruksjonsmaterialer. 
-  ha kunnskap om hvordan velge riktige materialer i konstruksjoner.
-  ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
-  ha generell kunnskap om fagområdets historie.

Ferdigheter
Studenten skal:
-  kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
-  kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstilingen.

Generell kompetanse
Studenten skal:
-  kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
-  kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
-  kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig ved avtale. 

Emnets temaer

  • Atomstrukturer, arrangement og bevegelse
  • Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper
  • Ingeniørmaterialer (stål, aluminium, plast, keramer og kompositter)
  • Eksempler på tilvirkning
  • Materialvalg i design/konstruksjon

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger på Campus

Laboratorie-øvelser/-demonstrasjoner på Campus

Muntlig fremføring ved avtale

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen teller 60 %
  • Prosjektoppgave teller 40 %

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen.

Prosjektoppgaven må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Studentene har selv ansvar for etablering av prosjektgrupper og evt. kontakte en bedrift.
  • Statusrapport prosjekt underveis.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Pensumlitteratur / Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere-ing.htm
Aktuell støttelitteratur:
- Metalliske materialer; A. Almar Næss; ISBN 82-519-1786-7
- Materiallære; Ørnulf Grøndalen; ISBN 9788276746211
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- The Science and Engineering of Materials; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-534-25309-1
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4
- Materials Science and Engineering: An Introduction; William D. Callister, Jr.; ISBN 978-0-471-73696-7