Materiallære
2015-2016 - TEK2091 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha bred kunnskap om grunnleggendemateriallære spesielt for metaller og generelt for andre konstruksjonsmaterialer.
 • ha kunnskap om hvordanvelge riktige materialer i design.
 • ha kunnskap om hvordanoppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • ha generell kunnskap omfagområdets historie.

Ferdigheter
Studenten skal:

 • kunne reflektere over egenfaglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kunne finne, vurdere oghenvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstilingen.

Generell kompetanse
Studenten skal:

 • kunne gjennomførevarierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
 • kunne foreslå å utvekslesynspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppegjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
 • kunne formidle fagstoff ogprosjektresultater skriftlig og muntlig ved avtale.

Emnets temaer

 • Atomstrukturer, arrangement og bevegelse
 • Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper
 • Designmaterialer (stål, lettmetaller, plast, keramer, tre og kompositter)
 • Eksempler på tilvirkning og overflatebehandling
 • Materialvalg i design

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger på Campus

Laboratorie-øvinger/-demonstrasjoner på Campus

Muntlig fremføring ved avtale

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen teller 60 %
 • Ett prosjekt som teller 40 %
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen.

Prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studentene har selv ansvar for etablering av prosjektgrupper og evt. kontakte en bedrift.
 • Statusrapport prosjekt underveis.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Pensumlitteratur / fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere.htm

Aktuell støttelitteratur:
- Materiallære; Ørnulf Grøndalen; ISBN 9788276746211
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4