Ingeniørfaglig systememne
2015-2016 - TØL1011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap :

  • Studenten skal ha kunnskap om hvordan system modellering  og helhetlig systemtenkning kan bidra til å skape en bærekraftig teknologisk utvikling, i forhold til ulike produkters livsløp i et miljøperspektiv.

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne analysere tekniske systemer, konsepter, prosesser og produkter ved hjelp av sentrale metoder innenfor fagområdene kvalitetssystemer, vitenskapelig metode og risikoanalyse.

Emnets temaer

  • Systematikk og metoder benyttet i internasjonale kvalitetssystemer
  • Betydning av reliabilitet og validitet i FoU- og utviklingsprosjekter
  • Modellering av prosesser
  • Feiltreanalyse
  • Usikkerhets- og dataanalyse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, øvinger og nettstøttet læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

B:  Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent 3 av 3 øvinger/innleveringer

Læremidler

  • Marvin Rausand og Ingrid Utne, Risikoanalyse-teori og metoder. ISBN 978-82-519-2446-7
  • Knut Halvorsen, Å forske på samfunnet, en innføring i vitenskapelig metode, ISBN978-82-02-28194-6
  • Asbjørn Aune, kvalitetsdrevet ledelse, ISBN 82-417-1123-9