Studentbedrift
2015-2016 - TØL1041 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studentene skal ha kunnskap om gruppeprosesser og kreativ problemløsningsmetoder som brainstorming tankekart og CPS.
 • Studentene skal ha kunnskap om nyskapning, ide utvikling, behovsvurdering, innovasjon, organisering, regler og rammeverk for bedrifter.
 • Studentene skal ha kunnskap om enhetsenhetsregistret, samordnet registermelding og registrering av student bedrift (SB) i Brønnøysundregistrene.
 • Studentene skal ha kunnskap om økonomi, regnskap, fakturering, strategi, bedriftsutvikling og utvikling av forretningsmodellen for SB bedriften.
 • Studentene skal ha kunnskap om konsept og produktutvikling, nettverksbygging i bransje, markedsplanlegging, rettigheter og beskyttelse.
 • Studentene skal ha kunnskap om bibliotek, søkemetoder og nettressurser for å finne informasjon om planlegging, etablering, drifting og avvikling av en bedrift.

Ferdigheter:

 • Studentene skal kunne implementere kunnskap i drift og forretningsutvikling av SB og benytte kreativ problemløsningsmetoder i samspill med andre.
 • Studentene skal kunne utføre målrettede og strategiske valg av samarbeidspartnere, veileder, mentorer, bedrifter, leverandører og oppdragsgivere i en bransje.
 • Studentene skal kunne forstå SB bedriftens plass i verdikjeden.
 • Studentene skal kunne beskrive, presentere og selge et produkt/konsept, kunne utvikle forretningsplan/prosjektplan med budsjett og finansiering.
 • Studentene skal kunne benytte elevator pitch og utvikle målformulering og avgrensning av en oppgave.
 • Studentene skal kunne gjennomføre prosessen fra idé til SB, gjennomføre produktutvikling og eller konseptutvikling og utføre risiko og verdivurdering.
 • Studentene skal kunne lage resurs og kompetansekart for SB.
 • Studentene skal kunne lede en SB bedrift, organisere og etablere intern og eksterne avtaler for samarbeid.
 • Studentene skal kunne søke og finne kunnskap etter behov for SB og ivareta referanser.
 • Studentene skal kunne etablere stiftelsesmøte med protokoll og vedtekter og utføre innkalling, etablering av bankkonto, finansiering, regnskap og faktureringssystem. 
 • Studentene skal kunne benytte dataverktøy for faktura og regnskapssystem samt utforme økonomi og regnskapsrapporter.
 • Studentene skal kunne delta i styrearbeid, bistå i nettverksbygging og valg av allianser, leverandører og kunder.
 • Studentene skal kunne loggføre og dokumentere egen aktivitet i egen entreprenørskapsprosess.
 • Studentene skal kunne delta på gjennomføre stiftelsesmøte, utføre registrering av SB i Brønnøysundregistrene, utforme og få godkjent formelle dokumenter for registrering.
 • Studentene skal kunne utarbeide plan for avvikling av en SB bedrift (avslutning av forretningsforhold, sluttføring av regnskap og avslutte bankkonto, årsrapport/ årsregnskap, generalforsamling, avvikle en SB i Brønnøysund med sluttattest).
 • Studentene skal kunne utarbeide plan for fordeling av overskudd, rettigheter og videre føring til ny bedrift.

Generell kompetanse:

 • Studentene skal ha en forståelse og kunne reflektere over hvordan verdiskaping, sosialt entreprenørskap, ledelse og HR strategi, virker inn og har betydning for samfunnet lokalt og regionalt. 
 • Studentene skal ha en forståelse og kunne reflektere over betydningen av bærekraftig entreprenørskap med hensyn til økonomi, etikk, miljø, ansatte og sosiale forhold i globalt perspektiv.
 • Studentene skal ha en forståelse og kunne reflektere over egne bidrag, kvaliteten av eget arbeid, og forbedrings potensiale.
 • Studentene skal ha en forståelse og kunne reflektere over sine samarbeidsegenskaper, holdninger til medstudenter og egen rolle i gruppeprosessen.
 • Studentene skal ha en forståelse og kunne ta ansvar for gjennomføring av arbeidsoppgaver og fremdrift i SB prosessen.

Emnets temaer

Følgene tema tilknyttet planlegging, drift og avvikling av SB, vil bli berørt:

 • Bedriftsutvikling og etablering.
  • Nyskapning, entreprenørskap, PBL (Problem Basert Læring), CPS kreativ problemløsning, åpen og lukket brainstorming og tankekart.
  • Behovsvurdering, risiko og verdianalyse. Målformulering og avgrensning.
  • Fra idé til ferdig konsept/produkt design. Testing med elevator pitch.
  • Resurs og kompetansekartlegging i bedriften.
  • Ledelse av bedriften, roller, ansvarsavklaring, organisering og grupperegler for samarbeid. Etablering av intern(e) avtale.
  • Utvikling av aktivitetsplan for bedriften (forretningsplan)
  • Allianse og kunnskapssøking, valg av veileder, mentorer og samarbeidspartnere, leverandører og oppdragsgivere i bransjen.
  • Bedriftens plass i verdikjeden. Nisje.
  • Regler og rammeverk for bedriften.
  • Stiftelsesmøte, innkalling, protokoll og vedtekter for bedriften
  • Bank og finansiering, etablering av bankkonto, regnskap og faktureringssystem.  
  • Samordnet registermelding, registrering av studentbedrift (SB) gjennom UE, enhetsregistret i Brønnøysundregistrene. Innsending av formelle dokumenter fra stiftelsesmøte
  • Eksterne avtaler. Avtale mellom daglig leder og UE. Avtaler med oppdragsgivere om arbeid og rettigheter.
 • Utvikling og drift
  • Forretningsmodell
  • Forretningsplan
  • Økonomi og regnskap
  • Styrearbeid
  • Markedsplanlegging
  • Nettverksbygging i bransjen
  • Sosialt entreprenørskap
  • Rettigheter og beskyttelse
  • Ledelse og HR Strategi og verdiskaping
  • Etikk og miljø
  • Produktutvikling og produksjon
 • Planlagt avvikling av bedrift
  • Avslutning av forretningsforhold.
  • Sluttføre regnskap
  • Avslutte bankkonto.
  • Årsrapport
  • Generalforsamling
  • Avvikle bedriften i Brønnøysund med sluttattest
  • Fordeling av evt. overskudd, rettigheter og en evt. videre føring til ny bedrift.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentbedrift som egen metode. CPS (Kreativ Problemløsning). PBL (Problem Basert Læring). Refleksjon.  

Studentbedrift er en studentaktiv og erfaringsbasert læringsmetode der studenten lærer gjennom deltakelse i den praktiske utførelsen av bedriftsetablering, drift og avvikling.

Studenten må aktivt søke kunnskap, oppgi kilde og tilegne seg ny kunnskap etter behov.

Studenten må kunne arbeide selvstendig og vise vilje til å samarbeide med andre. Studenten dokumenterer med egen logg og reflekterer underveis over eget arbeid, egne bidrag, rolle og samarbeid med andre internt og eksternt. Gjennom studentbedrifterfaringen oppnår studenten handlingskompetanse i etablering, drift og avvikling av en bedrift.

Læringsprosessen innbefatter at studentene arbeider med en prosjektrettet oppgave/case/ forretningsidé som godkjennes eller gis av emneansvarlig. Selv om arbeidet i hovedsak er selvstendig gis også veiledning etter avtale. Ved behov tilbys også resursforelesninger og gjesteforelesninger vedrørende tema med aktuelle forelesere fra HIG, bransje, UE, Innovasjon Norge, Skatt Øst og regnskapsbyrå Visma.

Studentene arbeider fortrinnsvis i en prosjektgruppe (anbefalt størrelse 2-4 studenter) hvor de selv etablerer bedrift, finner veileder, mentor og revisor i henhold til Ungt entreprenørskap UEs krav (UEs krav). Studentene må altså selv følge læringsstien som fremkommer av emnets tema, etablere bedriften, gjennomføre denne og avvikle studentbedriften i henhold til gitte retningslinjer. Studentbedrift kan utføres individuelt etter avtale med emneansvarlig. 

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurderingen inneholder 4 hoveddeler bestående av:

 • Bedriftsetablering
 • Drift og forretningsutvikling
 • Bedriften fra start til slutt
 • Refleksjon av læringsutbytte og prosjektprosessen

Mappe Del 1 Bedriftsetablering

Beskrivelse av gruppeprosessen: Dokumentasjon på kreativ problemløsningsmetoder, brainstorming tankekart og CPS. Nyskapning: Ide utvikling, innovasjonshøyde og behovsvurdering. Beskrivelse produkt/konsept, forretningsplan/prosjektplan, budsjett og finansiering.

Erfaring fra elevator pitch, målformulering og avgrensning.  Fra idé til SB, Produktutvikling og eller konseptutvikling, risiko og verdivurdering. Resurs og kompetansekart for SB. Kunnskapsinnhenting og referanser. Ledelse av bedriften, roller, ansvarsfordeling, organisering og intern avtale for samarbeid.

Begrunnelse for valg av veileder, mentorer og samarbeidspartnere i bransjen, leverandører og oppdragsgivere. Bedriftens plass i verdikjeden. Regler og rammeverk for bedriften. Aktivitetsplan for bedriften (forretningsplan).

Dokumentasjon av entreprenørskaps prosessen: Stiftelsesmøte, innkalling, protokoll og vedtekter for bedriften. Bank og finansiering, etablering av bankkonto, regnskap og faktureringssystem.  Samordnet registermelding, registrering av studentbedrift (SB) gjennom UE, enhetsregistret i Brønnøysundregistrene. Innsending av formelle dokumenter fra stiftelsesmøte. Eksterne avtaler, avtale mellom daglig leder og UE. Evt. avtaler med oppdragsgivere om arbeid og rettigheter.

Mappe Del 2 Drift og forretningsutvikling

Beskrivelse av strategi, bedriftsutvikling og utvikling av forretningsmodellen som benytter potensialet i bedriften. (Produktutvikling, produksjon, nettverksbygging i bransjen, markedsplanlegging, salg, rettigheter og beskyttelse)

Dokumentasjon på drift og forretningsutvikling: faktura og regnskapssystem, økonomi og regnskapsrapport, styrearbeid, nettverksbygging i verdikjeden, allianser, kunder, leverandører 

Erfaring med drift. Refleksjon over gruppeprosessen, verdiskaping, sosialt entreprenørskap, ledelse og HR strategi, etikk og miljø.

Mappe Del 3 Bedriften fra start til slutt (muntlig og skriftlig presentasjon)

Helhetlig rapport som en forbedret utgave av del1, del2 og plan for avvikling av bedrift med beskrivelse. Planen innebærer: avslutning av forretningsforhold, sluttføring av regnskap og avslutte bankkonto, årsrapport/ årsregnskap, generalforsamling og avvikling av bedriften i Brønnøysund med sluttattest. Eventuelt fordeling av overskudd, rettigheter og videre føring til ny bedrift. Etter avtale med emnelærer kan det altså være tilstrekkelig med regnskapsstatus og en godkjent plan for avvikling.

Mappe Del 4 Refleksjon av læringsutbytte og prosjektprosessen (individuell)

Beskrivelse av betydningen av nyskapning og bærekraftig entreprenørskap i samfunnet med hensyn til økonomi, miljø, ansatte og sosiale perspektiv. Egne bidrag, hva var bra og hva kunne vært gjort bedre.  

Vedrørende mappevurdering: I mappevurderingen inngår deltakelse, bidrag til miljøet og måloppnåelse i alle prosjekter, innleveringer, presentasjoner, diskusjoner, medstudentevaluering, flervalgstester m.m. Muntlige og skriftlige tilbakemeldinger som er gitt underveis gir innsikt i hver enkelt sitt nivå og gir en pekepinn på forbedringspotensialet.  Tilbakemeldinger og karakterer som er gitt underveis gir altså kun en pekepinn på nivået i øyeblikket. Det tas hensyn til endringer underveis og det er nivået studenten er på ved avslutningstidspunkt i emnet som danner grunnlaget for endelig karakter. SB studentbedrift er en prosjektoppgave innen nyskapning og entreprenørskap som krever engasjementet og aktiv deltakelse i PBL Arbeidet krever egenmotor, selvdisiplin og selvstendighet, det er også en utfordring å få til i gruppesamarbeidet.  Kunnskapsnivå måles gjennom tester underveis og med utspørring under diskusjoner og presentasjoner. Faktakunnskap og sammenhengen mellom disse måles gjennom skiftelige og nettbaserte prøver i fronter. (blant annet MC Mutiple Choice med ett valg, flere valg og tekstsvar m.m.)  

Kandidaten vurderes ut fra selvstendighet, vurderingsevne og prestasjonsnivå.

Prestasjonsnivå: ideutvikling planlegging, etablering, drifting og planlagt avvikling av en bedrift. Fremviste ferdigheter i bruk av metoder, modeller, teknikker og data tilknyttet emnets temaer. Etablering, gjennomføring og planlagt avvikling av en bedrift.

Vurdering http://www.hig.no/student/eksamen/karaktersystem  

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Periodisk sensurering med ekstern sensor hvert tredje år. Neste gang våren 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved kontinuasjon må alle komponentene i mappen tas på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav

4 mappeinnleveringer i løpet av emnet. Herunder loggført og spesifisert arbeidsinnsats (hvem har utført hva). Alle obligatoriske deler i  emnet må være godkjent.

Læremidler

Fronter rom studentbedrift, HIG, 2015, https://fronter.com/hig/main.phtml, videoer, kompendier/artikler/henvisninger.

Nettbasert materiale fra Ungt Entreprenørskap -www.ue.no, SB-materiell, UE, 2015, http://www.ue.no/Elever-og-studenter/Studentbedrift/SB-materiell , Stiftelsesmøte, UE, 2015, http://www.ue.no/Elever-og-studenter/Studentbedrift/SB-materiell/Stiftelsesmote-og-registrering, Registrering av Studentbedriften, UE, 2015, www.perikum.no

Practical Innovation Theory, Ottosson, S. (2014): Tervix, Gothenburg (ISBN 978-91-977947-3-2)

Anbefalt:

Ottosson, S. (2013): Dynamic Product Development Principles, Tervix, Gothenburg (ISBN 978-91-977947-4-9)

Nils Per Hovland. Entreprenørskap og innovasjonsledelse. 2 utgave. Cappelen Damm AS

Helge Refsum og Odd Utgård (2009). Fra idè til ny virksomhet - en håndbok for nye vekstselskaper. Oslo: McKinnsey & Co.

Supplerende opplysninger

Emnet er en del av innovasjonssatsningen ved HIG. Det er en fordel at studentene har gjennomført 3KK, Idelab24 og eller har kunnskap/erfaring innen innovasjon, studentbedriftens tema og bransje. Emnet kan med fordel gjennomføres i tverrfaglige team og koordineres med andre emner. Det er da en forutsetning at det ikke er direkte overlapping av læringsmål.

Studentbedriften har en tidsbegrensning på ett år fra registreringsdato i Brønnøysund, forøvrig er emnet fleksibelt på oppstart.  Emnet kan gjennomføres på valgfritt semester eller over to semester. Emnet evalueres på slutten av hvert semester forutsatt at studentene har gjennomført obligatoriske arbeidskrav. Emnet kan tas som et selvstendig ekstra emne eller inngå i ett studieprogram. Oppmelding gjøres via studentweb for innrullerte ved HiG, eksterne oppfordres til å gjennomføre emnet ved søke opptak HIG. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Etablering av studentbedrift i Brønnøysund koster 500 kr, dette må studentene betale selv. Hensikten med studentbedrift er læring gjennom trening og ikke det å skape en bedrift. Studentbedrift følger retningslinjene for en ideell organisasjon og skal maks ha en omsetning på 140 tusen kroner. Visma tilbyr fri lisens på sitt regnskap og faktureringssystem så lenge studentbedriften er operativ.  Studentbedrift skal avvikles 1 år innen registreringsdato.

Studentene skal tilegne seg ferdigheter i å søke kunnskap og lære gjennom erfaringer Arbeidsbelastning i emnet utgjør 1/6 av studieåret og er normert til 260 timer, studentene må påregne at arbeideidet kan ta lengre tid og ta hensyn til dette i sin egen resurs planlegging.