Bachelor i radiografi - BRAD

Innledning

Som ferdig radiograf skal du fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom egnet bildemateriale i den hensikt å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Radiografer skal ivareta pasient og pårørende mens de er til undersøkelse og/eller behandling. Yrkesutøvelsen baseres på radiografifagets grunnleggende verdier og yrkesetiske retningslinjer.

Radiografifaget handler om å bruke bildediagnostisk utstyr for å fremskaffe informasjon til medisinsk diagnostikk og behandling, innenfor diagnostisk radiologi, strålebehandling og nukleærmedisin. Sentrale emner innen radiografifaget er blant annet: anatomi og fysiologi, sykdomslære, digital bildebehandling, radiografisk bildeframstilling og vurdering, strålefysikk og strålevern, pasientomsorg og pasientsikkerhet.

Fagplanen bygger på Rammeplan for radiografutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Radiografutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik har i tillegg følgende fokusområder/fagprofil:

 1. Pasientsikkerhet på bildediagnostiske avdelinger. Dette gjøres gjennom utstrakt bruk av simuleringstrening, blant annet innen akuttmedisin.
 2. Bildekvalitet og vurdering
 3. Radiografi som profesjon i endring

Vi vektlegger læringsmetoder som fremmer selvstendighet, ansvarlighet og evne til kritisk refleksjon. Din evne og vilje til å samarbeide med andre vektlegges i studiet. Vi har et nært samarbeid med praksisfeltet, andre utdanninger og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

De fleste radiografer jobber på bildediagnostiske avdelinger der de arbeider med for eksempel CT-, MR- og røntgenundersøkelser. Andre arbeidsområder er stråleterapi, nukleærmedisin, medisinsk- tekniske firmaer, og undervisning/forskning

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning i radiografi med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Utdanningen fører frem til graden Bachelor i radiografi, og kvalifiserer til autorisasjon som radiograf i henhold til Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) med tilhørende forskrifter av 1. januar 2001.

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon som radiograf ved Høgskolen i Gjøvik er en reflektert yrkesutøver som kan planlegge, organisere og gjennomføre radiograffaglig tjeneste av høy kvalitet med pasienten i sentrum. Gjennom studiet skal studenten utvikle en handlingskompetanse basert på teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og holdninger, samt sosial kompetanse i å samarbeide med og for andre.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap
• Gjør rede for kunnskap innen naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagområder tilknyttet radiografisk bildeframstilling og behandling
• Har kunnskap om forskning, formidling og fagutvikling nasjonalt og internasjonalt, samt nyttiggjør seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse.
• Har kunnskap om radiografiens historie, tradisjoner og egenart, samt fremtidens utfordringer.

Ferdigheter
• Utøver omsorg til pasienter i alle aldre og med ulik kulturell bakgrunn, varierende grad av helse, sykdom og funksjonshemming i henhold til krav om forsvarlig yrkesutøvelse.
• Utfører undersøkelser og behandling ved hjelp av ulike modaliteter innen radiografi og strålebehandling med utgangspunkt i forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
• Har handlingsberedskap ved akuttsituasjoner og ivaretar pasientsikkerhet.

Generell kompetanse
• Ser betydningen av kunnskapsbasert praksis
• Ser betydningen av innovasjon, nytenkning og universell utforming
• Viser evne til etisk refleksjon i arbeidet og følger yrkesetiske retningslinjer for radiografer.
• Planlegger og gjennomfører prosjekter knyttet til kvalitetsutvikling, og formidler faget
• Bidrar aktivt i flerfaglige arbeidsmiljø gjennom utveksling av synspunkter, erfaring og kunnskap

Internasjonalisering

Radiografi er en internasjonal profesjon og radiografutdanningen på Gjøvik er medlem av HENRE (Higher Education Network Europe).

En stor andel av lærebøkene ved radiografutdanningen er engelskspråklige. Det benyttes også internasjonale publikasjoner i utdanningen. Det fokuseres i utdanningen på at studentene skal ha forståelse for radiografi som et internasjonalt yrke, og en grunnleggende oversikt over radiografi i et globalt perspektiv. Studentene benytter engelskspråklige artikler fra en rekke land i arbeidet med bacheloroppgaven. Dette gjør at de får en oversikt over radiograffaglig arbeid og forskning utenfor Norge.

Det legges til rette for at studentene kan ta en del av sin utdanning i utlandet (primært de tre første måneder av 6. semester), og det åpnes for innreisende studenter fra våre samarbeidspartnere.

I tråd med HiG’s føringer skal også studenter som ikke reiser på utveksling få innblikk i internasjonalisering. Undervisningen i 6.semester er spesielt tilrettelagt for internasjonale studenter. Ved engelsktalende innreisende studenter vil all undervisning foregå på engelsk. Innreisende studenter vil få i oppgave å presentere radiografutdanningen i sitt land for våre radiografstudenter.
For utreisende studenter kreves at man har bestått alle eksamener og interne prøver i studiet for å bli vurdert til studentutveksling. Utreisende studenter skal presentere sitt utvekslingsopphold for de andre studentene når de kommer tilbake.

Her finner du en oversikt over mulige utvekslingssteder for radiografstudenter.

Målgruppe

Formelle krav: søkere med generell studiekompetanse eller realkompetansesøkere.

Radiografstudiet passer spesielt godt for deg som vil arbeide med mennesker, og er teknisk interessert. Du må både kunne jobbe selvstendig og i team, hvor du bidrar i arbeidet med utredning av sykdomstilstander ved bruk av avansert teknologi. Du bør ønske å arbeide med mennesker med ulik alder, kjønn, helsetilstand og kultur.

Radiograffunksjonen er et spesialisert arbeidsområde innen helsefag, samtidig er tverrfaglig samarbeid viktig. Det er en rivende utvikling innen radiografifaget, så vilje til endring og å lære nye ting vektlegges.

Studiet kvalifiserer til opptak på videreutdanninger i en rekke områder innen radiografi. Høgskolen i Gjøvik har videreutdanning i ultralyd for radiografer og videreutdanning i digitale bilder og bildeoptimering i sin studieportefølje. For nærmere informasjon om planlagt oppstart, se her.Det finnes også en rekke nasjonale og internasjonale videreutdanninger for radiografer.

Studiet kvalifiserer til opptak på flere masterutdanninger ved Høgskolen i Gjøvik. Innen helsefag kan radiografer ta tverrfaglige helsefagmastere i gerontologi og helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC). MHPCC passer for deg som er opptatt av de mer samfunnsetiske sidene ved radiografi.

Studentene kan også kvalifisere seg til en mer teknisk master; Master i Interaction Design gjennom et ekstra påbyggingsår (årsstudium i informatikk). Denne masterutdannelsen «retter seg mot deg som er opptatt av brukervennlige tekniske løsninger». Bachelor i radiografi kvalifiserer også til opptak på masterstudier innen radiografi ved andre høgskoler og universiteter.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Søkere med realkompetanse vil bli rangert etter en helhetlig faglig vurdering. Her gjelder egne kriterier. Lenke til mer informasjon om realkompetanse.

Politiattest før opptak avkreves i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 6 og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet består av tre studieår og seks semestre. I hvert semester er det ett eller flere emner. Det er både teoretiske emner og veiledede praksisemner. Praksisemnene fordeles på alle tre studieår. Praksis utgjør tilsammen 60 studiepoeng (⅓ av studiet).

Alle emner avsluttes med eksamen. Hvert emne har en egen emnekode som leder til en emnebeskrivelse (se emnetabell med lenker nederst på siden). I emnebeskrivelsen finner man temaer og læringsutbytter for emnet. Her står også hvilken vurderingsform (eksamen) emnet har.

Beskrivelsen under er en grov oversikt over de tre årene ved radiografstudiet. For mer detaljer, se emnebeskrivelsene i emnetabellen nederst.
Første studieår
1.semester
I dette semesteret inngår følgende emner som går parallelt i semesteret:

 • RAD1051) Anatomi, fysiologi og mikrobiologi: I dette emnet blir naturvitenskaplige fag vektlagt.
 • RAD1041 Introduksjon til radiografi: I dette emnet gis studentene innsikt i radiografifaget og yrkesfunksjonen til radiografyrket. Emnet inneholder også grunnleggende strålefysikk og strålevern

I 1. semester inngår HiGs fadderprogram, som fokuserer på å gjøre studentene kjent med høgskolen og medstudenter. Semesteret inneholder også et kreativitetskurs. Dette er felles for alle studenter ved HiG og er en del av HiGs fokus på innovasjon i utdanningen.

2. semester
I dette semesteret inngår følgende emner som går parallelt i semesteret:

 • RPR 1011 Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, digital test i medikamentregning
 • RAD 1031 Basiskunnskap i radiografi
 • RPR2031/RPR2041 Veiledet praksis 1

I dette semesteret skal studentene tilegne seg forståelse for grunnleggende patologi, sykdomslære, basiskunnskap i radiografi/sykepleie, ferdigheter i relevante skjelett/ thoraxprosedyrer, og sykepleieprosedyrer. Studentene utarbeider prosedyrebok som senere brukes i praksis. Andre fag studentene jobber med er farmakologi, legemiddelregning og psykologi.

Praksis 1: I denne praksisperioden er halve kullet ute i klinisk praksis på somatiske avdelinger, mens halve kullet er i praksis på bildediagnostiske avdelinger.

Andre studieår
3. semester
I dette semesteret inngår følgende emner:

 • RAD 2051 Radiograffaglige emneområder
 • RPR2031/RPR2041 Veiledet praksis 2

I dette semesteret skal studenten tilegne seg forståelse for gjennomlysnings- undersøkelser og utvikle en dypere forståelse for radiografifaget inkludert digitale bilder og bildevurdering. CT-kunnskap er spesielt vektlagt i dette semesteret.

Praksis 2: I denne praksisperioden er halve kullet ute i klinisk praksis på somatiske avdelinger, mens halve kullet er i praksis på bildediagnostiske avdelinger.

4. semester
I dette semesteret inngår følgende emner:

 • RAD2061 Magnetisk Resonans (MR)
 • RAD2041 Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • RAD2031 Intervensjon og ultralyd
 • RPR 2051 Veiledet praksis 3

I dette semesteret skal studenten tilegne seg forståelse for MR-, intervensjons- og ultralydapparaturens oppbygning og virkemåte, samt de spesielle pasientutfordringer man kan møte ved undersøkelser. Dette semesteret fokuserer også på vitenskapens- og forskningens plass i fagkunnskap og fagutvikling. RAD2041 er et forberedende emne til bacheloroppgaven.

Praksis 3: Emne RPR 2051 Veiledet praksis ved bildediagnostiske modaliteter. I dette praksisemnet vil studentene være på bildediagnostiske avdelinger på sykehus eller private røntgeninstitutter. Aktuelle modaliteter kan være CT, MR, mammografi, intervensjon, nukleærmedisin og generell radiografi.

3. studieår
5.semester
I dette semesteret inngår emnene:

 • RAD3011 Onkologi og tilhørende modaliteter
 • RPR3031 Veiledet praksis 4
 • RPR 3041 Veiledet praksis 5

Dette semesteret omhandler onkologi og modalitetene mammografi, nukleærmedisin, stråleterapi, og radiografens arbeidsoppgaver i forhold til disse modalitetene.

Praksis 4: Emne RPR3031 og Praksis 5: Emne RPR 3041. I disse praksisemnene vil studentene være på bildediagnostiske avdelinger på sykehus eller private røntgeninstitutter. Aktuelle modaliteter kan være CT, MR, mammografi, intervensjon, nukleærmedisin, stråleterapi og generell radiografi. Praksis 5 gjennomføres i 5. og 6. semester. 2 studiepoeng tilhørende klinisk praksis er tilknyttet stråleterapi.

6.semester
I dette semesteret inngår emnene:

 • RAD3911 Bacheloroppgave i radiografi
 • RPR3041 Veiledet praksis 5
 • RPR3051 Veiledet praksis 6

Første del av semesteret åpner for studentutveksling. De tre første månedene av semesteret foregår på engelsk, dersom vi har engelskspråklige studenter på utveksling. Semesteret fokuserer på aspekter ved radiografens roller, oppgaver og ansvar i samhandling med pasienten, både individuelt og i et samfunnsperspektiv. Bacheloroppgaven skrives hovedsakelig i dette semesteret.

Praksis 5: Emne RPR3041 og Praksis 6: Emne RPR 3051. I disse praksisemnene vil studentene være på bildediagnostiske avdelinger på sykehus eller private røntgeninstitutter. Aktuelle modaliteter kan være CT, MR, mammografi, intervensjon, nukleærmedisin, stråleterapi og generell radiografi.

Veiledet praksis i utdanningen
Det er utarbeidet en praksisplan og vurderingsskjemaer for de ulike praksisemnene. Praksisplan inneholder praktisk informasjon, forventninger og krav til praksissted, student og høgskole. Vurderingsskjemaene beskriver progresjonskrav og læringsutbytter. All praksis er obligatorisk og ved mer enn 10 % fravær vil praksisemnet ikke bli godkjent.

I praksis blir studentene veiledet av radiograf/sykepleier og utdanningens lærere. Studentene har praksis ved forskjellige modaliteter i ulik rekkefølge. Alle studenter vil få praksis i generell radiografi, CT og stråleterapi. I tillegg vil alle studenter få praksis i minst to av spesialmodalitetene MR, mammografi, nukleærmedisin, ultralyd og intervensjon.

Høgskolen i Gjøvik avvikler sin praksis i Sykehuset Innlandet med unntak av praksis i stråleterapi som i avvikles i Oslo og Gjøvik. I tillegg brukes private røntgeninstitutter i Gjøvik og Hamar. Studentene må påregne praksis på ulike sykehus. Dette medfører reising i mange av praksisperiodene.

Forskningsbasert undervisning og pedagogiske læringsformer
I tråd med utdanningens overordnede mål om å utdanne ansvarsbevisste, handlekraftige og reflekterte radiografer med stor endringskompetanse vektlegges studentenes egenaktivitet. Studiet anvender derfor studentaktive læringsmetoder. Dette kjennetegnes ved at studentene lærer faget mens de arbeider med virkelighetsnære oppgaver i grupper. Studentene trekkes også inn i forskningsprosjekter når det er aktuelt. Som et ledd i dette styres temaene til bacheloroppgavene mot utdanningens forskningsaktivitet.

Lærerne fungerer som veiledere og ressurspersoner/støttepersoner, som understøtter studentenes læring og danning. Det forventes at studentene tar ansvar for egen personlig og faglig utvikling. Dette innebærer aktiv studiedeltakelse der både faglige og pedagogiske sider ved studiet drøftes. Studenten skal gjennom utdanningen tilegne seg kompetanse ved å organisere og gjennomføre eget arbeid, tilegne seg kunnskap, erfaringer, samt arbeide med rolleoppfatning og holdninger. Radiografifaget bygger på forskningsbasert kunnskap og profesjonell erfaring. Studentene trenes på å ta i bruk relevant forskning.

Gruppearbeid

Ved radiografutdanningen vil studentene bli organisert i basisgrupper fra oppstart av studiet. Alle grupper får veiledning. Gruppene jobber både med veileder tilstede i gruppen og med veileder tilgjengelig ved behov. Basisgruppene er formelle samarbeidsgrupper som møtes regelmessig og jobber sammen over tid. Det dannes nye basisgrupper ved oppstart av hvert semester. Arbeidet i basisgruppene resulterer i skriftlige oppgaver, seminarer, dialog og/eller diskusjon omkring faglige problemstillinger.

Forelesninger

Forelesninger gir oversikt og innsikt i ulike fagområder, og supplerer basisgruppearbeidet. Her presenteres blant annet relevant forskning i faget.

Simulering

Simulering er rettet mot den praktiske delen av yrkesutøvelsen. Dette innebærer at studenten øver på sentrale ferdigheter i klinikklaboratoriet og på røntgenlaboratoriet. Simulering er nødvendig for tilegnelse av grunnleggende ferdigheter. Simulering brukes også til trening i akutte situasjoner. Vårt moderne simuleringssenter gir studentene en unik mulighet til å erfare praksisnære situasjoner gjennom ulike scenarier og avansert simuleringsutstyr.

Seminarer

Det avholdes seminarer der studentene presenterer sine kunnskaper for lærere og medstudenter med påfølgende tilbakemelding og diskusjoner.

Selvstudier

Det stilles store krav til studentenes egenaktivitet, og det forventes en studieaktivitet på ca. 40 timer pr. uke.

Praksis

Utgjør til sammen 60 studiepoeng. Studenten skal ut i praksis i arbeidsfeltet på relevante arbeidssteder. Hensikten er at studenten skal få mulighet til å anvende kunnskap, innarbeide ferdigheter og utvikle holdninger i tråd med studiets målsettinger. HiG tilbyr praksisplasser fortrinnsvis ved Sykehuset Innlandet, HF i Hedmark og Oppland. Studenten må påregne reise til, og opphold på praksisstedet.

IKT læringsplattform

HiG har valgt Fronter som læringsplattform og alle studenter vil være brukere av denne.

Informasjon og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høy kvalitet innen sine fagområder. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og forskning i radiografi. Dette er en faglig nøkkelkompetanse, og basis for livslang læring. I studiet gis innføring i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater. Faglærer og bibliotek samarbeider om å gi studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon, og å bruke informasjon på en effektiv og riktig måte. Dette forutsetter både kunnskaper om, og teknikker for innhenting, kritisk utvelgelse, bearbeiding, strukturering og formidling av informasjon. Det er derfor viktig at studenten oppøver disse ferdighetene.

Eksamen

Eksamen er i tillegg til å være en vurderingsform også en viktig læringsarena. Studentene får her trening i muntlig og skriftlig formulering, samt faglig argumentasjon gjennom ulike eksamensformer.

Det arrangeres en kontinuasjonseksamen når studenter har fått ikke bestått eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, jfr punkt 26.2 i Eksamenforskriften. Deretter må eksamen tas ved neste ordinære eksamen. Eventuelle unntak vil fremkomme av emnebeskrivelsen.

Innovasjon og nytenkning
HiG søker å utdanne unge mennesker til å bli innovative og endringspositive medarbeidere i arbeidslivet. Dette vektlegges i utdanningen ved at studentene trenes i nytenkning ,og oppøver evnen til kritisk tenkning, omstilling og innovasjon. Radiografi er et fagområde der utviklingen skjer raskt. Hvordan dette er ivaretatt i utdanningen beskrives i læringsutbyttene i de ulike emnene. I tillegg til å jobbe med nytenkning og innovasjon på studiet, har Høgskolen i Gjøvik et felles innovasjonsprogram for alle bachelorstudenter.

Obligatorisk deltagelse
Studiet bachelor i radiografi er et heltidsstudium og forventet studieinnsats er 40 timer pr. uke. Det forventes at studentene møter på all timeplanlagt undervisning. I praksisperiodene kreves det 90 % tilstedeværelse for å få bestått praksis. Dette fordi studentene ved selvstudium vanskelig kan tilegne seg de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som inngår i undervisning/praksis.
Obligatorisk undervisning blir tydelig markert på timeplanen. Det føres fravær på obligatorisk undervisning og studenten får melding når fravær er oversteget. Når melding om for mye fravær er gitt, er det studentens ansvar å ta kontakt med emneansvarlig eller studieprogramansvarlig for å avklare hva studenten må jobbe med for å ta igjen tapt kunnskap.

For å kunne fremstille seg til eksamen i emnet må studentene kunne dokumentere at de har deltatt i minst 80 % av obligatorisk undervisning. Dersom studenten ikke tar igjen tapt undervisning til gitt frist, kan ikke studenten fremstille seg til eksamen.

Vurderingsformer
Studiet benytter en rekke ulike vurderingsformer. I emnene er det valgt den eksamensformen som best tester læringsutbyttene. Vurderingsformene skal sikre at studentene har tilegnet seg de nødvendige kvalifikasjoner for yrkesutøvelse og gi grunnlag for autorisasjon. Studentene får gjennom eksamen en tilbakemelding på om de holder et tilfredsstillende faglig nivå. Eksamensformene bidrar til at studentene deltar aktivt i vurdering av egen og medstudenters læreprosess og studiesituasjon, og gjennom det oppøver deres vurderingsevne med sikte på framtidig yrkesutøvelse.

Det benyttes følgende vurderingsformer:

 • Eksamen. Studentene prøves individuelt eller i grupper, og eksamen kan bestå av skoleeksamen, hjemmeeksamen, praktisk prøve, praksis og muntlig høring. Eksamen vurderes til bokstavkarakterer A-F, eller bestått/ikke bestått.
 • Praksisvurdering. Hver praksisperiode regnes som en eksamen og vurderes til bestått/ikke bestått. Praksisstudiene skal være planlagte og målrettede, samtidig som studentens læring knyttes til det situasjoner de møter i praksis. Radiografutdanningen har utarbeidet spesifikke læringsutbytter for praksis. All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis. Den læring som forekommer på de respektive praksissteder er knyttet til selve utøvelsen av radiografyrket og dermed vanskelig å tilegne seg andre steder.

Skikkethetsvurdering

Radiografutdanningen er en helseutdanning og dermed underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- eller sosialpersonell. Alle studenter må også levere gyldig politiattest ved oppstart av studiet.

Litteratur
Radiografutdanningen benytter ressurslitteratur i stedet for pensumlitteratur. Ved å bruke ressurslitteratur utvikler studentene gjennom studieårene ferdigheter i å kritisk velge og vurdere relevant litteratur innen sitt fagområde. Dette fremmer studentenes ansvar for egen læring og utvikler en handlingskompetanse i å bruke ulike kilder som de kan nyttiggjøre seg i sin fremtidige profesjon som radiograf. Det finnes ressurslitteratur til hvert emne, disse ligger på HiG’s websider. Her kan studenten selv velge relevant litteratur tilpasset emnets læringsutbyttebeskrivelser. Emneansvarlig gir studentene veiledning i valg av litteratur ved emnestart og ved behov. Studentene får opplæring i søk i databaser og bruk av bibliotek. 

Tekniske forutsetninger

Studentene vil få opplæring i bruk av Fronter. Oppgaver og hjemmeeksamener leveres elektronisk, i pdf-format. Plagiatkontroll gjennomføres. Det er en forutsetning at studentene har tilgang til PC med internettilknytning.

Emnetabeller

Bachelor i radiografi 2015-2018

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
RAD1051 Anatomi, fysiologi og mikrobiologi O 11          
RAD1041 Introduksjon til radiografi O 14          
RPR1011 Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, digital test i medikamentregning O   10        
RAD1031 Basiskunnskap i radiografi O   15        
RPR2031 Veiledet praksis i klinisk sykepleie O   10        
RAD2051 Radiograffaglige emneområder O     15      
RPR2041 Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter O     10      
RAD2061 Magnetisk Resonans (MR) O       10    
RAD2031 Intervensjon og ultralyd O       10    
RAD2041 Vitenskapsteori og forskningsmetode O       5    
RPR2051 Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter, praksis 3 O       10    
RPR3031 Veiledet praksis ved radiologiske modaliteter, praksis 4 O         10  
RAD3011 Onkologi og tilhørende modaliteter O         15  
RPR3041 Veiledet praksis i radiologiske modaliteter og stråleterapi, praksis 5 O         5 10
RAD3911 Bacheloroppgave i radiografi O           15
RPR3051 Veiledet praksis i radiologiske modaliteter og stråleterapi, praksis 6 O           5
Sum: 25 35 25 35 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne