Bachelor i sykepleie - BSPL

Innledning

Vår visjon er å være en anerkjent utdanning innen klinisk sykepleie.
Utdanningens målsetting er å utdanne sykepleiere som er dyktige utøvere og som bidrar til kunnskapsbasert praksis i dagens og morgendagens helsevesen. Sykepleiere er sentrale i nytenkning og utvikling av helsetjenesten til beste for pasienter og pårørende. Bærekraft og innovasjon er også en del av høgskolens strategi.

Høgskolens avanserte simuleringssenter gir studentene mulighet til læring av ferdigheter fra det elementære til mer komplekse situasjoner. Simulering som lærigsmetode brukes gjennom hele utdanningen.
HiG har gode avtaler med praksissteder så vel i spesialisthelsetjenesten som i kommunehelsetjenesten, noe som innebærer kvalitativt gode og mangfoldige læringsarenaer for sykepleierstudenter.

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose.
Sykepleierne skal også ha kompetanse i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. De skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal baseres på yrkesetiske retningslinjer og fremme en flerkulturell forståelse av helse og sykdom” (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008, s.4 - 5).

Studiet skal danne og utdanne sykepleiere med tydelig sykepleiefaglig identitet og kompetanse som styrkes og videreutvikles i tverrprofesjonelt samarbeid. Yrkesutøvelsen skal baseres på kunnskap og forståelse for utfordringer og oppgaver i velferdssamfunnet som helhet.

Sykepleierstudiet ved HiG fokuserer særlig på faglig forsvarlig sykepleie som bidrar til at pasienter tilbys trygge og sikre helsetjenester, og at de ikke utsettes for unødvendige belastninger. Pasientsikkerhet forstås som vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Ivaretakelse av helhetlig sykepleie krever oppdatert kunnskap om ulike innvandrergrupper er nødvendig med tanke på forebygging, diagnostikk og behandling. Utfordringer med hensyn til innvandrerhelse beskrives som helserelaterte, kulturrelaterte og språklige.

Studentlivet på HIG innebærer muligheter for internasjonal erfaring gjennom å ta delstudier i utlandet, samt gjennom internasjonalisering ”at home”. Utenlandsopphold kan være en praksisperiode eller en kombinasjon av teoretiske emner og praktiske studier. Utveksling i en praksisperiode kan innebære studier i andre nordiske land, i Europa for øvrig, eller i Namibia. Kombinasjon av teoretiske emner og praktiske studier er mulig i Tanzania (3 måneders opphold) eller i Australia (et semesters opphold).

Bachelor i sykepleie bygger på Rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25.januar 2008.

Bachelor i sykepleie er organisert under Seksjon for sykepleie. Seksjonen har klinisk sykepleie som sitt satsningsområde. Seksjonens forskningsområder innen klinisk sykepleie er pasientsikkerhet, helse i dagliglivet og profesjonskompetanse.

Studiets varighet, omfang og nivå

 • Studiet er organisert over 3 år på heltid og 4 år på deltid. Deltidsutdanningen er organisert som desentralisert utdanning.
 • I deltidsstudiet er den teoretiske delen tilrettelagt med en arbeidsinnsats tilsvarende 75% av arbeidsinnsatsen i heltidsstudiet. Veiledet praksis gjennomføres med sammenhengende praksisperioder á 300 timer med 100% arbeidsinnsats.
 • Studiet gir 180 studiepoeng
 • Bachelorutdanningen i sykepleie gir kompetanse som kvalifiserer for autorisasjon som sykepleier etter gjeldende regler.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte er den kompetanse kandidaten forventes å ha ved avsluttet utdanningsprogram og beskrives som utbytte i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk.
En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap
 Kandidaten

 • gjør rede for sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner
 • gjør rede for relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten

Ferdigheter
Kandidaten

 • utøver sykepleie basert på forskning, erfaring og faglig skjønn
 • ivaretar pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie
 • identifiserer risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegger og utfører helsefremmende og forebyggende tiltak
 • informerer, underviser og veileder pasienter og pårørende
 • fremmer læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • er en endringsdyktig leder av eget fag
 • samhandler tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud

Generell kompetanse
Kandidaten

 • utøver faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • møter pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet
 • ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn
 • ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • bidrar til nytenkning og innovasjon
 • viser evne og vilje til livslang læring, arbeider kunnskapsbasert og bidrar til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten
 • anvender og formidler sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • bidrar til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål.

Læringsutbytte er konkretisert i emnebeskrivelser og i undervisningsplaner for de enkelte studieenhetene.

Internasjonalisering

Internasjonalt perspektiv vil du som student få gjennom teoretiske og praktiske emner der flerkulturelt perspektiv tas opp. Internasjonalisering @ home legger vi tilrette for gjennom at studenter som er "hjemme" får del i de erfaringer studenter som reiser ut bringer med seg hjem. Flere studenter på BA sykepleie har bakgrunn fra andre kulturer, noe som også gir mulighet for internasjonalt perspektiv. Internasjonal litteratur benyttes.
Som student ved Seksjon for sykepleie kan du få mulighet til å ta delstudier i utlandet. Dette gjelder både praksisperioder og hele semestre. Gjennom medlemskap i Nordplusnettverket som er finansiert av Nordisk Ministerråd, kan vi tilby studentene reisestipend for delstudier i Norden. Seksjon for sykepleie har også flere ERASMUS-avtaler i Europa hvilket innebærer stipendordninger finansiert av EU-midler.
Vi har videre samarbeidsavtaler som innebærer utenlandsopphold med teoretiske og praktiske emner med universiteter Australia (Perth, Western Australia og Wollongong, New South Wales) og Tanzania (Moshi). Videre har vi samarbeidsavtale med Namibia (Windhoek) for utenlandsopphold i praksisperiode.

NÅR ER DET MULIG Å REISE UT?
For heltidsstudenter gjelder:
Gjennom Nordplus kan du reise til nordiske land i en praksisperiode i 4.,5, eller 6. semester. Gjennom ERASMUS kan du reise til europeiske land i en praksisperiode i 4, 5., eller 6 . semester. Det er også mulig å reise til Namibia i praksisperiode i 5. semester (kun dette semesteret).
Teoretiske og praktiske emner i 4. semester (ett semesters opphold) er mulig i Australia University of Wollongong, Wollongong, New South Wales).
Teoretiske og praktiske emner i 5. semester (3 måneders varighet) er mulig i Tanzania (Kilimanjaro Christian Medical University College, Moshi).
For deltidsstudenter gjelder:
Gjennom Nordplus kan du reise til nordiske land i en praksisperiode i 6.,7, eller 8. semester. Gjennom ERASMUS kan du reise til europeiske land i en praksisperiode i 6, 7., eller 8 . semester. Det er også mulig å reise til Namibia i praksisperiode i 7. semester (kun dette semesteret).
Teoretiske og praktiske emner i 4. semester (ett semesters opphold) er mulig i Australia University of Wollongong, Wollongong, New South Wales).
Teoretiske og praktiske emner i 7. semester (3 måneders varighet) er mulig i Tanzania (Kilimanjaro Christian Medical University College, Moshi).
På Seksjon for sykepleie arbeider vi med å fornye og videreutvikle vårt internasjonale engasjement

Målgruppe

Målgrupper for sykepleierstudiet ved HIG er personer med interesse og kapasitet til å bidra til kunnskapsbasert praksis i dagens og morgendagens helsevesen.
Sykepleierstudiet egner seg godt for personer med generell studiekompetanse. Personer med Helse - og sosialfag fra videregående skole kan også søke under forutsetning av at de har generell stuidekompetanse.
Studiet er organisert som heltidsstudium over 3 år og deltidsstudium over 4 år. Praksis utgjør ca. halvparten av studiet og deltidsstudenter er heltidsstudenter i praksisperiodene.

Opptakskrav og rangering

Minstekrav for opptak til studiet er generell studiekompetanse og søkere rangeres etter opptakspoeng. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp med grunnlag i realkompetansevurdering.

Politiattest før opptak avkreves i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 6. Skikkethetsvurdering er lagt inn i som en del av den løpende helhetsvurdering av studenter i bachelorutdanningen i sykepleie, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

 
Studentene skal etter 3 årig/4 årig løp ha gjennomført 180 studiepoeng fordelt på fire hovedemner, inkludert praksisstudier i et omfang på 90 studiepoeng. (jfr.Rammeplanen)

Oversikt over hoved- og delemner:  

1

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

33 studiepoeng

  Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk   9 studiepoeng
  Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie   9 studiepoeng
  Vitenskapsteori og forskningsmetode*   6 studiepoeng
  Etikk*   9 studiepoeng
2 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget 72 studiepoeng
  Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten 36 studiepoeng
  Sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten 36 studiepoeng
3 Medisinske og naturvitenskapelige emner 45 studiepoeng
  Anatomi, fysiologi og biokjemi 12 studiepoeng
  Generell patologi, sykdomslære og farmakologi 24 studiepoeng
  Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene    9 studiepoeng
4 Samfunnsvitenskaplige emner 30 studiepoeng
  Psykologi og pedagogikk   9 studiepoeng
  Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning*   6 studiepoeng
  Sosiologi og sosialantropologi   6 studiepoeng
  Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, herunder juridiske rammer for yrkesutøvelsen*   9 studiepoeng

 *: emner fra felles innholdsdel i Rammeplanen

Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik er bygd opp som en helhetlig utdanning med fokus på klinisk sykepleie. Utdanningen er organisert i 3 studieenheter:

Studieenhet 1:
Hovedfokus i studieenhet 1 er grunnleggende sykepleie. Studentene får kjennskap til pleie- og omsorgstjenesten i kommunen gjennom veiledet praksis i sykehjem mot slutten av studieenheten.

Studieenhet 2:
Hovedfokus i studieenhet 2 er sykepleie i spesialisthelsetjenesten. Studentene får erfaring med spesialisthelsetjenesten gjennom veiledet praksis i medisin, kirurgi og psykiatri.

Studieenhet 3:
Hovedfokus i studieenhet 3 er sykepleie i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Studentene får erfaring med pleie- og omsorgstjenesten i kommunen gjennom veiledet praksis i hjemmebasert omsorg, sykehjem eller rehabiliteringssentre, inkludert praksis hos helsesøster.

Det er viktig for Seksjon for sykepleie å ta hensyn til at vår region har stort behov for sykepleiere. Dette er en av grunnene til at veiledet praksis i hjemmetjenesten er lagt mot slutten av studiet. Stadige endringer i helsetjenesten medfører økte krav til høyere kompetanse blant helsepersonell i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen; kanskje den delen av helsetjenesten som skal betjene pasienter og klienter med de mest komplekse og sammensatte diagnoser i årene som kommer.

Både teori- og praksisstudiene er organisert etter hovedfokusene i studieenhetene. Læringsutbytte i studiet er bygget opp slik at delemner fra de ulike hovedemner bygger direkte på hverandre gjennom studieenhetene. Dette synliggjøres også ved at det stilles krav om at enkeltemner (teori og veiledet praksis) må være bestått før studenten kan komme videre i studiet (se emnebeskrivelser). Hensikten med veksling mellom teoretiske og praktiske studier er integrering av kunnskap fra ulike kilder.

Områder og omfang for praksisstudiene

Praksis utgjør totalt 90 studiepoeng. 75 studiepoeng knyttes til praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende. 15 studiepoeng knyttes til ferdighetstrening,
og refleksjon over egen og andres læring i Simuleringssenteret. Studiet har 5 veiledede praksisperioder alle på 10 uker der forventet studieinnsats er 40 timer pr. uke. Dette gjelder både for heltid og deltid.

Alle emner er obligatoriske. Detaljert beskrivelse av de ulike emner framgår i den enkelte emnebeskrivelse. Ved sykefravær må studenten kontakte studieprogramansvarlig  for til rettelegging av manglende obligatoriske arbeidskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Ved Høgskolen i Gjøvik organiseres sykepleierstudentene i grupper fra oppstart av studiet. Alle grupper får tildelt lærerveileder i 1.studieår. Det er obligatorisk å være deltaker i en gruppe. Gruppene er formelle samarbeidsgrupper som møtes regelmessig og holder sammen gjennom minst ett, fortrinnsvis to, studieår.

Høgskolen legger opp til varierte metoder i undervisning og vurdering. Seminarer, gruppearbeid, diskusjoner, prosjektarbeid og praksisstudier er undervisnings- og arbeidsformer som gir muligheter til studentaktivitet og problemorientering. Praksisrettet undervisning og ferdighetslæring innebærer forberedelse til praksis og refleksjon over egen og andres læring. Vårt moderne simuleringssenter gir studentene en unik mulighet til å erfare praksisnære situasjoner gjennom ulike scenarier og avansert simuleringsutstyr.

For nærmere oversikt over pedagogiske metoder i de enkelte emnene; se emnebeskrivelser og undervisningsplan for de ulike studieenhetene.

Vurderingsformer
Studiet har varierte vurderingsformer. I teoretiske emner er det dageksamen på høgskolen, individuell hjemmeeksamen, hjemmeeksamen i grupper samt prosjektarbeid. For nærmere oversikt over vurderingsformer i de enkelte emnene; se emnebeskrivelser og undervisnignsplan for de ulike studieenhetene.

Veiledede praksisstudier

Veiledede praksisstudier innebærer at høgskolens undervisningspersonell samarbeider med praksisfeltet og tilrettelegger for gode læresituasjoner. Det er høgskolen som har det formelle ansvaret for vurderingen av studenten. Praksisstedets sykepleiere har ansvar for veiledning av studentene i forhold til praksisstedets spesialiteter og egenart. Innen store deler av sykepleietjenesten er læresituasjoner aktuelle hele døgnet. Studenten planlegger i samarbeid med praksisstedets sykepleiere og høgskolens undervisningspersonell hvordan disse læresituasjonene best kan benyttes.

Læring av praktisk sykepleieutøvelse, samhandling og kommunikasjon med pasienter, pårørende og andre yrkesutøvere tilrettelegges slik at studenten i pleiesituasjonen kan dra nytte av andres opplevelser og erfaringer innenfor regelverkets krav og med bakgrunn i pasientens integritet og selvbestemmelse. I praksis skal sykepleierstudenter således erfare arbeidsfellesskapet som framtidig sykepleier.

Studenten skal i veiledede praksisstudier ha kontinuerlig veiledning fortrinnsvis av sykepleier med veiledningskompetanse, som bør ha minst ett års erfaring som sykepleier. Høgskolen har ansvar for å tilby praksisstedets sykepleiere kurs eller utdanning i veiledning.

Ved Høgskolen i Gjøvik har sykepleierstudentene fem perioder med veiledet praksis i løpet av utdanningen. Praksis i sykehjem gjennomføres ved alders- og sykehjem i Oppland, samt Ringsaker kommune i Hedmark. Medisinsk og kirurgisk praksis gjennomføres ved Sykehuset Innlandet, fortrinnsvis avd. Gjøvik og avd. Lillehammer. Psykiatrisk praksis gjennomføres ved Sykehuset Innlandet, psykiatriske sentra i fylket eller hos psykiatriske sykepleiere i kommunene. Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten/hjemmebasert omsorg gjennomføres i kommuner og evt. rehabiliterings institusjoner i Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i Hedmark.

Hensikten med hospiteringsstudier i veiledet praksis er at studenten skal oppnå erfaring fra ulike deler av sykepleietjenesten. Hospiteringsstudier er av kortere varighet og en del av veiledet praksis.

For ytterligere informasjon om praksisstudier: se Praktisk håndbok og Internt praksisreglement for helsefaglige bachelorutdanninger.

Obligatoriske arbeidskrav framgår av den enkelte emnebeskrivelse

Forskningsbasert undervisning.
Sykepleierstudentene blir introdusert til forskning som utøves på avdelingen og seksjonen gjennom undervisning i aktuelle emner blant annet ved at doktorgradsstipendiater er knyttet il sykepleierstudiet. Flere eksamener krever at studenter systematisk søker opp og kritisk vurderer vitenskapelige publikasjoner. Studentene deltar i datainnsamling i et større prosjekt og får i den forbindelse opplæring i systematisk datainnsamling. Dette knyttes igjen til arbeid og læring om kvantitativt design i forbindelse med bacheloroppgaven i sykepleie.
Innovasjon og nytenkning.
Innovasjon og nytekning inngår i flere teoretiske så vel som praktiske emner. Studentene deltar i læringsaktiviteter sammen med studenter fra andre studieprogram i den hensikt å fremme tverrprofesjonelt samarbeid i den nytenkende kontekst.
Spesielt for deltid.
Sykepleierstudiet på deltid tilbys desentralisert som en 4-årig utdanning med 75% av heltids innsats. Merk imidlertid at det i alle veiledede praksisperioder (som utgjør 50% av utdanningen) kreves 100% innsats. Tidsrammer for alle veiledede praksisperioder er kjent ved studiestart.
Videreutdanninger og arbeidsmuligheter.
Studieprogrammet utdanner sykepleiere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. Bachelorgraden i sykepleie kvalifiserer ift teoretiske krav for opptak i videreutdannings- og masterutdanninger ved HIG.

Tekniske forutsetninger

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er viktig for gjennomføring av studiet og i utøvelse av sykepleie. Høgskolen i Gjøvik har valgt Fronter som læringsplattform og alle studenter vil være brukere av denne. Dette forutsetter både kunnskaper om og teknikker for innhenting, kritisk utvelgelse, bearbeiding, strukturering og formidling av informasjon. Det er derfor viktig at studenten gjennom prosjektoppgaver/eksamener, bruk av datasystemer og bibliotektjenester oppøver disse ferdighetene.

Studentene vil få opplæring i bruk av Fronter. Oppgaver og hjemmeeksamener skal leveres elektronisk i pdf-format. Plagiatkontroll gjennomføres. Det er en forutsetning at studentene har tilgang til PC med internettilknytning.

Emnetabeller

Heltid studieenhet 1: aug. 2015 - juni 2016

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SPL1004 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene O 14  
SPL1092 Menneske, helse og samfunn I O 5  
SPL1012 Kinisk sykepleie I O 7,5 7,5
PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1 O 5 5
SPL1004MED Medikamentregning O   1
VPS1002 Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg O   15
Sum: 31,5 28,5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Heltid studieenhet 2: aug. 2016 - oktober 2017

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H)
VPK2002 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie O     15    
VPM2002 Veiledet praksis i medisinsk sykepleie O     15    
VPP2002 Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie O     15    
SPL2031 Sykdomslære somatikk O     5 5  
SPL2041 Sykdomslære psykiatri O     5    
VPK2012 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie O       15  
VPM2012 Veiledet praksis i medisinsk sykepleie O       15  
VPP2012 Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie O       15  
PRU2002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 2 O     2,5 2,5  
SPL2012 Klinisk sykepleie II O     5 5  
VPK3002 Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie O         15
VPM3002 Veiledet praksis i medisinsk sykepleie O         15
VPP3002 Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie O         15
Sum: 30 30 32,5 27,5 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Heltid studieenhet 3: oktober 2017 - juni 2018

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SPL3013 Helse og samfunn II O         10  
VPH3012 Veiledet praksis i kommunal sykepleietjeneste O           15
SPL3903 Bacheloroppgave i sykepleie O         10 10
Sum: 30 30 30 30 20 25
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Veiledede praksisstudier

Studentene blir tildelt praksisplass i VPM, VPK eller VPP.


Deltid studieenhet 1 (august 2015 - oktober 2016)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
SPL1004D Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene O 14              
PRU1002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 1 O   10            
SPL1092D Menneske, helse og samfunn I O 2,5 2,5            
SPL1012D Klinisk sykepleie I O 7,5 7,5            
VPS1002D Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg O     15          
SPL1004MEDD Medikamentregning O   1            
Sum: 24 21 15 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Deltid studieenhet 2 (oktober 2016 - april 2018)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
PRU2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2 O     1 1 1 1 1  
SPL2031D Sykdomslære somatikk O     3 3 4      
SPL2041D Sykdomslære psykiatri O     2 2 1      
VPK2002D Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie O       15        
VPM2002D Veiledet praksis i medisinsk sykepleie O       15        
VPP2002D Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie O       15        
SPL2012D Klinisk sykepleie II O     2,5 2,5 2,5      
VPK2012D Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie O           15    
VPM2012D Veiledet praksis i medisinsk sykepleie O           15    
VPP2012D Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie O           15    
Sum: 0 0 8,5 23,5 11 16 1 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Deltid studieenhet 3 (april 2018 - juni 2019)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
VPH3012D Veiledet praksis i kommunal sykepleietjeneste O             15  
SPL3013D Helse og samfunn II O             10  
VPK3002D Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie O               15
VPM3002D Veiledet praksis i medisinsk sykepleie O               15
VPP3002D Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie O               15
SPL3903 Bacheloroppgave i sykepleie O             10 10
Sum: 0 0 0 0 0 0 25 25
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne