Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell - ÅRPARAMED

Innledning

Nasjonal Paramedic-utdanning er en videreutdanning for faglært ambulansepersonell og er skreddersydd for å gi ambulansepersonell utvidet handlingskompetanse. NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer samarbeider om å tilby Nasjonal Paramedic-utdanning, og studieplanen er utarbeidet i samarbeid mellom alle høgskolene som tilbyr paramedic-utdanning, nasjonale akuttmedisinske miljøer og regionale helseforetak. Dette for å sikre en mest mulig lik paramedic-utdanning i Norge. Ambulansefaget ble vedtatt lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 2. januar 1996. Studiet bygger på videregående opplæring for fagarbeidere i ambulansefaget.

Ambulansetjenesten
I henhold til lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus mv. er ambulansetjenesten en spesialisert helsetjeneste, definert som «beredskap for eller transport i forbindelse med undersøkelse eller behandling av pasienter som på grunn av sykdom eller skade har behov for å bli transportert på båre eller som har behov for medisinsk behandling eller tilgang til medisinsk utstyr under transporten».
Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten mm - som erstattet sykehusloven 1.januar 2001 - definerer ikke de forskjellige tjenestene. Det fremgår likevel at ambulansetjenesten fortsatt skal være en spesialisthelsetjeneste, og dermed regulert av denne lov. Helseforetakene skal sørge for at helsepersonell, herunder ambulansepersonell, har fått nødvendig opplæring og etter- og videreutdanning som er nødvendig for å utføre sitt arbeid forsvarlig (Spesialisthelsetjenesteloven § 4-10).

Det forventes at ambulansearbeidere mestrer sine arbeidsoppgaver under varierende og til dels vanskelige operative forhold. Tjenesten utøves i hovedsak utenfor sykehus, ofte i pasientens hjem, og uten eller bare med delvis assistanse fra andre deler av helsevesenet. Ambulansepersonell skal i slike situasjoner være i stand til å handle rasjonelt og kjenne grensen for egne kunnskaper og kvalifikasjoner (Helsepersonelloven § 4). Kompetansekravene for ambulansepersonell er regulert i Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv.(akuttmedisinforskriften) fra 01.05.2015  § 11.

Ambulansetjenesten fungerer som bindeledd mellom primærhelsetjenesten og sykehuset, og må ut fra dette ha et nært samarbeid med det øvrige personellet i helsetjenesten og i andre utryknings- og beredskapsetater.
Ambulansefaget stiller krav om høy handlingskompetanse hos fagarbeideren. Det stilles krav til teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og holdninger som gjenspeiler respekt for enkeltindividets egenverd. Personlig egnethet er en forutsetning. Foruten evne til å kunne arbeide i team, må man kunne arbeide selvstendig. I «Akuttforskriften av mai 2015 presiseres det følgende i § 1: «Forskriften skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utdenfor sykehus»

I dette ligger det en forventing om at den lokale ambulansetjeneste koordineres sammen med kommunehelsetjenesten på en utfyllende måte slik at pasientene for den best mulig hjelp på riktig nivå. Dette krever at ambulansearbeideren i fremtiden har utstrakt samhandlingskompetanse.

I den paramedic-utdannede ambulansearbeiderens handlingskompetanse vektlegges evne til å reagere og handle ut fra gjeldende faglige, etiske og juridiske retningslinjer innfor arbeidslivet generelt og helsetjenesten spesielt. Personlig egnethet er sentralt, med vekt på bl.a. selvstendighet og evne til å arbeide i team.

Studiets varighet, omfang og nivå

Nasjonal Paramedic-utdanning, årsstudium, er et deltidsstudium som går over 4 semester. Studiet er bygd opp av 8 emner à 5/7,5/10 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten…

 • har inngående kunnskap om og kan vurdere akuttmedisinske tilstander
 • har grunnleggende kunnskaper i kommunikasjon og samhandling samt kunnskap om pårørende, deres reaksjoner og behov
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter
Kandidaten…

 • kan i akutte og mindre akutte situasjoner selvstendig utføre og beherske tiltak slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • kan i samarbeid med lege/sykepleier mestre avanserte akuttmedisinske tiltak og/eller etter delegasjon arbeide selvstendig
 • kan beherske ledelse av et team i operativt arbeid ved ulykker og katastrofer

Generell kompetanse
Kandidaten…

 • kan utføre arbeidet etisk og juridisk forsvarlig
 • kan formidle sentralt fagstoff innenfor akuttmedisin både skriftlig og muntlig til kollegaer, samarbeidende instanser og allmennheten
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor det akuttmedisinske og tilhørende fagfelt, og gjennom dette bidra til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget

Målgruppe

Studiet er for autorisert faglært ambulansepersonell, men annet autorisert helsepersonell kan også søke.

Opptakskrav og rangering

 • Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.
 • Fagbrev i ambulansefag eller relevant 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning.
 • Ett års erfaring fra ambulanseyrket.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

1. år:
Emne 1: Kommunikasjon og etikk (7,5 studiepoeng)
Emne 2: Helserett (7,5 studiepoeng)
Emne 3: Anatomi og fysiologi (10 studiepoeng)
Emne 4: Farmakologi (5 studiepoeng)

2. år:
Emne 5: Akuttmedisin 1 (5 studiepoeng)
Emne 6: Akuttmedisin 2 (10 studiepoeng)
Emne 7: Traumatologi (10 studiepoeng)
Emne 8: Operativt ambulansearbeid (5 studiepoeng)

Det er ingen forkunnskapskrav til emnene.

Sykehushospitering og/eller simulering (avklares med arbeidsgiver) skal inngå i emne 5, 6 og 7.
Hospiteringen kan gjennomføres på følgende sykehusavdelinger: Hjerteovervåking eller intensivavdeling, Anestesiavdeling, Akuttmottak, Kommunal legevakt, Psykiatrisk avdeling, evt. annen relevant avdeling etter søknad til studieleder. Relevant hospitering og/eller simulering skal totalt sett ha et omfang på minimum 3 uker.

Undervisnings- og læringsmetode
Studiet innbefatter fysiske samlinger i kombinasjon med bruk av nettbasert læringsmiljø i mellomperiodene. På samlingene vil arbeidsformene variere mellom forelesninger, øvelser, ferdighetstrening, gruppearbeid, framlegg og plenumsdrøftinger.
I mellomperiodene vil studentene jobbe med arbeidskrav, individuelt og i grupper med veiledning fra høgskolen. Fronter brukes som nettbasert læringsmiljø for informasjon, kommunikasjon og veiledning under hele studieløpet.
Det legges vekt på undervisningsmetoder der studentens aktive deltagelse i læringsprosessen prioriteres, både i forelesninger, i gruppearbeid og i individuelle oppgaver. Kombinasjonen av disse arbeidsformene skal både ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teorien til den praktiske virkeligheten i fagfeltet.

Undervisningssamlingene foregår for emne 1 – 4 på NTNU i Gjøvik eller Høgskolen i Lillehammer. For emne 5 – 8 foregår samlingene i tilknytning til Sykehuset Innlandet HF, både i Innlandet og alternativt i Oslo.

Emnetabeller

Årsstudium i Nasjonal Paramedic-utdanning

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V) S4(H)
PARA1011 Kommunikasjon og etikk O 7,5      
PARA1013 Anatomi og fysiologi O 10      
PARA1012 Helserett O   7,5    
PARA1004 Farmakologi O   5    
PARA1005 Akuttmedisin 1 O     5  
PARA1006 Akuttmedisin 2 O     10  
PARA1007 Traumatologi O     5 5
PARA1008 Operativt ambulansearbeid O       5
Sum: 17,5 12,5 20 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne