Videreutdanning i oppmerksomt nærvær - VNÆR

Innledning

Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling av en videreutdanning i oppmerksomt nærvær. Studiet sikter mot å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag og praksis innen oppmerksomt nærvær (på engelsk 'mindfulness').

Over de siste tredve årene har oppmerksomt nærvær fått en solid forankring innen medisin og psykisk helsevern, og et bredt anvendelsesområde i forhold til en rekke fysiske og psykiske lidelser. Oppmerksomt nærvær, som kan defineres som 'en viljestyrt og aksepterende oppmerksomhet rettet mot ens opplevelser fra øyeblikk til øyeblikk', ble første gang tatt i bruk i vestlig medisin i 1970-årene av professor Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts, USA. Kabat-Zinn utviklet Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR), et 8-ukers program med systematisk nærværstrening for pasienter med kroniske kroppslige sykdommer og smertetilstander.

Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), på norsk nærværsbasert kognitiv terapi, er basert på og videreutviklet fra MBSRs åtteukersprogram. MBCT ble utviklet av Zindel Segal, Mark Williams og John Teasdale. Den kombinerer prinsippene fra MBSR med kjente prinsipper innen kognitiv terapi. MBCT ble i utgangspunktet utviklet for personer med tilbakevendende depressiv lidelse, men i dag er programmet tilpasset personer med en rekke psykiske og fysiske lidelser som spiseforstyrrelser, angst, psykose, AD/HD, PTSD, rusavhengighet og kronisk utmattelsessyndrom og utbrenthet.  
Studiet gir en innføring i oppmerksomt nærvær med særlig fokus på MBSR og MBCT. De pedagogiske ferdigheter du vil lære er felles for både MBSR og MBCT. Studiet vil ikke tilby opplæring i det konkrete kursinnholdet av MBSR og MBCT og skal ikke betraktes som en instruktørutdanning. Det planlegges en 30sp påbygning for de som ønsker å gå videre på en instruktørutdanning.

Videreutdanningen er utviklet for de som er villige til å engasjere seg i de prosessene som er grunnleggende for denne opplæringen, og som forstår nødvendigheten av å kroppsliggjøre mindfulness meditasjon praksis i ens eget liv, før du prøver å lære det til andre. Videreutdanningen stiller store krav til vedvarende indre arbeid. Studentene utforsker i detalj kjerneelementene og temaer innenfor Mindfulness-baserte programmer for så å kunne integrere disse erfaringene i en jobbsetting på en forsvarlig måte.

Videreutdanningen bygger på en svært interaktivt, samarbeidende og deltakende pedagogisk filosofi og praksis. Intensjonen er å skape en gruppeprosess som føles trygg og troverdig samt et åpent og romslig læringsmiljø som oppmuntrer til spontanitet og kreativitet.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er tilrettelagt som et deltidsstudium over to semester (1 år). Normert studietid er et år med en forventet studieinnsats på ca. 20 timer pr. uke. Det forutsettes at studenten praktiserer oppmerksomt nærvær minst seks dager i uken i studieperioden. Det anbefales at arbeidsgiver tilrettelegger for dette ved for eksempel en studiedag pr måned mellom de obligatoriske samlingene. Studiet gir formell kompetanse 30 studiepoeng (ECTS) innen høgere utdanning. Studiet er en videreutdanning med tilsvarende opptakskrav. Utvikling av en egen oppmerksomt nærvær praksis er en utfordrende prosess som forutsetter deltakelse i et læringsfellesskap der man har tilgang regelmessig veiledning og kollegial støtte. Det kreves derfor minst 80% tilstedeværelse.

Forventet læringsutbytte

Videreutdanningen er primært et tilbud til dem som er på et tidlig stadium i utviklingen av bruken av oppmerksomt nærvær i en jobbsammenheng, men den er også egnet for de som ønsker støtte til deres pågående utvikling på dette feltet. Etter fullført studie skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har avansert kunnskap innen følgende temaer:
  • Det teoretiske, filosofiske og pedagogiske fundamentet for oppmerksomt nærvær
  • Oppmerksomt nærvær som en tilnærming utviklet gjennom en aksepterende holdning og et personlig engasjement, både i formelle og uformelle praksis, i stillhet og i dialog
 • Kandidaten har bred kunnskap innen følgende temaer:
  • Sammenhengen mellom oppmerksomt nærvær og persepsjon, stress, selvregulering og affektbevissthet
  • Betydningen av oppmerksomt nærvær for god kommunikasjon, læring, samvær med andre, etiske handlinger, egenomsorg og personlig utvikling
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen oppmerksomt nærvær
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen oppmerksomt nærvær

Ferdigheter
•    Kandidaten har utviklet en egen praksis i oppmerksomt nærvær
•    Kandidaten kan identifisere og analysere prosesser i formidling av og opplæring i oppmerksomt nærvær
•    Kandidaten kan instrurere og veilede i forhold til kroppsskanning, oppmerksomhet i bevegelse, sittende oppmerksomhet og vennlighetsmeditasjon
•    Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
•    Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
•    Kandidaten kan gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning
•    Kandidaten har evne til å identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner og håndtere vanskelig følelser

Generell kompetanse
•    Kandidaten har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til oppmerksomt nærvær
•    Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
•    Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
•    Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger
•    Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Internasjonalisering

Det finnes ingen utvekslingsmuligheter for dette studiet.

Målgruppe

Studiet er en videreutdanning der målgruppen er blant annet helse- og sosialarbeidere, leger, psykologer, ledere og pedagoger. Studiet er tverrfaglig og tilsikter å imøtekomme behovet for kompetanseoppbygging i utøvelse av oppmerksomt nærvær.

Opptakskrav og rangering

For ordinær opptak til videreutdanning i oppmerksomt nærvær kreves minimum:
•    Treårig fullført utdanning på høgskole-/universitetsnivå eller tilsvarende
•    Ett (1) års relevant yrkespraksis (helse- og sosial, skole, ledelse, veiledning, HR, osv.)

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Det legges hovedvekt på hvordan oppmerksomt nærvær kan brukes for stressmestring og som en metode for å fremme psyksisk og fysisk helse. Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å ta i bruk oppmerksomt værvær for å møte ulike problemstillinger i sin hverdag. Det forventes at den enkelte student skal kunne formulere egne læringsmål og ha et aktivt forhold til disse.

Oppbygging
Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. Til emnene er det knyttet arbeidskrav som skal være vurdert til godkjent innen gitte tidsfrister. Undervisningen vil foregå på seks intensive samlinger á 3 dager med ca. fem til seks ukers mellomrom. Samlingene arrangeres på Rustad Hotell ved Sjusjøen.

Emne 1: VIU8441 Introduksjon til oppmerksomt nærvær (15 studiepoeng)
Emne 1 vil gi studentene en grunnleggende oversikt over studentroller, rammer og hva studentene kan vente seg av hjelp og oppfølging fra Høgskolen. Sentralt vil være å få en innføring i arbeidsmetoder og læringsformer i studiet inkludert innhold, arbeids- og vurderingsformer. I tillegg vil emnet gi studentene en grunnleggende innføring i oppmerksomt nærvær. Sentralt vil være å få innsikt i grunnlagstenkning gjennom å reflektere over de holdninger som ligger bak utøvelsen av oppmerksomt nærvær. Gjennom arbeid med temaene i emnet skal studenten bli mer bevisst på eget menneske-, kunnskaps- og verdisyn og konsekvenser dette har for utvikling av oppmerksomt nærvær.

Emne 2: VIU8451 Innføring i oppmerksomt nærvær som profesjonell praksis (15 studiepoeng)
Emne 2 vil gi studentene en grunnleggende innføring i oppmerksomt nærvær som metode. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene knyttet til å anvende oppmerksomt nærvær i en profesjonell sammenheng.

Arbeidsmåter
Tilegnelse av kompetansen innen oppmerksomt nærvær forutsetter at en bruker tilstrekelig tid på utvikling av egen meditasjonspraksis. Videreutdanningen stiller store krav til kandidatens selvstendighet da kandidaten må forplikte seg til å jobbe med formelle og uformelle øvelser i oppmerksomt nærvær minst en time seks dager i uken gjennom hele studiet. Samtidig er det avgjørende at det settes av tid til refleksjon og veiledning. Gjennom skriving av logger, deltakelse i nettdiskusjoner mellom samlingene og kollegabasert veiledning på samlingene vil kandidatene får anledning til å utvikle sin kompetanse innen oppmerksomt nærvær.

Samlinger
Seks samlinger, á tre dager (mandag-onsdag), vil bli arrangert i løpet av studiet. Deltakelse på samlingene er obligatorisk. Samlingene er intensive og  holdes på Rustad Hotell. Det forventes at studentene overnatter på da programmet for mandagene og tirsdagene inkluderer kveldsaktiviteter. Den enkelte studenten betaler direkte til hotellet for kost og losji. Arbeidsmåtene i samlingene vil variere mellom:
•    forelesninger
•    diskusjoner
•    øvelser
•    studentpresentasjoner
•    kollegabasert veiledning i loggrupper

Vurderingsformer
Vurderingen i studiet gjennomføres dels som formativ og dels som summativ vurdering.  Den formative vurdering i studiet er knyttet til studentenes gjennomføring av arbeidskrav og dokumentasjon av studiearbeider i en lærings- og vurderingsmappe. Hensikten her er primært knyttet til studentens læring og bevisstgjøring. Innlevering av arbeider til mappen, skjer fortløpende etter frister som settes for de enkelte arbeidskrav. Den summative vurdering i studiet tar utgangspunkt i studiekravene og studentenes dokumentasjon. Den består av skriftlige oppgaver som skal innleveres og vurderes. I forbindelse med den gruppebaserte semesteroppgaven og avsluttende prosjektoppgaven gjennomfører studieprogramansvarlig veiledningssamtale med hver gruppe.

Arbeidskrav
I studiet forutsettes skriftliggjøring av egne læringsmål, erfaringer og refleksjoner og at dette kobles til teori. Studentene skal kontinuerlig dokumentere eget studiearbeid gjennom skriving av innlegg på det nettbaserte diskusjonsforumet. Dokumentasjonen omfatter obligatoriske studiekrav som gjennomføres underveis i studiet. Den skriftlige dokumentasjon som utgjør mappen skal leveres elektronisk gjennom læringsplattformen ”Fronter” som studentene får opplæring i ved studiets begynnelse. Mappen skal leveres til fastsatt dato.

Dokumentasjonen i mappen skal omfatte:

 • Den individuelle læringsplan (minst 300 ord)
 • Selvbiografi (minst 300 ord)
 • Skriftlig kommentarer til de andre gruppenes semesteroppgaver (hver på minst 200 ord)
 • Fem samlingsinnlegg (hver på minst 300 ord)
 • Fem teoriinnlegg (hver på minst 300 ord)
 • Fem praksisinnlegg (hver på minst 300 ord)
 • Fem prosjektinnlegg (hver på minst 300 ord)
 • Egenvurdering (minst 1000 ord)

Den individuelle læringsplan er et innlegg som beskriver ens forventninger og ens personlige mål eller visjon for videreutdanningen samt en plan for hvordan man skal nå disse målene. Den skal beskrive relevante erfaringer og forkunnskaper og antatt relevans av oppmerksomt nærvær for egen arbeidssituasjon. Som en del av planen skal studenten beskrive en strategi for hvordan man skal organisere studietiden mest effektivt.

En selvbiografi er et innlegg der en reflekterer over sin egen livshistorie og psykologisk utvikling. Den skal beskrive hvordan denne unike historien vil kunne påvirke ens praksis i oppmerksomt nærvær. Selvbiografien skal være personlig uten å være privat og studenten skal reflektere over hvor denne grensen går.

En skriftlig kommentar til de andre gruppenes semesteroppgaver skal være en SWOT-analyse av hver av de andre semesteroppgaver. Basert på din gjennomlesing av de andre gruppenes semesteroppgaver skal du skrive en kommentar der målet er å veilede de andre gruppene i hvordan de kan forbedre prosjektet sitt.

Et samlingsinnlegg er en refleksjon over den siste samling. Den skal inneholde en beskrivelse av  viktige læringsprosesser og hvordan disse oppleves som relevante for ens egen praksis.

Et teoriinnlegg er en oppsummering av og refleksjon over lest litteratur samt referater og egne tanker og ideer knyttet til forelesninger og andre aktiviteter. Målet er å gi studenten øvelse i å sammenfatte fagstoff, integrere stoffet i egne forståelsesrammer, utøve kildekritikk, og se relevansen av teori for praksis.

Et praksisinnlegg er en beskrivelse av ens egen praksis i oppmerksomt nærvær, inklusiv relevante hjemmeøvelser, og skal tematisere studentens personlig og profesjonell utvikling. Målet er å gi studenten trening i å reflektere over egen praksis og bli bevisst egne måter å oppfatte og bearbeide sine erfaringer.

Et prosjektinnlegg er en beskrivelse og konkretisering av studentens bidrag til og arbeid med semesteroppgaven og den gruppebaserte eksamensoppgaven. Den skal inneholde egne refleksjoner knyttet til både prosjektprosess, ens egen rolle i denne prosessen og de konkrete problemstillinger gruppen arbeider med.

En egenvurdering består av to deler. Første delen skal være en evaluering av egen måloppnåelse slik de ble satt fram i den individuelle læringsplanen. Andre delen er en vurdering av videreutdanningen i form av en SWOT-analyse samt en refleksjon i forhold til om videreutdanningen har bidratt i tilstrekkelig grad til utvikling av din kompetanse i oppmerksomt nærvær.

I tillegg til disse loggene som utgjør mappen skal studentene også skrive en praksislogg. Praksisloggen skal dokumentere studentens kontinuerlig arbeid med utvikling av egen praksis i oppmerksomt nærvær. Praksisloggen består av korte refleksjoner (minst tre setninger) knyttet til sin daglig (minst seks dager pr. uke)  trening i oppmerksomt nærvær. Praksisloggen kan forståes som en oppmerksomt nærværsdagbok.  Praksisloggen skal leveres inn i papir (f.eks. en journal/almanakk eller en utskrift) i forbindelse med hver samling og bedømmes til godkjent / ikke-godkjent. Praksisloggen skal være godkjent for at kandidaten skal kunne avlegge eksamen.

Arbeid som skal vurderes
Den gruppebaserte semesteroppgaven leveres i slutten av emne 1. Eksamen er et gruppearbeid som gjennomføres av to eller flere studenter. Formen på oppgaven skal være en prosjektbeskrivelse som vil danne grunnlaget for prosjektet som gjennomføres i emne 2. Gruppen utformer i samråd med fagansvarlig en problemstilling gruppen ønsker å arbeide med og en tittel på arbeidet. Det overordnete tema skal være 'oppmerksomt nærvær som profesjonell praksis'. Semesteroppgaven skal omfatte minimum 1500 ord pr. gruppemedlem. Gruppen skal holde et framlegg innenfor en ramme på 20 minutter. Semesteroppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Den avsluttende prosjektoppgaven leveres ved slutten av emne 2. Eksamen er et gruppearbeid. Formen på eksamensoppgave skal fortrinnsvis være en fagartikkel basert på prosjektet som ble beskrevet i den gruppebaserte semesteroppgaven levert i slutten av emne 1 og gjennomført i løpet av emne 2. Oppgaven skal omfatte minimum 4000 ord. Avsluttende prosjektoppgaven vurderes til bestått/ikke-bestått.

Posteren skal presenteres ved den siste samlingen. Posterpresentasjonen er gruppebasert og skal holdes innenfor en ramme på 1/2 time. Poster samt presentasjonen vurderes til bestått/ikke-bestått.

Mappen leveres ved slutten av emne 2. Mappen er individuell. Den vurderes til bestått/ikke-bestått.

Alle deleksamene skal være bestått for at videreutdanningen skal være bestått.

Tekniske forutsetninger

For å kunne følge utdanningen er det en forutsetning at studentene har tilgang til PC med internett–tilkobling.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
VIU8441 Introduksjon til oppmerksomt nærvær O 15  
VIU8451 Innføring i oppmerksomt nærvær som profesjonell praksis O   15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne