Bachelor i medieledelse - BMI

Innledning

Få bransjer er i så rask endring som medieindustrien. Digitaliseringen av mediene har ført til betydelige omstillinger i de tradisjonelle mediebedriftene, det har lagt grunnlag for etablering av mange nye virksomheter, rollen for kommunikasjon vokser frem innen nær sagt all virksomhet samt at media og kommunikasjon angår kjernen av store endringer samfunnet for tiden gjennomgår. Innovasjon og nyskaping, særlig i tilknytning til digitalisering, er nøkkelord for hva fremtidens ledere innen media og kommunikasjon må mestre.

Medieledelse kombinerer en generell utdanning innen økonomi og ledelse med at studentene får fordypet seg innen innovasjon og utvikling i mediesektoren. Studiet byr på alminnelige økonomi- og ledelsesfag i tillegg til mediefag, og også spesifikke emner om medieledelse. Det skal gi både en generell økonomisk ledelseskompetanse og bransjespesifikk kunnskap om ledelsesutfordringer, produksjonsprosesser og markedsforståelse. Videre skal kunnskapen omsettes i praktiske ferdigheter ved at studentene jobber med relevante utviklingsprosjekter innen media. Det legges opp til prosjektarbeid i mediebedrifter, eventuelt kommunikasjonsrettede utviklingsprosjekter innen andre virksomheter. Sentrale temaer i disse prosjektene vil typisk være innovasjonsprosesser, forretnings- og produktutvikling. Studentene former sine prosjekter på egenhånd under veiledning, og kan gjennom det selv velge retningen for sin spisskompetanse. Dette kan være rettet inn mot utvikling innen eksisterende virksomheter eller som grunnlag for etablering av ny virksomhet.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning med en normert studietid på 3 år – 180 studiepoeng og tilbys som heltidsstudie. Fullført utdanning gir retten til å bruke graden Bachelor i medieledelse og innovasjon.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter å ha fullført og bestått studiet ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper 

 • Kandidaten har inngående kunnskap om forutsetninger for fortjeneste i ulike deler av mediebransjen
 • Kandidaten har god forståelse for helheten i en medievirksomhet, og samspillet mellom ulike fagområder innen teknologi, økonomi og ledelse
 • Kandidaten har kunnskap om den spesielle samfunnsrollen som medier med journalistisk innhold fyller
 • Kandidaten har bred kunnskap om fagområdenes teorier, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter, samt fagenes praktiske anvendelsesområder og metoder for anvendelse
 • Kandidaten har kunnskap om grunnleggende og avanserte organisasjons- og ledelsesteorier
 • Kandidaten skal forstå medievirksomheters forretningskonsept, se behovet for nye løsninger og muligheter for å skape vekst, og identifisere hindringer

Ferdigheter 

 • Kandidaten kan systematisk lede utviklingsprosesser fra idé til etablering av nye produkter, tjenester eller virksomheter
 • Kandidaten skal etter gjennomført emne være i stand til å utvikle en forretningsidé både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet
 • Kandidaten skal være i stand til å iverksette, delta i og lede, kreative prosesser og målrettede prosjekter, og i den anledning kunne kommunisere tverrfaglig mellom ulike fagmiljøer
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, alene, som deltaker i en gruppe og som leder
 • Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer knyttet til medieproduksjon

Generell kompetanse 

 • Kandidaten har en helhetlig forståelse for hvordan virksomheter, produkter og tjenester skapes og utvikles
 • Kandidaten skal kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, og bidra til utvikling av god praksis innen fagfeltet
 • Kandidaten skal være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser i forhold til egne arbeidsoppgaver

Internasjonalisering

Studentene kan reise på utveksling i inntil et halvt år til en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet, for eksempel Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København eller Bond University i Australia. Aktuelle studiesteder og emner avklares med den enkelte student før utreise. Liste over aktuelle studiesteder her. Utveksling passer i fjerde semester.

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har interesse for å bli leder innenfor mediesektoren, og som ønsker å være med på å utvikle nye og eksisterende virksomheter gjennom sine fagkunnskaper.

Studiet passer for alle med generell studiekompetanse og spesiell interesse for media og kommunikasjon. Studiet passer godt for søkere fra studieretningen ”Medier og kommunikasjon”. Studenter fra Årsstudiet i medieledelse kan etter søknad om intern overflytting starte i 2. studieår.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering som er beskrevet i egne regler.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Bachelor i medieledelse er et studium i økonomi og ledelse, men som også gir spesiell innsikt i mediebransjen. I løpet av studiet skal studenten forstå særtrekk ved ulike deler av mediebransjen. Studentene skal også få trening i å anvende kunnskaper og ferdigheter innen økonomi- og ledelsesfag som knyttes til medievirksomheter eller medieprosjekter. Studiet er strukturert over tre studieår, der det i første studieår skal gi en grunnleggende bransjeforståelse, andre studieår tar for seg tema fra grunnleggende økonomi og ledelse, og siste studieår gir studentene en større mulighet for å velge fordypningsområde. Det legges også til grunn en bred forståelse av «media» der det kan inkludere alt fra journalistisk virksomhet, reklame og kommunikasjon eller gis en mer teknologisk tilnærming. Studentene kan til en viss grad selv velge hvor de vil utvikle sin spisskompetanse.

Emnene i første studieår gjør studentene kjent med produkter og produksjonsprosesser i ulike deler av media. Dette innebærer generell kjennskap til mediebransjen, og mer spesifikk kunnskap som f.eks. om produksjon av ulike typer medieinnhold, strategier for forretningsutvikling eller om bruk av medieteknologi. Studentene blir også introdusert til tema innovasjon og nytenkning. De vil i tillegg jobbe med markedsføring og merkevarebygging. Et eget emne i matematikk og statistikk gir grunnlag for økonomifagene.

I andre studieår legges det mer vekt på økonomi og ledelse. Dette inkluderer tema som organisasjonskulturer, serviceledelse og arbeidslivsjus, samt prosjektledelse. Studentene får videre kjennskap til produksjonsprosesser innen webpublisering. En serie på to innovasjonsprosjekter er innrettet mot spesifikke utviklingsprosjekter innen media. Studentene skal omsette teoretisk kunnskap om prosjektledelse til praktisk erfaring med forretnings- og produktutvikling gjennom konkretiserte problemstillinger hentet fra medierelatert virksomhet.

I tredje studieår bygges det videre på opparbeidede kunnskaper og ferdigheter fra økonomi og ledelse slik at studentene kan jobbe videre med bedrifts- og forretningsutvikling. Femte semester inneholder også et tredje innovasjonsprosjekt. I løpet av studieåret kan studenten gjøre valg som er med å spisse utdanningen i retning av egne interesser. Dette skjer gjennom tilbud om valgbare emner og ikke minst ved valg av bachelorprosjekt. Denne gjennomføres i de fleste tilfeller som en praktisk oppgave med en mediebedrift som oppdragsgiver, eller et annet medierelatert utviklingsprosjekt. Prosjektet gjennomføres i grupper med en veileder fra høgskolen, og resultatet skal fremføres i plenum. Prosjektet skal ha karakter av forskning, utviklingsarbeid eller løsning av et konkret problem.

Det pedagogiske opplegget er variert: Forelesninger, gruppearbeid, veiledning, selvstendige oppgaver/prosjekter med skriftlig og muntlig presentasjon, laboratoriearbeider og bedriftsbesøk. Et mangfold av metoder gir studenten erfaring med å hente inn informasjon og løse oppgaver av ulik art. På den måten er de forberedt på en arbeidshverdag preget av variasjon og utfordringer.

Undervisningen er knyttet til Avdeling for informatikk og medieteknikk. Forholdene er lagt til rette for en interessant, tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbasert og digital publisering, videoproduksjon og også fargevitenskap.

Emnetabeller

1. studieår Bachelor i medieledelse 2015/2016

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1281 Medievitenskap O 10          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
IMT1401 Informasjons- og publiseringsteknologi O 5          
IMT1421 Ledelse og innovasjon i mediebedrifter O 5          
IMT1331 Videoproduksjon O   10        
SMF2062 Markedsføring O   5        
SMF1261 Merkevarebygging O   5        
SMF1182 Vitenskapelige metoder O   5        
SMF1183 Kvalitetsledelse O   5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår Bachelor i medieledelse 2016/2017

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1202 Prosjektstyring O     5      
IMT2591 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I O     5      
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O     10      
SMF1042 Økonomistyring O     10      
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O       10    
IMT3811 Entreprenørskap og innovasjon i media O       10    
IMT2002 Digital bildereproduksjon og fargestyring O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår Bachelor i medieledelse 2017/2018

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT3821 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter III O         10  
SMF3012 Organisasjonspsykologi og endringsledelse O         10  
SMF2211 Foretaksstrategi O         10  
Valgemne, 10 st.p. V           10
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalt valgemne - Studentene kan søke om å få ta andre valgemner i samråd med studieprogramleder

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT3541 Veiledet praksis i medie- og informatikkfag V           10
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne