Bachelor i fornybar energi - BFEN

Innledning

Energiforsyningen i verden er helt dominert av fossile brenseltyper. I følge International Energy Agency (IEA) står fossile energikilder for omtrent 80 % av den totale energiforsyningen i verden (www.iea.org). Bruk av fossile energikilder har dessverre ulemper, da forbrenning av disse årsaker klimagassutslipp. Fossile energikilder benyttes for produksjon av forskjellige produkter som for eksempel elektrisitet, varme og drivstoff. Energi, transport og industri er de sektorer som står for drøyt 80 % av det totale globale klimagassutslipp i form av CO2 (www.iea.org). Hvis verdenssamfunnet skal ha et system med lavere innvirkning på miljøet, er det behov for et mer fleksibelt system med økende andel av fornybare energikilder. Det er ikke bare miljøaspektet, men også det faktum at fossile energikilder er begrensede kilder, som gjør at en omlegging til et mer bærekraftig energisystem er viktig for bærekraftig utvikling. Energi-og miljøspørsmål vies stadig mer oppmerksomhet i den politiske dagsordenen i mange nasjoner. Dette i sin tur har ført til at nasjonale og internasjonale energi-og miljømål har blitt satt som en reaksjon på energi og miljøutfordringen verden står overfor i dag.  Et konkret eksempel på dette er EUs klima- og energipolitikk  med såkalte 20-20-20 målene (20 % reduksjon av primært energiforbruk , 20 % reduksjon i klimagassutslipp og 20 % økning i bruk av fornybar energi innen 2020). I Norge ble det satt et mål på 67,5 % fornybarandel innen 2020 (pressmelding fra Olje og Energidepartementet 20/7-2011). For å nå disse energi- og klimamålene trengs omfattende innsats på mange områder som utdanning, forskning og utvikling. Ettersom energi-og klimautfordringene er svært komplekse, vil det kreve kvalifiserte personer som har kompetanse på området fornybar energi og alle dets tilknyttede komponenter i form av ressurs, teknologi, økonomi og miljøpåvirkning. Svært mange bedrifter satser i dag på fornybar energi (vannkraft, bioenergi, solenergi, vindenergi, geotermisk energi etc.) og disse vil trenge kandidater med spesialkunnskaper innen området. Offentlig sektor vil også ha behov for personer med kunnskaper innen fornybar energi. Det offentlige Norge tar valg som påvirker samfunnsutviklingen, som å innføre krav til bærekraftighet og energimerking. Dette krever kunnskaper om fornybar energi/bærekraftig energi.

I studieprogrammet Bachelor i fornybar energi vil fokus være på fornybar energi/bærekraftig energi. Gjennom studiet vil kandidatene oppnå kunnskaper i produksjon, leveranse, bruk og distribusjon av forskjellige energiformer der teknologi, økonomi og miljøaspekter fra forskjellige perspektiver belyses.

En spørreundersøkelse til 300 bedrifter og kommuner i Norge ga 108 svar og avdekket et behov på over 500 personer pr år med den kompetanse innen fornybar energi som dette studiet gir. Ut fra de innspill som kom frem i undersøkelsen er hovedvekten i dette studiet lagt på teknologi, slik at jobbmulighetene fremover burde være svært gode.

Studiet gjennomføres som et samarbeid mellom Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Høgskolen i Hedmark (HiHm).  

Studiets varighet, omfang og nivå

Varighet

Dette er et heltidsstudie der normert studietid er 3 år

Omfang

Studieprogrammet gir totalt 180 studiepoeng i høgskole- og universitetssystemet.

Nivå

Studiet fører til graden ”Bachelor i fornybar energi”.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført Bachelor i fornybar energi skal studentene ha tilegnet seg solide basiskunnskaper innen teknologier for produksjon, leveranse, bruk og distribusjon av fornybare energiformer. Dette omfatter vannkraft, bioenergi, solenergi og vindkraft.  Simulering/optimalisering av energisystemer vil også være et viktig tema. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle og tilegne seg ytterligere kunnskap og kompetanse i en yrkesaktiv karriere. 

Det konkrete læringsutbyttet vil ut fra NKR (Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk) gi følgende læringsutbytte fra utdanningen ved HiG:

Kunnskap  
Kandidaten

 • har bred kunnskap om teknologier innen fornybar energi/sustainable energy.
 • Har kunnskap om teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fornybar energi/bærekraftig energi
 • kjenner til det norske og globale energiforsyningssystemet og energibruk.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor området fornybar energi/bærekraftig energi
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fornybar energi/bærekraftig energi
 • har kunnskap om fagområdet fornybar energi sin historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter  

Kandidaten
•   kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg

•   Gjøre rede for de forskjellige fornybare energikilder

•   kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
•   kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
•   kan beherske beregnings og analyseverktøy for å sammenligne forskjellige energiformer

Generell kompetanse
Kandidaten
•   har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
•   kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
•   kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
•   kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
•   kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser gjennom blant annet 3KK og Idelab-24. 

Internasjonalisering

I studieprogrammet fornybar energi  møter studentene internasjonalisering på forskjellige måte som for eksempel:

 • Engelsk pensumlitteratur i noen av emnene
 • Noen emne går/kan gå helt/delvis på engelsk eller nordisk språk
 • en/flere tema i et emne undervises på engelsk
 • Anvendelse av programvare med engelsk eller nordisk språk

Høgskolene har avtaler med en rekke universitet og høgskoler i utlandet som kan være aktuelle for et opphold som en del av utdannelsen.
Det anbefales at et eventuelt utvekslingshalvår legges til 5. semester.

Målgruppe

Studiet retter seg til søkere som ønsker en utdanning rettet mot interessante og utfordrende arbeidsoppgaver innen fornybare energi/bærekraftig energi. Dette kan være personer som nettopp har avsluttet videregående skole, eller personer med tilsvarende realkompetanse fra sitt yrkesliv.

Utdanningen skal gjøre studentene kvalifisert til å jobbe i en rekke forskjellige private bedrifter både nasjonalt og internasjonalt, samt innen offentlig sektor. Fullført studium gir kompetanse til å arbeid innen blant annet:

 • Vurdering og utnyttelse av alternative energikilder lokal/regional/nasjonal
 • Investeringsvurdering og energimarkeder
 • Miljøspørsmål og lovverk
 • Energiberegninger og vurdering av bærekraftighet i bygninger 
 • Prosjektering og prosjektledelse
 • Systemanalyse for utnyttelse av fleksible energisystemer
 • Fjernvarmesystem 

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav for studiet er generell studiekompetanse + Matematikk R1/S2 eller realkompetanse + Matematikk R1/S2. 

Søkerer som ikke oppfyller matematikkravet, kan søke seg inn på studiet via R1-kurs på HiG (lokalt opptak). R1-kurset tas før ordinær oppstart.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er lagt opp slik at man første året får en del grunnleggende energi- og økonomifag, som man i stor grad bygger videre på i andre studieår, og der går mer i dybden. Tredje året ser man mer på overbygningen og benytter kunnskapen fra de to første årene til å analysere og modellere flere energisystem sammen. En innføring i hvordan energimarkedet fungerer nasjonalt og internasjonalt blir viktig kunnskap å få med seg i tredje år. Studentene vil gjennom studiet få en god teoretisk tyngde innen de forskjellige teknologiene innen fornybar energi samt noe praksis innen disse. Systemanalyse med mulighet for integrering av forskjellige energiformer gir gode kunnskaper for å se hvordan forskjellige energiformer kan anvendes hver for seg eller sammen, for å løse energibehovene. Prosjekt og ledelsesfagene gir kunnskaper til å delta i små og store prosjekter.

Det er lagt inn 10 studiepoeng høsten 3. årstrinn som er valgbare, ellers er de øvrige emner i studiet obligatoriske. Som valgemner er det anbefalt å ta innovasjons-, nyskapings-, økonomi- eller ledelsesemner. Øvrige relevante emner som man har bakgrunnskunnskaper for å ta kan også velges. En tabell over anbefalte valgemner står helt til slutt i denne planen.

Tabellen nederst viser de enkelte emner som inngår i studieprogrammet.

Studiet gjennomføres i samarbeid med HiL og HiHm. Dette medfører at i en del av emnene vil det bli benyttet fjernundervisningsmetoder som eksempelvis videokonferanseoverføringer av forelesninger fra HiL og HiHm til forelesningsrom på HiG. Dette slik at studenten ikke skal ha behov for å reise mye mellom de forskjellige utdanningsstedene. Det benyttes i studiet varierte undervisningsmetoder der forelesninger, øvinger, laboratorieforsøk, simuleringer på datamaskin, ekskursjoner og bedriftsbesøk benyttes. Gjesteforelesere, forskere og bedrifter vil også trekkes inn i enkelte emner for å få kjennskap til hvordan teorien og praksisen samspiller.  

Videre studier

Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak til videre studier (master) ved for eksempel Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Master in Sustainable Manufacturing ved HiG kan også være en naturlig fortsettelse etter bachelorstudiet.

Tekniske forutsetninger

Studiet stiller ikke krav om egen PC, men det vil være en stor fordel å ha tilgang på dette for løsing av flere av øvingene og innleveringene som skal utføres.

Emnetabeller

Bachelor i fornybar energi 2015-2018

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ENE1021 Bioenergi grunnkurs O 10          
ENE1011 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse O 7.5          
ENE1001 Innføringsemne med energiprosjekt O 2.5 5        
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
ENE2011 Andre fornybare energiformer O   10        
ENE1041 Investering og finansiering O   7.5        
ENE1081 Vannkraft O   10        
ENE1031 Elektriske energisystem og fjernvarme O     10      
ENE1061 Miljø og samfunn O     10      
BYG3261 Bærekraftig bygging O     10      
ENE2051 Vindkraft O       7,5    
ENE2031 Termodynamikk og varmelære O       10    
SMF1182 Vitenskapelige metoder O       5    
SMF1183 Kvalitetsledelse O       5    
ENE2042 Energimarkeder O         10  
ENE3002 Energisystem analyse O         10  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
ENE2021 Bioenergi bidrag til bærekraftig utvikling O           10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O           20
Sum: 30 32.5 30 27.5 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalte valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1212 Prosjektledelse V         10  
TEK2031 Teknologiledelse V         10  
SMF3012 Organisasjonspsykologi og endringsledelse V         10  
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne