Bachelor i logistikk - BLOG

Innledning

Bachelor i Logistikk er et nytt tilbud ved Høgskolen i Gjøviks (HiG) med oppstart høsten 2015.

HiG har inngått et samarbeid med Høgskolen i Molde (HiMolde) som har lang tradisjon i undervisning i logistikk. Studiet kombinerer emner fra begge høgskolene.

HiG har tett samarbeid med det tunge industri- og transportmiljøet i regionen, noe som gjør at våre kandidater får en spesielt verdifull og praktisk tilnærming til sitt fag, i tillegg til teoretisk kompetanse. Våre erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn gjør at studentene opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet. En bachelorgrad fra HiG gir deg kunnskaper som er etterspurt både regionalt og nasjonalt.

Studiets kombinasjon av fag/emner er utarbeidet i henhold til kravene fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning.

Jobbmuligheter
Utdanningen kvalifiserer ulike jobber i organisasjoner som har behov for kompetanse innenfor:

 • Ledelse og effektivisering av leveringskjeder (SCM)
 • Innkjøp og produksjonsplanlegging basert på kundeordrer eller salgsprognoser
 • Lagerstyring
 • Befraktning
 • Transport- og ruteplanlegging for skip, fly, tog, bil etc

Videre studier

Studiet inneholder tilstrekkelig med økonomi- og ledelsesfag til at det kvalifiserer til opptak til mastergrad i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Studiet kvalifiserer også til videre masterstudier innenfor logistikk.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids utdanning med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet fører frem til graden ”Bachelor i Logistikk”. I tillegg følger studiet anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA), som gjør at studiet kvalifiserer til opptak i master i økonomi og administrasjon (siviløkonom).

Forventet læringsutbytte

Studiet har som mål å utdanne kandidater med solid bakgrunn innenfor supply chain management, i tillegg til god innsikt i økonomiske og ledelsesmessige fag, og etter endt utdanning skal kandidatene inneha følgende:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om og forståelse for teorier og god praksis innen for fagområdene logistikk, økonomi og ledelse. Dette inkluderer teorier, prinsipper, modeller, problemstilling, prosesser, verktøy og metoder.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdene logistikk, økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal selvstendig kunne oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Ha dybdeinnsikt og spesielt god kunnskap om logistikk/supply chain managment

Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Være i stand til å arbeide selvstendig og anvende relevante teorier i praksis gjennom deltagelse i blant annet gruppearbeid og prosjektoppgaver.
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne lede funksjoner innenfor fagfeltet logistikk, samt økonomi og administrasjon.
 • Kandidaten skal gjennom studiet opparbeide og bevisstgjøre seg reflekterte holdninger innen fagfeltet logistikk, samt økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser i forhold til egne arbeidsoppgaver.
 • Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig arbeid.
 • Kandidaten skal kunne delta aktivt i faglige diskusjoner innfor logistikk, økonomi og ledelse, og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen fagfeltet.
 • Kandidaten skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet.

Internasjonalisering

Studentene har mulighet til studieopphold ved ca 17 internasjonalt ledende universiteter / høgskoler som vi samarbeider med. Det er anledning til å ta 3-6 mnd. ved et studiested i utlandet i 5. semester.

Eksempel på internasjonale utdanningsinstitusjoner som vi samarbeider med er: Hawaii Pacific University (USA), Bond University (Australia), Newcastle University (England)

Økonomi- og administrative fag undervises på campus ved HiG, og logistikkfagene gjennomføres som fjernundervisning fra HiMolde.

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har interesse for vareflyten i en organisasjon, med fokus på prosessutforming, logistikk og transport.

 • logistikk og supply chain managment
 • driftsplanlegging
 • lagerhåndtering
 • administrasjon og ledelse
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet
 • bedrifts- og forretningsutvikling

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Den pedagogiske ideen er å utnytte samspillet mellom de akademiske miljøene ved HiG og HiMolde, og det lokale næringsliv aktivt i læringsarbeidet. Studentene skal både få et godt teoretisk grunnlag og utføre prosjektarbeid og obligatoriske oppgaver som er relevant i næringslivet. Studiets innhold er basert på næringslivets behov.

Det første studieåret består av grunnleggende emner innen logistikk, økonomi og ledelse. Gjennom disse emnene skal studentene forstå de grunnleggende prosessene i næringslivet og bli motivert for emner som følger de to neste årene i studiet. Dette er områder som teknologiledelse, økonomistyring og markedsføring. Videre skal det første året gi et solid grunnlag i matematikk og statistikk som trengs for å kunne mestre emner som kommer senere i studiet, samt innføring i vitenskapelige metode.

Det andre og tredje året gir en solid innføring i fagområder tilpasset næringslivets behov innenfor logistikkfaget som verdikjedanalyse, lager- og produksjonsplanlegging, transportøkonomi, innkjøpsledelse, distribusjonsplanlegging og internasjonale transport og forsyningskjeder. I tillegg skal studenten få tilstrekkelig kunnskap i økonomiske og administrative fag som foretaksstrategi, finansregnskap og makroøkonomi.

I det siste semesteret på tredje året skal studentene benytte faglige teorien i praksis ved å levere en bachelor oppgave.

Videre studier: Studiet skal gi et godt grunnlag for videre studium på masternivå ved HiG eller andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studenten har tilgang på en bærbar PC med standard programvare (Word, Excel, power point), trådløst nettverkskort og tilgang på internett-tilkobling.

Emnetabeller

Emnetabell alle tre studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
TEK2031 Teknologiledelse O 10          
SMF1042 Økonomistyring O 10          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
SMF2062 Markedsføring O   5        
SMF1261 Merkevarebygging O   5        
SMF1182 Vitenskapelige metoder O   5        
SMF1183 Kvalitetsledelse O   5        
TØL-SCM200 Lager og produksjonsplanlegging, undervises av Høgskolen i Molde O   7,5        
SMF2181 Mikroøkonomi O     10      
SMF3082 Bærekraft og anvendt etikk O     5      
SMF1212 Prosjektledelse O     10      
AM302212 Export managment O     7,5      
SMF2151 Finansregnskap O       10    
SMF3021 Makroøkonomi O       10    
TLOG2005 Innkjøp og forskyningsledelse (NTNU i Trondheim) O       10    
SMF2211 Foretaksstrategi O         10  
SMF3071 Anvendt vitenskapelig metode O         5  
TLOG3007 Ledelse av integrerte verdikjeder (NTNU i Trondheim) O         10  
SMF2013 Transportplanlegging og - økonomi O         5  
SMF2111 Investering og finansiering O           10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O           20
Sum: 30 27,5 32,5 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne