Bachelor i økonomi og ledelse, fleksibel - BØKLED-F

Innledning

Økonomi og ledelse er et av Høgskolen i Gjøviks (HiG) best søkte studier. HiG har tett samarbeid med det tunge industri- og handelsmiljøet i regionen, noe som gjør at våre kandidater får en spesielt verdifull og praktisk tilnærming til sitt fag i tillegg til teoretisk. Våre erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn gjør at studentene opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet. I tillegg har HiG valgt å satse på bærekraftig forretningsdrift, et nytt framtidsrettet perspektiv som blir stadig viktigere i vårt samfunn. En bachelorgrad fra HiG gir deg kunnskaper som er etterspurt både regionalt og nasjonalt! Du kan selvfølgelig gå videre og ta mastergrad ved andre utdanningsinstitusjoner etter endt studie ved HiG.

Gjennom den fleksible bacheloren i økonomi og ledelse ved HiG tilbyr vi deg som student/arbeidstaker muligheten til å gjennomføre en bachelorutdanning selv om jobb, bosted eller andre forhold gjør at fulltidsstudiet på campus er utelukket. Studiet går over 4 år, og vil i stor grad være nettbasert. Du trenger med andre ord ikke oppholde deg på campus, og du har stor fleksibilitet angående din egen studiesituasjon.

Men det er viktig å understreke at studiet er langt og utfordrende, og kan oppleves som krevende hvis man har mange ting ved siden av. Vår erfaring er at for å lykkes med dette så krever det at man er strukturert, motivert og at han har satt av mye tid til å jobbe med dette.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et deltidsstudium, og normert studietid er 4 år. Dette innebærer en studieprogresjon på 75 % av  studiebelastningen til  en heltidsstudent.

Studieprogrammet gir totalt 180 studiepoeng i universitets- og høgskolesystemet, noe som tilsvarer tre års heltidsstudier. Studiet er en grunnutdanning og fører frem til graden Bachelor i økonomi og ledelse, og følger anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA).

Forventet læringsutbytte

Studiet har som mål å utdanne ledere med solid bakgrunn innenfor bærekraftige økonomiske og ledelsesmessige fag, og etter endt utdanning skal kandidatene inneha følgende:

Kunnskap

 • Ha kunnskaper om og forståelse for økonomiske og ledelsesmessige teorier, også sett i lys av bærekraftsprinsipper, samt modeller, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal selvstendig kunne oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Ha dybdeinnsikt og spesielt god kunnskap om en av profilene bærekraft og bioøkonomi eller strategi-gjennomføring.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Være i stand til å arbeide selvstendig og anvende relevante teorier i praksis gjennom deltagelse i blant annet gruppearbeid og prosjektoppgaver.
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne lede funksjoner innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet
 • Kandidaten skal gjennom studiet opparbeide og bevisstgjøre seg reflekterte holdninger innen fagfeltet økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal være bevisst miljømessige, etiske, bærekraftige og økonomiske konsekvenser i forhold til egne arbeidsoppgaver.
 • Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig arbeid.
 • Kandidaten skal kunne delta aktivt i økonomiske og ledelsesmessige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen fagfeltet.
 • Kandidaten skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet.

Internasjonalisering

All undervising baseres på nasjonal og internasjonal forskning. En rekke av emnene vil derfor benytte engelsk språklig pensumslitteratur.

Studentene har mulighet til studieopphold ved internasjonalt ledende universiteter / høgskoler som vi samarbeider med. Det er anledning til å ta 3-6 mnd. ved et studiested i utlandet.

Eksempel på internasjonale utdanningsinstitusjoner som vi samarbeider med er: Hawaii Pacific University (USA), Bond University (Australia), Newcastle University (England)

Målgruppe

Studiet er utviklet for å gi studenter/arbeidstagere muligheten til å kombinere studiene med jobb, bosted eller andre forhold som gjør heltidsstudiet vanskelig. Kandidatene bør ha interesse for å lede mennesker og å være med på å utvikle bedrifter gjennom sine fagkunnskaper.

Studiet er først og fremst tilpasset det private næringslivet, men kandidatene kan også være interessante for offentlig sektor. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland, og til oppgaver innen:

 • ledelse og administrasjon
 • økonomistyring, investering og finansiering
 • drift og logistikk
 • markedsføring
 • prosjektering
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet
 • bedrifts- og forretningsutvikling

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet går over fire år og det er nettbasert. Nettbasert, fleksibel læring vil si at undervisning og veiledning ikke er timeplanfestet på samme måte som i tradisjonell utdanning. Studenten vil ved studiestart bli gitt tilgang til en internettbasert læringsarena. Ved å benytte et tildelt brukernavn og passord, kobles studenten til et lukket "klasserom" på denne nettbaserte arenaen. Her vil man finne all informasjon av både administrativ og faglig art; faglige artikler, forelesninger, oppgaver, verktøy for kommunikasjon og for innlevering av obligatoriske studentarbeider, veiledning/tilbakemeldinger fra lærerne, og diskusjonsrom med andre studenter kan opprettes osv.

Obligatorisk oppstartsamling

Studiet starter med en to dagers obligatorisk oppstartsamling på HiG, hvor studenten får mulighet til å danne grupper med medstudenter, møte fagpersonalet, få opplæring i bruk av læringsplatformen, og ha første forelesning i 1. semestersemnene Økonomistyring og Grunnleggende matematikk og statistikk. Oppstartsamlingen er som regel i siste halvdel av august. Detaljert program kommer nærmere studiestart. 

Nettbasert læring

Progresjonen i hvert emne vil følge det som er vanlig for campusstudentene. Studenten må selv holde seg orientert om ulike hendelser i studiet ved å kontinuerlig besøke læringsarenaen. Det er derfor av avgjørende betydning at studenten på et tidlig tidspunkt tilegner seg ferdigheter og holdninger i bruk av internettet som læringsarena. Studiet er organisert slik at studenter skal kunne gjennomføre dette uavhengig av geografisk tilknytning, og dels uavhengig av tidsmessig gjennomføring. Men obligatoriske innleveringer samt eksamen følger samme tidsplan som for ordinære campusstudenter, og er dermed ikke fleksibelt lagt opp.

Den pedagogiske ideen er å benytte vårt handels- og industrinettverk aktivt i læringsarbeidet. For studenter i fleksible løp betyr dette et næringsrelatert pensum og obligatoriske arbeidsoppgaver som man henter og leverer på internett. Ved spørsmål og behov for hjelp, vil faglærer være tilgjengelig på e-post og telefon.

Nettstøttet læring i de enkelte emner vil i praksis bety:

 • Video av forelesningene som gjennomføres på campus legges ut på nett.
 • Instruksjonsvideo ved behov
 • I læringsplatformen Fronter har studenten tilgang på forelesningsnotater, oppgaver og mulighet for spørsmål og svar.
 • Etter avtale med emneansvarlig kan studenter sette opp veiledning via nettmøte (Skype eller tilsvarende) ved behov.

Det første studieåret består av grunnleggende emner som økonomistyring og ledelse med arbeidslivsjuss. Gjennom disse emnene skal studentene forstå de grunnleggende prosessene i næringslivet, og bli motivert for emner som følger de tre neste årene i studiet. Videre skal det første året gi et solid grunnlag i matematikk og statistikk som trengs for å kunne mestre emner som kommer seinere i studiet, samt kvalitetsledelse og vitenskapelige metoder.

Det andre og tredje året gir en solid innføring i fagområder tilpasset næringslivets behov innenfor økonomi- og ledelsesfagene. Disse årene består av emner som bedrifts- og forretningssystemer, mikro-/makroøkonomi, ledelse, investering og finansiering,  markedsføring, prosjektledelse, strategivurderinger og finansregnskap.

I det fjerde studieåret gir høstsemesteret dybdekunnskap innenfor ledelsesfagene og bærekraft. I vårsemesteret velges en fordypningsprofil; enten bærekraft og bioøkonomi eller strategi-gjennomøring. Bacheloroppgave gjennomføres samtidig innenfor valgt profil.

Dagseksamener på campus

Skriftlige eksamener gjennomføres som hovedregel på campus (HiG). Det er mulig å søke om å gjennomføre skriftlig eksamen "off campus" til Eksamenskontoret, se retningslinjer for dagseksamen utenfor campus.

De ulike profilene:

 • Bærekraft og bioøkonomi: Hvorfor mener mange at bioøkonomi er framtidas svar på miljøutfordringene verden står ovenfor? Hva kjennetegner bioøkonomi og bærekraft, og hvordan kan bærekraft brukes for å oppnå en forretningsmessig fordel?
 • Strategi-gjennomføring: Ledelse av slanke organisasjoner og effektiv bruk av teknologi. Analyser, merkevarebygging, og utvikling og iverksetting av strategier.

Fagmiljøet foretar en årlig interessekartlegging rundt disse to profilene i høstsemesteret for å avgjøre om etterspøreselen er stor nok til at begge profilretningene vil tilbys.

Utgangspunktet er behovet i markedet og hva slags kompetanse bedriftslederne etterspør. Videre har studiets nærhet til industri og handel vært avgjørende for oppbygging av studiet. Vi har som målsetting at det skal finnes klare sammenhenger mellom studiet og den virkelighet som møter studenten i bedriften under studiet, og etter at studiet er ferdig.

FoU-aktiviteter

Fagpersonalet skal inngå i nettverk med relevante ledende forskningsmiljøer. Fagpersonalet og studenter skal delta i bedriftsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter(FoU)

Videre studier  
Studiet skal gi et godt grunnlag for videre studium på masternivå ved andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studenten har tilgang på en bærbar PC med standard programvare (Word, Excel, power point), trådløst nettverkskort og tilgang på internett-tilkobling.

Emnetabeller

Emnetabell for 2015-2018

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
SMF1042F Økonomistyring O 10              
REA1131F Grunnleggende matematikk og statistikk O 10              
SMF2051F Ledelse med arbeidslivsjuss O   10            
SMF1182F Vitenskapelige metoder O   5            
SMF1183F Kvalitetsledelse O   5            
SMF1301F Bedrifts- og forretningssystemer O     10          
SMF2181F Mikroøkonomi O     10          
SMF2111F Investering og finansiering O       10        
SMF1261F Merkevarebygging O       5        
SMF2062F Markedsføring O       5        
SMF2211F Foretaksstrategi O         10      
SMF1212F Prosjektledelse O         10      
SMF3012F Organisasjonspsykologi og endringsledelse O         10      
SMF3021F Makroøkonomi O           10    
SMF2151F Finansregnskap O           10    
TEK2031F Teknologiledelse O             10  
SMF3081F Videregående metodekurs O             5  
SMF3082F Bærekraft og anvendt etikk O             5  
SMF3041F Strategigjennomføring V               10
SMF3052F Bærekraft og bioøkonomi V               10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O               20
Sum: 20 20 20 20 30 20 20 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studieprofil

I 8. semester velger studentene mellom studieprofilene:

 •  Bærekraft og bioøkonomi
 •  Strategigjennomføring

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at profilemnene skal avvikles.