Studentveiledning i kommunehelsetjenesten
2016-2017 - K1137 - 5sp

Forutsetter bestått

Autorisasjon som sykepleier

Forventet læringsutbytte

 • Er kjent med ulike syn på kunnskaps og læring.
 • Anvender systematisk en refleksjonsmodell i veiledningen av studenten.
 • Skaper en trygg ramme rundt studentens læringsprosess
 • Veileder studenten i kunnskapsbasert klinisk sykepleie
 • Veileder studenten til å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og
 • Vurderer studentens helhetlige prestasjon i henhold til sykepleierutdanningens krav og kommunehelsetjenestens behov

Emnets temaer

 • Studenters rettigheter og plikter 
 • Kunnskapssyn, læringssyn, læringsmetoder og læringsstrategier
 • Evidensbasert praksis - anvendelse av forskningsresultater i klinisk praksis
 • Refleksjon som middel til læring og utvikling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Refleksjonsgruppe

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen gjennom hele perioden, omfang ca.1000 ord

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

 •  Veiledning og vurdering av sykepleiestudent i VPS og/eller VPH, 10 ganger
 •  Ukentlig logg om studentsituasjoner, 10 stykker
 •  Deltagelse i refleksjonsgruppe 3 ganger

Læremidler

Buberg, L.I og Hessevaagbakke, E. (2004),

Tveiten, S.(2002) Veiledning – mer enn ord. 2.utg.Bergen: Fagbokforlaget

HiG (2007) Kompendium for praksisveiledere. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik